Արխիւ

Երկուշաբթի, Ապրիլ 6, 2015

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 88-րդ համագումարը աւարտին հասաւ Երեւանի մէջ:
Պերճ Սեդրակեան. «Մեր աշխատանքները ուղղուած են հզօր հայրենիքի մը կերտման նպատակին»:

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի ե­ռա­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կը խո­րա­նայ բա­զում ուղ­ղու­թիւն­նե­րով։ Այս շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր Թիֆ­լի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Նին­տիա Ճա­նե­լի­ծէի, Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վի եւ Ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Իս­մէթ Եըլ­մա­զի հան­դի­պու­մը։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

Արեւելեան գործընկերութեան մասնակից երկիրներուն աւագ պաշտօնեաները քննարկեցին իրենց մօտեցումները։
Փոխ-նախարար Կարէն Նազարեան ընդգծեց Հայաստանի պատրաստակամութիւնը՝ ԵՄ-ի հետ գործակցութիւնը խորացնելու համար։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Մոս­կուա, ուր պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լավ­րո­վի կող­մէ։ Ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի կա­յա­նայ Ապ­րի­լի 7-8-ին։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ տարեկան համագումարը՝ Երեւանի մէջ:
Ռադիկ Մարտիրոսեան ներկայացուց անցեալ տարուան գործունէութեան մանրամասն հաշուետուութիւնը:

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Թեհ­րան, ուր պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Քրիս­տոս իր ամ­բողջ կեան­քով եւ մա­նա­ւանդ իր կեան­քին վեր­ջին եօթ­նեա­կին ցոյց տուաւ, թէ ան­մա­հու­թիւ­նը միայն «մա­հէն ա­զատ ըլ­լալ»ու հո­գե­կան գո­յա­վի­ճակ մը չէ՛։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

​Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին այս շաբաթավերջին իր զանգերու զուարթ ղօղանջով կ՚ազդարարէ տօնական աւետիսը:
Տաղաւարի ցնծութեամբ համակուած աշխարհացրիւ հայութիւնը կը սպասէ իր հայրապետին՝ Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի պատգամին:

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015

ՔՐԻՍ­ՏՈՍ ՅԱ­ՐԵԱՒ Ի ՄԵ­ՌԵ­ԼՈՑ

Ան­գամ մը եւս մեր սրտե­րը ու­րա­խու­թեամբ կը լե­ցուին։ Դա­տարկ Սուրբ Գե­րեզ­մա­նէն ա­ւան­դուած Քրիս­տո­սի Սուրբ Յա­րու­թեան ա­ւե­տի­սը այս տա­րի եւս կու գայ պա­րու­րել մեզ, ու զգաց­նել՝ իր հրա­շա­գործ զօ­րու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

«Ալարքօ հոլտինկ»ի դահլիճի երդիքին տակ աշխատանոցի ձեւաչափով հետաքրքրական հաւաքոյթ մը:
«Ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները» խորագրեալ ծրագրին շրջագծով բազմակողմանի քննարկումներ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Իրանի հիւլէական ծրագրին շուրջ երէկ ի վերջոյ գոյացաւ եզրակացութիւն մը:
Թեհրան եւ P5+1 ձեւաչափով Լոզանի մէջ տեղի ունեցած բանակցութիւնները տուին դրական արդիւնք:

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Ա­ւագ շաբ­թուան իւ­րա­քան­չիւր հանգ­րուա­նին մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը կ՚ու­նե­նայ հո­գե­ւոր խոր ապ­րում­ներ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց հա­յան­պաստ ո­րո­շում մը։ Այս­պէս, հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ բա­նա­ձեւ մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի «քրէա­կա­նաց­նել հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը»։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Տու­շան­պէի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Հա­ւա­քա­կան անվտան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին հա­մաշ­խար­հա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան վրայ ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծող խնդիր­նե­րուն, Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիոյ, Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին, ինչ­պէս նաեւ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի զար­գա­ցում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի յար­կէն ներս Ս. Զատ­կուան նա­խոր­դող շրջա­նին ապ­րուե­ցաւ ար­տա­սո­վոր խան­դա­վա­ռու­թիւն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարին» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ։
«Միջազգային իրաւունքի դրսեւորումները մեծաւ մասամբ կը ձեւաւորուին քաղաքական ազդեցութիւններով»։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կին (Tarih Vakfı) կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած Հինգ­շաբ­թիի զրոյց­նե­րու շար­քի հեր­թա­կան փու­լին ե­րէ­կուան հիւրն էր Պո­ղա­զի­չի հա­մալ­սա­րա­նի Պատ­մու­թեան ամ­պիո­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Տոց. Մել­թէմ Թոք­սէօզ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­շուշտ, պի­տի ը­սէք, սի­րե­լի ըն­թեր­ցող բա­րե­կամ­ներ, մե­զի ան­ծա­նօթ չէ, թէ Յի­սուս խա­չուե­ցաւ։ Բայց սի­րե­լի­նե՜ր, բնաւ խոր­հա՞ծ էք կամ դուք ձե­զի հար­ցու­ցած էք, թէ Յի­սուս ին­չո՞ւ խա­չուե­ցաւ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Երեւանի մէջ կը շարունակուի Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 88­-րդ համագումարին գծով կազմակերպուած զրոյցներու շարքը:
Հայաստանի պետականակերտման մարտահրաւէրները:
Ամերիկեան համալսարանէն ներս երէկուան հաւաքոյթին մասնակիցները հետեւեցան հեղինակաւոր տնտեսնագէտ Փրոֆ. Տարօն Աճէմօղլուի տեսակէտներուն:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ ա­ւար­տեց իր ե­ռօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Իր շրջա­գա­յու­թեան վեր­ջին հանգ­րուանն էր Պուք­րէ­շը, ուր ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Քլաուս Վեր­նէր Իո­ան­նի­սի կող­մէ։

Էջեր