Ընկերա-մշակութային

THE INDIAN EXPRESSE ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՒ ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱՑ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ

The Indian Express թեր­թը վեր­ջերս անդ­րա­դար­ձաւ Կալ­կա­թա­յի հա­յոց Մար­դա­սի­րաց ճե­մա­րա­նի գոր­ծու­նէու­թեան։ Այս վար­ժա­րա­նը, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ բա­րե­գոր­ծա­կան ա­կա­դե­միա մըն է՝ թեր­թին կող­մէ ո­րա­կուած է Կալ­կա­թա­յի եր­բեմ­նի ծաղ­կուն հայ հա­մայն­քի թա­գի թան­կար­ժէք քա­րը։

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Նախկին պոլսահայ, այժմ ամերիկաբնակ գիտնական ու բարերար Կարօ Արմէն Երեւանի մէջ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամը կարեւոր նպաստ մը կը բերէ՝ երկրի գիւղական համայնքներու զարգացման ուղղեալ ջանքերուն:

ՌԱՖՖԻ ԵՏԱԼԵԱՆ. «ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԸ ՈՒ ԵՍ ԱՅԴ ԵՐՋԱՆԻԿՆԵՐԷՆ ՄԷԿՆ ԵՄ»

​ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ

Հայ ժո­ղո­վուր­դը բո­լոր դա­րե­րուն ե­ղած է աշ­խար­հա­ճա­նաչ՝ իր ստեղ­ծած մշա­կու­թա­յին ա­նանց ար­ժէք­նե­րով, ա­րուես­տի գլուխ ­գոր­ծոց­նե­րով, հո­գե­ւոր դաշ­տի ան­հատ­նում գան­ձե­րով:

ԵԶԱԿԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Ե­րե­ւա­նի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ գե­ղան­կա­րիչ Սար­գիս Խա­չա­տու­րեա­նի ծննդեան 150-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հէն ներս տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ձեռ­նար­կը, որ կ՚ար­ժա­նա­նայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ՝ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​«Ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղ­ծ» հռչա­կուած մեծն Թու­մա­նեա­նը իր խո­հե­րով, նա­մակ­նե­րով, եւ հրա­պա­րա­կագ­րու­թեամբ ժա­մա­նա­կա­կից կը մնայ ու հա­մա­հունչ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան տագ­նապ­նե­րուն:

ԱՄԵՆԱՀԱՄԲԵՐԱՏԱՐ ԼԻՃԸ

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­հա­բեկ­չու­թիւն Նի­սի մէջ, կան զո­հեր: Յե­ղաշրջ­ման փորձ Թուր­քիոյ մէջ, կան զո­հեր։ Պայթ­յիւն Միւն­խի­նի մէջ, կան զո­հեր: Սեն Փե­թերս­պուր­կի մէջ հան­րա­կառք մը պայ­թած է, կայ զոհ մը: Ե­րե­ւա­նի մէջ զի­նուած մար­դիկ պա­տանդ վեր­ցու­ցած են զի­նուոր­նե­րը, կայ զոհ մը...:

ԱՄԵՐԻԿԱԲՆԱԿ ՆԿԱՐԻՉ ՄԸ, ՈՐ ԿԸ ՆԿԱՐԷ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՐԱՆՔԸ

ՃՈՒ­ԼԻԵ­ԹԱ ՄԱ­ՏԹԷՈ­ՍԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող յայտ­նի նկա­րիչ Տիգ­րան Ձի­թող­ցեան, որ իր գե­րի­րա­կան ինք­նա­տիպ կտաւ­նե­րով ճանչ­ցուած է աշ­խար­հի վրայ, այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ կը գտնուի:

«ԶՈՒԼԱԼ» ԿԱՏԱՐՈՒՄՆԵՐ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Եռեակի անդամուհիները դէպի Հայատան անդրանիկ այցելութեան օրերուն բացառիկ հարցազրոյց մը տուին ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Թենի Աբէլեան, Երազ Մարգարեան եւ Անայիս Թեքերեան ի՞նչ տպաւորութիւններ ունին՝ առաջին անգամ շնչելով Երեւանի միջավայրը:

«ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ» ՓԱՌԱՏՕՆԸ ՓԱԿՈՒԱԾ

«Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Փակ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւնն ու մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցան «Մոս­կուա» շար­ժան­կա­րի դահ­լի­ճին մէջ։

Էջեր