Ընկերա-մշակութային

ՄԱՄՈՒԼԻ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՀԻՆ ՕՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Մա­յի­սի 3-ին՝ աշ­խար­հի մէջ կը նշուի Ա­զատ մա­մու­լի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րը (World Press Freedom Day), որ 1994 թուա­կա­նէն սկսեալ կը տօ­նուի ա­մէն տա­րի եւ որ­պէս Ա­զատ մա­մու­լի օր հռչա­կուած է ՄԱԿ-ի ո­րոշ­մամբ:

ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆ

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին կը նշէ Յի­սուս Քրիս­տո­սի Համ­բարձ­ման տօ­նը, որ իբ­րեւ տէ­րու­նի տօն, կը նշուի Քրիս­տո­սի յա­րու­թեան 40-րդ օ­րուան հան­դի­պող  Հինգ­շաբ­թին:

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ»

«Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մու­թիւն» խո­րագ­րին ներ­քեւ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մի­ջազ­գա­յին ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մրցոյթ-փա­ռա­տօն մը, որ հա­մախմ­բեց աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն նոր սե­րուն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԻ ՕՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­րի օ­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ձե­ւով, խան­դա­վառ ձեռ­նարկ­նե­րով։ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րանն ու «Կա­րին» ա­ւան­դա­կան եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թը միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պե­ցին «Հի­րուր խեդ» խո­րագ­րեալ ծրա­գի­րը։ Այս շրջագ­ծով, Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ա­ւե­լի քան 15 հա­մոյթ­նե­րու 400 պա­րող­ներ հան­դէս ե­կան ե­լոյ­թով մը։

ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐՈՒՀԻ ՄԱՐԻԷԹԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ

Իս­թան­պու­լի 11-րդ «Բե­րա» դաշ­նա­կի փա­ռա­տօ­նը ե­րէկ սկսաւ՝ ար­ժա­նա­նա­լով ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Մին­չեւ Մա­յի­սի 8-ը պի­տի շա­րու­նա­կուի այս փա­ռա­տօ­նը, ո­րու ա­ռա­ջին իսկ օ­րուան ծրագ­րին մաս կազ­մեց յայտ­նի դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Մա­րիէ­թա Խա­չատ­րեա­նի սա­նե­րուն ե­լոյ­թը

Աղեքսանդր Ծատուրեան (1865-1917). «Կեանքի Խորթ Զաւակներու» Տառապանքին ու Սփոփանքին Երգիչը

Ապ­րիլ 28-ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ տա­ռա­պեալ մար­դոց վիշ­տերն ու դժբախ­տու­թիւն­նե­րը եր­գի վե­րա­ծած եւ յու­սա­հատ սրտե­րուն սփո­փա­րար շունչ հաս­ցու­ցած բա­նաս­տեղծ, եր­գի­ծա­գիր, ման­կա­գիր ու թարգ­մա­նիչ Ա­ղեք­սանդր Ծա­տու­րեա­նի։

Մար­դը՝ Նախ­քան Ար­հես­տա­գի­տու­թիւ­նը

Ան­շուշտ, որ այ­լեւս կա­րե­լի չէ պատ­կե­րաց­նել աշ­խար­հը՝ զուրկ ար­հես­տա­գի­տա­կան բա­րիք­նե­րէ, սա­կայն այս մար­զի մաս­նա­գէտ­նե­րը այժմ կը պատ­կե­րաց­նեն տաս­նա­մեակ մը, կամ քսա­նա­մեակ մը ետք ար­հես­տա­գի­տա­կան բա­րիք­նե­րով ա­ռա­ւե­լա­գոյնս օժ­տուած աշ­խարհ մը: Կեն­սա­կան է, որ այս բո­լո­րին մէջ հիմ­նա­կան ար­ժէ­քը կը մնայ ՄԱՐ­ԴԸ իր հնա­րամ­տու­թեամբ՝ իբ­րեւ հիմ­նա­քա­րը ար­հես­տա­գի­տա­կան նո­րա­նոր նուա­ճում­նե­րու:

Էջեր