Ընկերա-մշակութային

ՀԱՅ ԳԻՒՏԱՐԱՐՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ան­ցեալ տա­րի լրա­ցաւ 120-ա­մեա­կը ան­զու­գա­կան մար­դու մը, ո­րուն ա­նու­նը Ար­տօ­նագ­րուած գիւ­տե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին մա­տեա­նին մէջ ամ­րագ­րուած է իբ­րեւ տասն­մէկ գիւ­տի հե­ղի­նակ: Իսկ այդ գիւ­տե­րը այն­պի­սի գիւ­տեր են, ո­րոնք 20-րդ դա­րէն սկսեալ փո­խած են մար­դոց կեան­քը:

ԿՈ­ՄԻ­ՏԱՍ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵ­ՏԻՆ ՁՕ­ՆՈ­ՒԱԾ Ե­ՐԱԺՇ­ՏԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ՝ «KARANLIK İŞLER»Ի ՄԷՋ

Մեծն Կո­մի­տաս Վար­դա­պետ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­րաժշ­տա­կան ձեռ­նար­կով մը ո­գե­կո­չուե­ցաւ՝ իր վախ­ճան­ման 81-րդ տա­րե­լի­ցի շրջա­նին։ 4. Լե­ւեն­տի «Karanlık İşler» գե­ղա­րուես­տա­կան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ձեռ­նար­կը, ո­րու գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էին՝ մե­ներ­գիչ պա­րի­թոն Ար­թիւր Պաղ­տա­սա­րեան եւ հիւ­րըն­կալ կեդ­րո­նի սե­փա­կա­նա­տէր Նու­րի Քա­յա։

ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 8-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

«Հա­յոց պե­տա­կա­նու­թիւ­նը՝ միաս­նա­կա­նու­թեան ա­ռանցք» խո­րագ­րեալ Լրագ­րող­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 8-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը, որ ե­րէկ սկսաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը շա­րու­նա­կէ իր ծա­ւա­լուն աշ­խա­տան­քը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցան հա­մա­ժո­ղո­վի ա­ռա­ջին օ­րուան նիս­տե­րը։ Այ­սօր եւս ա­նոնք կ՚ըն­թա­նան նոյն վայ­րին մէջ։ Իսկ շա­բա­թա­վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րի աշ­խա­տան­քը կ՚ըն­թա­նայ Ար­ցա­խի մէջ։

ՀՐԱԺԵՇՏ՝ ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԵՒԱԿԻՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լու­սան­կար մը կայ, որ վեր­ջին շրջա­նին հրա­պա­րա­կուե­լով,  սի­րե­լի դար­ձած է շա­տե­րուն: Շա­մի­րամ Սե­ւակն է լու­սան­կա­րին մէջ՝ խնա­մուած, ազ­նուա­կան դի­մա­գի­ծով, սպի­տա­կա­հեր հա­յու­հին, որ  լու­սան­կա­րին մէջ ինքն ալ ձեռ­քը ար­ծա­թա­գոյն շրջա­նա­կով լու­սան­կար մը բռնած է: Այդ մէ­կը լու­սան­կա­րուած է մէկ-եր­կու տա­րի ա­ռաջ՝ Ֆրան­սա, Նիս:  Սեւ-ճեր­մակ այդ լու­սան­կա­րը մեծ դեր ու­նե­ցած է Շա­մի­րամ Սե­ւա­կի  կեան­քին մէջ: Լու­սան­կա­րը կը պատ­կե­րէ եր­կու ան­ձինք՝ Ռու­բէն Սե­ւակն ու գեր­մա­նու­հի կի­նը՝  Ճե­նի Ա­փփե­լը: Շա­մի­րամ Սե­ւա­կի ծնողքն է, նա­հա­տակ գրող՝ Ռու­բէն Սե­ւակն ու ա­նոր հա­ւա­տա­րիմ կո­ղա­կի­ցը՝ Ճե­նի Ա­փփե­լը:

ՈՉ ԵՒՍ Է ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԵՒԱԿ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է հայ­կա­կան սփիւռ­քի խորհր­դան­շա­կան դէմ­քե­րէն մին՝ Շա­մի­րամ Սե­ւակ։ 102 տա­րե­կան հա­սա­կին կեան­քէ հե­ռա­ցած Շա­մի­րամ Սե­ւակ դուստրն էր նա­հա­տակ մտա­ւո­րա­կան Ռու­բէն Սե­ւա­կի։

ՇՈԳԵԿԱՌՔԸ ՊԻՏԻ ՔԱԼԷ­…

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ռամկավար ազատական կուսակցութեան (ՌԱԿ) զանազան թեւերը վերջին օրերուն Երեւանի մէջ վերստին ժողովներ գումարեցին՝ վերամիաւորման որոնումներով:
Սփիւռքահայ բազմամեայ կուսակցական գործիչ, երէց սերունդի յայտնի մտաւորական Երուանդ Ազատեան հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:

ՍԻՊԻԼ ԵՒ ԱՆՏՐԷ ՍԻՄՈՆԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ՝ «ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԵՂԵԴԻ» ԾՐԱԳՐԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջին օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ դար­ձեալ միաս­նա­բար հան­դէս ե­կան Հա­յաս­տա­նի ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի ա­նուն­նե­րէն Անտ­րէ Սի­մո­նեան ու մեր հա­մակ­րե­լի մե­ներգ­չու­հի­նե­րէն Սի­պիլ։

ԿՈՄԻՏԱՍԵԱՆ ԱՄՍՈՒԱՆ ՇԱՀԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սեպ­տեմ­բե­րը Մեծն Կո­մի­տա­սի ծննդեան ա­միսն է, իսկ Հոկ­տեմ­բե­րը՝ մա­հուան: Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յաշ­խար­հի մէջ կը շա­րու­նա­կուին ա­նոր նուի­րուած ձեռ­նարկ­նե­րը: Անց­նող օ­րե­րուն, կո­մի­տա­սեան գի­տա­ժո­ղո­վի եւ ա­նոր ծննդեան օր-ւան յա­ջոր­դած այլ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու կար­գին դար­ձեալ յի­շա­տա­կ-ւե­ցաւ կո­մի­տա­սեան նա­մա­կա­նին, իբ­րեւ՝ հայ գրա­կա­նու­թեան եւ մե­ծե­րու նա­մա­կագ­րու­թեան բա­ցա­ռիկ գլուխ­գոր­ծոց­ներ:

Էջեր