Թրքահայ կեանք

«ՍԱՐ» ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԻՆ ՍԿԻԶԲԸ

«Չըփ­լաք ա­յաք­լար քում­փա­նեա­սը»ն ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Թոփ­հա­նէի իր աշ­խա­տա­նո­ցի եր­դի­քին տակ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց ար­դի պա­րի նոր ե­լոյթ մը։ «Սար» կո­չուած է այս ներ­կա­յա­ցու­մը, ո­րու հա­մա­հե­ղի­նակ­նե­րը կը հան­դի­սա­նան Միհ­րան Թով­մա­սեան եւ Սա­րօ Ուս­տա։

ԴԱՐԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԵՐԹԵՒԵԿ

«ԺԱՄԱՆԱԿ-100» մատենաշարէն հրատարակուած առաջին երեք գիրքերու համատեղ շնորհանդէսը փայլուն անցաւ՝ շաբաթավերջին բնորոշելով համայնքային օրակարգը։
Ներկան եւ անցեալը… ընդելուզուած։
Սեւան Տէյիրմենճեանի աշխատասիրութեամբ լոյս տեսած Քասիմի, Երուխանի եւ Զարդարեանի գործերուն մասին հանգամանօրէն արտայայտուեցան այլին Գօչունեան, Իշխան Չիֆթճեան, Վարդան Մատթէոսեան եւ Վահէ Թաշճեան, որոնք կանգ առին պատմութեան եւ արդի ժամանակներու զուգահեռականներուն վրայ: «Անատոլու Քիւլթիւր»ի աջակցութեամբ կազմակերպուած նիստը վարեց Սագօ Արեան։
Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահի երդիքին տակ տեղի ունեցած յատկանշական ու եզակի ձեռնարկը պատուեց Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԵԿՆԵՑԱՒ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը պի­տի մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի ընդ­լայ­նուած կազ­մով ժո­ղո­վին, որ պի­տի գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

ՂԱԼԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ղա­լա­թիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի ե­րա­նաշ­նորհ գա­հա­կալ­նե­րէն Յով­հան­նէս Կո­լոտ Բա­ղի­շե­ցի՝ վախ­ճան­ման տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉԱՅԻՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց «Մա­րալ» միու­թեան վար­չա­յին­նե­րը։ Ծա­նօթ է, որ այս միու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի բե­մադ­րել «Ա­րա եւ Շա­մի­րամ»ը։

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ՊԱՀՔԻ ՍԵՂԱՆՆԵՐԸ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ այս տա­րի եւս Մեծ պա­հոց շրջա­նին առ­թիւ ստեղ­ծուած է հո­գե­ւոր յու­զում­նա­լի ապ­րում­նե­րու մթնո­լորտ մը։ Ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Շան­լըի կող­մէ գլխա­ւո­րուած թա­ղա­յին խոր­հուր­դը Մեծ պա­հոց շրջա­նին ա­մէն օր Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ կը սար­քէ սի­րոյ սե­ղան։

ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը շա­բա­թա­վեր­ջին փու­թաց Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց դպրա­պետ Խա­չիկ Սար­կա­ւագ Սա­րը­լը։

Էջեր