Ընկերա-մշակութային

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ան­ցեալ շա­բա­թուան ա­մե­նէն յատ­կան­շա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը կա­րե­լի է հա­մա­րել «Ե­րե­ւան էքս­փօ» ցու­ցաս­րա­հին մէջ բա­ցուած «Նոր հե­ռան­կար­ներ սու­րիա­հա­յե­րու հա­մա­ր» ցու­ցա­հան­դէ­սն ու ա­նոր կից՝ ֆո­րու­մը:

ՇԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻՆ ՊԱՐԳԵՒ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ սփիւռ­քա­հայ հռչա­կա­ւոր ա­րուես­տա­գէտ, յայտ­նի դաշ­նա­կա­հար Շա­հան Արծ­րու­նի յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն բարձր պար­գե­ւի մը ար­ժա­նի պի­տի դառ­նայ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կա­նու­թեան կող­մէ։ Այս­պէս, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ո­րո­շած է Շա­հան Արծ­րու­նին պար­գե­ւատ­րել «Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի» մե­տայ­լով։

ԵՐԵՒԱՆԻ Մէջ Բացուած է «Սասունցի Դաւիթ» Որմնաքանդակը

Ե­րե­ւա­նի Գա­ֆէս­ճեան ա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ (ԳԱԿ) պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուած է քան­դա­կա­գործ, Ա­լեք­սանդր Թա­մա­նեա­նի ար­ձա­նի հե­ղի­նակ Ար­տա­շէս Յով­սէ­փեա­նի «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» որմ­նա­քան­դա­կը:

«ՀԱԻԱՏՔԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ»Ի ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՀԱՅ ՄԸՆ Է

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լոն­տո­նի գլխա­ւոր փո­ղոց­նե­րէն մէ­կուն վրայ կը գտնուի աշ­խար­հահռ­չակ հայ ճար­տա­րա­պետ, Բրի­տա­նա­կան ճար­տա­րա­պե­տա­կան թա­գա­ւո­րա­կան հիմ­նար­կի ան­դամ, հա­յազ­գի Մի­շէլ Մո­սէս­եա­նի ղե­կա­վա­րած ճար­տա­րա­պե­տա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը: Հպար­տու­թիւն է անց­նիլ Hexton փո­ղո­ցէն եւ հոն գտնուած գրա­սե­նեակ­նե­րու կար­գին կար­դալ Mossessian Architecture գրու­թիւ­նը:

Հայ Դպրոցի Առաջնահերթ Դերի Մասին Բաւարար Չափով Չենք Խօսիր եւ Անոր Տէր Չենք Ըլլար

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Եր­բեք բա­ւա­րար չա­փով չենք խօ­սիր հայ դպրո­ցի էա­կան կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին, նոյ­նիսկ ե­թէ ջո­ջա­կան եւ քաղ­քե­նի ա­կանջ­նե­րու հա­մար այդ ձանձ­րա­ցու­ցիչ կը հա­մա­րուի, ա­նոնք ըլ­լան միու­թիւն­ներ, ազ­գա­յին ա­ւա­զա­նէ հե­ռա­ցած «ա­կա­նա­ւոր» մտա­ւո­րա­կան­ներ, քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն խաղ­ցող­ներ եւ կար­գա­խօս կրկնող­ներ, բազ­մա­նուն միու­թիւն­ներ, բա­րե­սէր հա­յա­սէր­ներ:

ԱՇԱԿԵՐՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ԿԱՐԵՒՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ

​16-րդ Ա­սիա­կան ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը տե­ղի ու­նե­ցան 2010 թուա­կա­նին Կուանկ Զու, Չի­նաս­տա­նի մէջ: Գոր­ծի բե­րու­մով ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րու քա­ղա­քը կը գտնուէի 15 Նո­յեմ­բե­րին: Քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րը լե­ցուն էին զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րով, ո­րոնք ե­կած էին աշ­խար­հի չորս կող­մէն, ներ­կայ գտ­­նուե­լու մար­զա­կան խա­ղե­րուն:

«ԿՈՄԻՏԱՍ» ՔԱՌԵԱԿԸ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

«Կո­մի­տաս» լա­րա­յին­նե­րու քա­ռեա­կը վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Այս քա­ռեա­կը միշտ նո­րո­վի հա­ճոյ­քով կ՚ունկնդ­րուի ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն կող­մէ։

Հ. Անդ­րա­նիկ Ծ. Վրդ. Կռա­նեա­նի Նուի­րուած Ձեռ­նարկ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Թէ­քէեան մշա­կու­թա­յին միու­թեան, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Լի­բա­նա­նի տե­ղա­կան վար­չու­թեան, Թէ­քէեան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ լի­բա­նա­նա­հայ մշա­կոյ­թի կեր­տիչ­նե­րու ձեռ­նարկ՝ նուի­րուած Անդ­րա­նիկ Ծ. Վրդ. Կռա­նեա­նի: Ձեռ­նար­կը նա­խա­ձեռ­նուած էր ի պա­տիւ Անդ­րա­նիկ Ծ. Վրդ. Կռա­նեա­նի՝ իբ­րեւ մէ­կը լի­բա­նա­նա­հայ մշա­կոյ­թի կեր­տիչ­նե­րէն, նպա­տակ ու­նե­նա­լով լու­սար­ձա­կի տակ առ­նել ա­նոր կեան­քը եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ու­ղին:

Ֆրիտեոֆ Նանսէն. Հայ Ժողովուրդի Իրաւապաշտպան Մեծ Մարդասէրը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Մա­յիս 13-ին կ­­՚ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 86-րդ ­տա­րե­լի­ցը նոր­վե­կիա­ցի մեծ մար­դա­սէր Ֆ­­րի­տեոֆ Նան­սէ­նի, որ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան է­ջե­րուն ար­ժա­նի տեղ գրա­ւած հա­յա­սէր օ­տար­նե­րու փա­ղան­գին մէջ՝ կը զա­տո­րո­շո­ւի հա­յա­պաշտ­պա­նի իւ­րա­յա­տուկ լու­սապսա­կով։

Էջեր