Ընկերա-մշակութային

Կարճ Տեւողութեամբ Ժապաւէններու Մրցում` Հայաստանի Եւ Սփիւռքի Երիտասարդներուն Համար

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին ա­ռի­թով Ե­րե­ւա­նի Թատ­րո­նի եւ շար­ժա­պատ­կե­րի պե­տա­կան հիմ­նար­կը եւ Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պած են «Հայ­րե­րի հող» խո­րագ­րով կարճ տե­ւո­ղու­թեամբ ժա­պա­ւէն­նե­րու մրցում մը, ո­րուն հա­մար կա­րե­լի է դի­մում ներ­կա­յաց­նել մին­չեւ Ապ­րի­լի 25-ը:

«ԱՆԾԱՆՕԹ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

Փարիզի մէջ INALCO-ի հայկական ամպիոնին նախաձեռնութեամբ շահեկան ժապաւէնի ցուցադրութիւնը:
Տիգրան Պասկեւիչեան եւ «Վերսուս սթիւտիօ»ի ստեղծագործական խումբի իր գործընկերները խոշորացոյցի տակ կ՚առնեն՝ Երկրորդ աշխարհամարտին յաջորդած դէպի Սովետական Հայաստան ներգաղթի տարիները:

ԼԱ­ՒԱ­ԳՈՅՆ ՍՏՐՈՒ­ԿԸ ԱՅՆ Է, ՈՐ ԻՆՔ­ԶԻՆՔ Ա­ԶԱՏ ԿԸ ԿԱՐ­ԾԷ

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Ա­մե­րի­կա­ցի մտա­ւո­րա­կան Սաուլ Ա­լինս­քի մա­հա­ցած է՝ 44 տա­րի ա­ռաջ. սա­կայն, ա­նոր հե­ղի­նա­կու­թիւն­նե­րը խո­րին նե­րազ­դե­ցու­թիւն դրոշ­մած են Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կարգ մը քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն, հո­գի­նե­րուն եւ սրտե­րուն մէջ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լու ենք, թէ Ա­լինս­քիի յղա­ցած տե­սու­թիւն­նե­րը մին­չեւ այ­սօր կը կի­րար­կուին այս ժո­ղո­վուր­դին վրայ. իր տե­սու­թիւն­նե­րով ու­սա­նած, մաս­նա­գի­տա­ցած եւ թէ­զեր պաշտ­պա­նուած են քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րու կող­մէ, ո­րոնք այ­սօր այս ժո­ղո­վուր­դին ղե­կա­վա­րու­թեան կո­չուած ան­ձեր են, ինչ­պէս՝ Ո­ւի­լիըմ Քլին­թըն, Հի­լը­րի Քլին­թըն, Պա­րաք Օ­պա­մա, Հեն­րի Քի­սին­ճըր, Ռահմ Է­մա­նուէլ եւ բա­զում այլ քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­ներ։

ՄԵՐ ՄԱՅՐԵՆԻՆ՝ ԻՐ ՊԱՆԾԱԼԻ ԱՆՑԵԱԼՈՎ, ՄՏԱՀՈԳԻՉ ՆԵՐԿԱՅՈՎ ԵՒ ԱՆՍՏՈՅԳ ԱՊԱԳԱՅՈՎ

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

«Ա՜խ լե­զուն, լե­զուն.
լե­զուն  որ չըլ­լայ, մարդ
ին­չի՞ պէս կ՚ըլ­լայ…»
ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ Ա­ԲՈ­ՎԵԱՆ

ՄԱՐԿՕ ԵՒ ՍԱՊՐԻՆԱ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վեր­ջերս նո­րո­գու­մէ ետք, նո­րա­ցուած ցու­ցադ­րու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ իր դռնե­րը բա­ցաւ ինք­նա­տիպ ու իւ­րօ­րի­նակ թան­գա­րան մը՝ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի թան­գա­րա­նը:

Նահապետ Քուչակ. Հայ Ժողովրդական Բանաստեղծութեան «Լուսապսակ Ճակատ»

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ գրա­կա­նու­թեան ա­կունք­նե­րուն, կեն­սա­յորդ իր բխու­մով, ան­փո­խա­րի­նե­լի տեղ կը գրա­ւէ եւ բարձ­րար­ժէք ա­րո­ւես­տի անս­պառ աղ­բիւր է հայ ժո­ղովրդա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը, որ ծնունդ տուած է ան­մահ տա­ղա­սաց­նե­րու, ա­շուղ-եր­գիչ­նե­րու եւ հան­ճա­րեղ բա­նաս­տեղծ­նե­րու մեր ազ­գա­յին հա­մաս­տե­ղու­թեան։

Մոսկուայի Մէջ Միջազգային Փառատօն

Ապ­րի­լի 17-ին, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Մոս­կուա­յի «ЗИЛ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Հա­յոր­դիք» ազ­գա­յին պա­րե­րու մի­ջազ­գա­յին ա­մէ­նա­մեայ փա­ռա­տօ­նը: Փա­ռա­տօ­նի ղե­կա­վարն է «Հա­յոր­դիք» եր­գի-պա­րի խում­բի հիմ­նա­դիր եւ գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ա­նա­հիտ Սարգ­սեան:

Էջեր