Ընկերա-մշակութային

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄԱՐԱԹՈՆԸ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան մա­րա­թոն մը։ Իր տե­սա­կին մէջ եր­րորդ այս ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր «Բե­մը քեզի կը սպա­սէ… դո՛ւն ալ մաս­նակ­ցէ՛» կար­գա­խօ­սով։ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի բե­մին վրայ այս առ­թիւ տո­ղան­ցե­ցին 154 փոք­րիկ կամ պա­տա­նի ե­րա­ժիշտ­ներ։

ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ԳԱՐԻՆ ՃԻՆՃԻՕՂԼՈՒԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

Հա­մակ­րե­լի նկար­չու­հի Գա­րին Ճին­ճիօղ­լու ե­րէկ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը բա­ցաւ Պէ­յօղ­լուի մէջ։ Ի­տա­լա­կան մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ բա­ցուե­ցաւ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ ձօ­նուած է Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։

ՏԱՍԸ ԵՐԿԻՐ՝ ՏԱՍԸ ԱԶԳԵՐ ԿԸ ՁԳՏԻՆ ՀԱՍՆԻԼ ԵՒՐՈՏԵՍԻԼԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻՆ

ՊԱՅԾԻԿ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

​Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Եւ­րո­տե­սի­լի երկր­պա­գու­նե­րը ժա­մադ­րուած էին ի­րենց հե­ռա­տե­սի­լի պաս­տառ­նե­րուն դի­մաց ըմ­բոշխ­նե­լու հե­ռար­ձա­կու­մը Եւ­րո­տե­սիլ մի­ջազ­գա­յին եր­գի մրցոյ­թին։

ՀԱՅՈՒ ՀՈԳԻԻ ԿՇՌՈՅԹԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

​Ան­ցեալ Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րուն վրայ չոր­սօ­րեայ ա­նակն­կալ պա­տե­րազ­մը ե­կաւ ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­լու, թէ ի­րա­պէս ազ­գո­վին դժուա­րին պայ­ման­նե­րու մէջ կը գտնուէինք: Լուրջ, նոյն­քան ալ՝ վտան­գա­ւոր:

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ԵՐԱԺՇՏԱՀԱՆԴԷՍ

Սա­մա­թիոյ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւե­տիս Ար­զու­մա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ման­տո­լի­նի դա­սըն­թաց­քի մաս­նա­կից սա­նե­րուն ե­րաժշ­տա­հան­դէ­սը։

ՍԷՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿ ՉԻ ՃԱՆՉՆԱՐ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Հան­րա­կառ­քի խճո­ղուա­ծու­թիւ­նը սի­րա­հար զոյ­գին հա­մար ձեռն­տու է կար­ծես: Ա­նոնք կրակ կտրած փաթ­թուած են ի­րա­րու, սի­րոյ ապ­րում­նե­րով խեն­թա­ցած ու գի­նով­ցած, կար­ծես ա­ռան­ձին են բազ­մու­թեան մէջ:

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Սա­մա­թիոյ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Սա­հա­կեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բին այս տա­րուան ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քի կա­լան։ Միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը այս տա­րի կը բե­մադ­րէ «Այս ալ իմ կինս է» խո­րագ­րեալ խա­ղը, ո­րու բե­մադ­րիչն է Վոլ­քան Սա­րըէօզ։ Դե­րա­կա­տար­ներն են՝ Լիա­նա Իւ­նալ, Սե­ւան Սել­վի­լէր, Գա­րօ­լին Պեն­լի, Գրի­գոր Պա­լօղ­լու եւ Սե­լին Իլ­կէն։

Էջեր