Ընկերա-մշակութային

Կա­ղանդ Պա­պու­կին Նուէ­րը՝ Փայ­տա­հա­տին

ՀԱՄ­ԲԻԿ ՊԻ­ԼԱ­ԼԵԱՆ

Դա­րեր ա­ռաջ, ինչ­պէս այ­սօր, պայ­ծառ է ե­ղած եր­կին­քը: Հա­կա­ռակ  ձմրան սաս­տիկ ցուր­տին, Կա­ղանդ պա­պու­կը կը պատ­րաս­տուի յա­ջոր­դող շա­բաթ­նե­րուն սկսե­լու իր ճամ­բոր­դու­թեան եւ Ա­մա­նո­րի ա­ռի­թով բաժ­նե­լու իր նուէր­նե­րը:

2016-Ի ՏԱՐԵՄՏԵԱՆ ԽՈՀԵՐ​ - Ա -

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Ե­րե­ւա­նեան մեղմ Դեկ­տեմ­բե­րը յու­շիկ քայ­լե­րով կը հե­ռա­նայ... Ան­ձիւն Ե­րե­ւա­նը տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեան մէջ է: Քա­ղա­քա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ջանք ը­րած են ի­րա­կան ձիւ­նի պա­կա­սը լրաց­նել ճեր­մակ ու նրբա­գեղ տօ­նա­կան ձե­ւա­ւո­րու­մով:

ՆԱ­ՄԱԿ ՄԸ «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­Կ»ԻՆ՝ 101 ՏԱ­ՐԻ Ա­ՌԱՋ

ՎԱՐ­ԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷՈ­ՍԵԱՆ

Ա­մե­րի­կա­յի հա­յոց ա­րե­ւե­լեան թե­մին կից «Զօհ­րա­պ» տե­ղե­կա­տուա­կան կեդ­րո­նը (Նիւ Եորք) պա­հուող թղթա­կալ մը կը պա­րու­նա­կէ «Ա­մէ­նուն Տա­րե­ցոյ­ց­»ի նշա­նա­ւոր հրա­տա­րա­կի­չին՝ Թէո­դի­կի (1873-1928), եւ իր նուազ ծա­նօթ մտե­րիմ գրա­սէր ըն­կե­րոջ՝ Սար­գիս Սա­քաեա­նի վե­րա­բե­րող կամ ա­նոնց կող­մէ հա­ւա­քուած ան­տիպ նա­մակ­նե­րու եւ այլ նիւ­թե­րու լու­սա­պատ­ճէն­ներ։

ՀԲԸՄ-Ի ԿՈՂՄԷ ՆՈՒԷՐ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին Հա­յաս­տա­նի մէջ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ զա­նա­զան ծրագ­րեր, ո­րոնք ա­ռիթ կ՚ըն­ձե­ռեն տօ­նա­կան օ­րե­րուն հա­սա­րա­կու­թեան հա­մեստ խա­ւե­րու գօ­տեպնդ­ման։

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԵՐՈՒՆ ԿԱՂԱՆԴԻ ԽՕՍՔԵՐԸ

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Նոր տա­րի, նոր սպա­սում­ներ... Ա­մէ­նուր կը հնչեն Նոր տա­րուան եւ Սուրբ Ծննդեան բա­րե­մաղ­թանք­ներ, ցան­կու­թիւն­ներ, ա­մէն մարդ նո­րո­վի յոյ­սե­րով եւ սպա­սում­նե­րով կը լե­ցուի Նոր տա­րուան լու­սա­ւոր օ­րե­րու առ­թիւ:

«ԱՐԱՐԱՏ» ՔՈՆԻԱՔՆ ՈՒ ՈՒԻՍԹԸՆ ՉԸՐՉԻԼ

Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԿԻՒ­ԶԷ­ԼԵԱՆ

Լոն­տո­նի «Սոթ­պի՚զ» հան­րա­ծա­նօթ ըն­կե­րու­թիւ­նը Մո­նա­քո­յի ար­քա­յազն Ալ­պէռ իշ­խա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ու մաս­նակ­ցու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պած էր ա­ճուրդ մը՝ նուի­րուած Ո­ւիս­թըն Չըր­չի­լի մա­հուան 50-րդ տա­րե­լի­ցին։ Ա­ճուր­դի գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էին ար­քա­յազն Ալ­պէռ, Մո­նա­քո­յի մօտ Անգ­լիոյ դես­պան Է­վէ­լին Չեն­թա եւ Լոն­տո­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ար­մէն Սարգ­սեան։

Էջեր