Արխիւ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ա­նակն­կալ լա­րուա­ծու­թիւ­նը յղի է մտահո­գիչ բար­դու­թիւն­նե­րու, ե­թէ ժամ ա­ռաջ չյաղ­թա­հա­րուի ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տը։ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ բոյն դրած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը այն­պի­սի կա­ցու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցու­ցած է, որ ոչ միայն սպառ­նա­լի­քի տակ է Մեր­ձա­ւոր ու Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը, այլ նաեւ ա­նո­րո­շու­թիւն մը ստեղ­ծուած է ընդ­հան­րա­պէս մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կին վրայ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան հան­դի­սու­թիւն մը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր նաեւ թա­ղի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեան։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կեց Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուին՝ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան իր գլխա­ւո­րու­թեամբ ձե­ւա­ւոր­ման կա­պակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մը եւ Ազ­գա­յին երկ­րա­գոր­ծու­թեան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պե­ցին երկ­րի ե­րի­տա­սար­դու­թեան ուղ­ղեալ հա­ւա­քոյթ մը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ գիր­քեր հրա­տա­րա­կել իր «Ար­­մաշ» մա­տե­նա­շա­րէն։ Այս ամբող­ջին մէջ, որ­պէս տաս­նե­րորդ հա­տոր լոյս տե­սաւ մե­ծա­նուն ար­մա­շա­կա­նի մը՝ Ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատրիարք Խա­չա­տու­րեա­նի «Սրբու­հի Սան­դուխտ Կոյ­սին թռչնիկ­նե­րը» ըն­դար­ձակ պատ­մուած­քը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տարեկան նուիրահաւաքման արշաւը այսօր տեղի կ՚ունենայ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ:
Համազգային հանգանակութեան շարժում:
Այս տարի «Մեր տունը» կարգախօսով կազմակերպուած թելեթոնին հասոյթը պիտի յատկացուի բազմազաւակ ընտանիքներու բնակարանի կարիքը դիմագրաւելու նպատակին: Եւրոպայի աւանդական ֆոնեթոնի արդիւնքով ապահովուած միջոցներն ալ պիտի ուղղուին նոյն նպատակին:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պա­քու։ Սա նո­րան­շա­կան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան այ­ցե­լու­թիւնն է՝ Թուր­քիոյ 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մի հաս­տա­տու­մէն ան­միջա­պէս վերջ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալպան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Թիֆ­լիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ան ներ­կայ կը գտնուի Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րին մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ան­պաշ­տօն բնոյ­թով հան­դիպ­ման։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիս­լաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը դի­մա­ւո­րեց Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­­թիս­լաւ Կա­շի­չը, որ պաշ­­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Տա­րե­մու­տին Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը դա­ժա­նօ­րէն սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի գոր­ծին թղթած­րա­րը ու­ղար­կուե­ցաւ դա­տա­րան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

​Սուրիոյ տագնապը օրէ օր կը ճիւղաւորուի՝ տարածքաշրջանէն ներս յառաջացնելով նոր լարուածութիւններ, որոնք չեն նպաստեր ահաբեկչութեան յաղթահարման:
Թուրքիա-Ռուսաստան փոխյարաբերութիւններուն մէջ երէկ ապրուած ահազանգային իրադարձութիւններով յանկարծ փոխուեցաւ միջազգային կլիման:
Անգարա-Մոսկուա առանցքին վրայ ռուսական ռազմաօդանաւի ռմբահարումէն վերջ ստեղծուեցաւ աննախընթաց կացութիւն մը. Սէրկէյ Լաւրովի այցը ջնջուած:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

​Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան երէկ վաւերացուց 64-րդ նախարարաց խորհուրդին կազմը:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուի կողմէ գլխաւորուած դահլիճը կը բաղկանայ քսանեօթը հոգիէ:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջմիած­նի մէջ ըն­դու­նեց շարք մը պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րեր։ Այս­պէս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիսլաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Հա­յաս­տան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ։ Ա­շա­կերտ­ներն ու դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մը այս առ­թիւ ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ նշե­ցին սոյն խորհրդան­շա­կան օ­րը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

​ՆՇԱՆ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ(*)

Նո­յեմ­բեր 30-էն մին­չեւ Դեկ­տեմ­բեր 11, Փա­րի­զի մօ­տա­կայ Լը Պուր­ժէի (93 Le Bourget) մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ կլի­մա­յա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու յատ­կա­ցուած 21-րդ ժո­ղո­վը՝ COP-21, որ կը վա­յե­լէ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «Սիւ­րէ­յեա» օ­փե­րա­յին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լուի ԺԴ. Իս­թան­պու­լի մէջ» խո­րագ­րեալ պա­րոք հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մը այն­պի­սի ըն­թաց­քով մը կը խո­րա­նայ, որ հա­մայն աշ­խար­հի տե­սան­կիւնէն կը վե­րա­ծուի լուրջ սպառ­նա­լի­քի մը։

Էջեր