Արխիւ

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Գո­հուա­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Պէ­յօղ­լուի Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բէն կարգ մը դպիր­ներ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լեն Լե­հաս­տան։ Ե­րաժշ­տա­գէտ Նշան Սրկ. Չալ­կը­ճեա­նի սա­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն հո­գե­ւոր ե­րաժշ­տու­թեան փա­ռա­տօ­նի մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց միա­ցած էին նաեւ Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան եւ Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեան։ Պէ­յօղ­լուի թա­ղա­կան­նե­րը Գում­գա­բու փու­թա­ցին Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

22 Ապ­րի­լէն մին­չեւ 24 Ապ­րի­լը հա­մաշ­խար­հա­յին մար­դա­սի­րա­կան աս­պա­րէ­զի կարգ մը բա­ցա­ռիկ գոր­ծիչ­ներ Ե­րե­ւան պի­տի ժա­մա­նեն՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար մար­դա­սի­րա­կան ա­մե­նահ­րա­տապ ճգնա­ժա­մե­րու շուրջ կազ­մա­կեր­պուած քննար­կում­նե­րուն։ Մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը կ՚ամ­փո­փուեն «Աու­րո­րա» անդ­րա­նիկ մրցա­նա­կի շնոր­հու­մով։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ռիա­տի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման թա­գա­ւո­րին կող­մէ։ Օ­պա­մա Ռիա­տի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ ԱՄՆ-ի եւ Ա­րա­բա­կան ծո­ցի եր­կիր­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Նշա­նադ­րու­թիւն» ը­սե­լով կը հասկ­ցուի պսա­կուե­լէ ա­ռաջ եր­կու կող­մի հա­մա­ձայ­նու­թեամբ կա­յա­ցած վճի­ռը՝ ո­րուն մի­ջո­ցով կը յայ­տա­րա­րուի ոե­ւէ մէկ աղջ­կան նշա­նուած ըլ­լա­լը՝ տղա­յի մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Լի­բա­նա­նի Աթ­լե­թիզ­մի դաշ­նակ­ցու­թեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Լի­բա­նա­նի դպրոց­նե­րու մարմ­նա­մար­զու­թեան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ բազ­մա­թիւ վար­ժա­րան­նե­րէ ե­կած երկ­սեռ ա­շա­կերտ­նե­րու:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Սա­գօ Ա­րեան կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-
Ե­րե­ւա­նի «Թէ­քէեան» կեդ­րո­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) Վե­րա­կանգ­նու­մի մարմ­նի խորհր­դա­ժո­ղո­վը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ մէջ ե­րէկ գու­մա­րուե­ցաւ տա­րե­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով։ Հեր­թա­կան հա­մա­գու­մա­րին մաս­նակ­ցե­ցան Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան, Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­կան Փո­խա­նորդ Տ. Նա­ւա­սարդ Արք. Կճո­յեան, բազ­մա­թիւ նա­խա­րար­ներ, բարձ­րաս­տի­ճան դի­ւա­նա­կալ­ներ եւ երկ­րի գի­տա­կան աշ­խար­հէն ծա­նօթ դէմ­քեր։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին՝ Ապ­րի­լի 25-ին պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը պի­տի ի­րա­կա­նանց­նէ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը, ո­րու ծրա­գի­րը պի­տի ընդգր­կէ Հա­յաս­տա­նի ա­ռըն­թեր Վրաս­տանն ու Ատր­պէյ­ճա­նը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն ազ­դու եւ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քար մղել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը դար­ձեալ ՓՔՔ­-ի դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րած են Քան­տի­լի շրջա­նին մէջ, Հիւ­սի­սա­յին Ի­րաք։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

ՆԱԹՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը բարձր մակարդակի վրայ հիւրընկալուեցաւ Անգարայի ղեկավարութեան կողմէ:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ Եէնս Սթոլթենպերկի հետ մէկուկէս ժամ տեսակցեցաւ դռնփակ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Ժան Քլոտ Եունքէր՝ Ատրպէյճանէն պահանջեց. «Դադրեցուցէ՛ք կրակը»:
Վարչապետ Տավուտօղլու Սթրազպուրկի մէջ կրկնեց Թուրքիոյ տեսակէտները:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Սերժ Սարգսեան. «Մեզի համար թանկ է իւրաքանչիւր զինուորի, իւրաքանչիւր սպայի կեանքը»:
Լեռնային Ղարաբաղի ճակատին վրայ Ատրպէյճանի կողմէ հրադադարի խախտումները կը շարունակուին: Մինսքեան խմբակի համանախագահները ԵԱՀԿ-ի գերմանական նախագահութեան կը ներկայացնեն հակամարտութեան գօտիի առկայ իրավիճակը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Կրօնական Ժողովի ատենադպիր Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան շա­բա­թա­վեր­ջին Շնորհք Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման 25-րդ տարելիցին առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ կազ­մա­կեր­պուած ոգեկոչման երեկոյթին ընթացքին հան­դէս ե­կաւ բո­վան­դա­կա­լից ե­լոյ­թով մը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Տէր Հօր խօս­քը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ անգ­լե­րէ­նով ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ուղ­ղեալ միջ­վար­ժա­րա­նա­յին փա­ռա­տօն մը։ Հե­տաքրք­րա­կան այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ ե­րեք հանգ­րուա­նով։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց։ Մեր հա­մայն­քի մե­ծա­գոյն բա­րեն­պա­տակ հաս­տա­տու­թեան հա­մա­լի­րէն ներս ա­նոնք ու­նե­ցան վառ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Օ­րուան նիւթն էր Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցին, որ ան­ցեալ տա­րի Վա­տի­կա­նի կող­մէ հռչա­կուե­ցաւ «Տիե­զե­րա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վար­դա­պետ»։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷՈՍԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան հռչա­կա­գիրն ու հան­րա­քուէն (1990-1991) փաս­տա­կան կեր­պով նշե­ցին ա­ւե­լի քան քա­ռաս­նա­մեայ Պաղ պա­տե­րազ­մին ա­ւար­տը, ո­րուն նշան­նե­րը ար­դէն 1989-ին տրուած էին։ Այ­նու­հե­տեւ, այդ շրջա­նը կար­ծէք մեր հա­ւա­քա­կան գի­տակ­ցու­թեան մէջ ան­տե­սու­մի, ե­թէ ոչ մո­ռա­ցու­թեան մատ­նուե­ցաւ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Ա­ԼԵՔՍ ԱՇ­ՃԵԱՆ

«Մար­դը մար­դով կ­­՚ու­րա­խա­նայ» կ­­՚ը­սեն: «Եր­կին­քը ա­ռանց մար­դու ոտք չի կո­խուիր», կ­­՚ը­սէ ա­րա­բա­կան ա­րա­ծը: «Աս­տուած տես­նե­լով, որ «մար­դը» մի­նակ է, ի­րեն ըն­կե­րա­կից ղրկեց», կ՚ը­սէ Ս. Գիր­քը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 20, 2016

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցու­մով մը, որ ա­ռար­կայ դար­ձաւ թա­տե­րա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին կը հա­մընկ­նի այս ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քը, ո­րու մեկ­նար­կը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Էջեր