Թրքահայ կեանք

ՇԻՇԼԻԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ՍՏԱՑԱԾ Է ԱՍՊԵՏ ՋՈՒՆԴԻ ԵՒ ԿՈՂԱԿՑԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵԱԼ ԻՒՂԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան յանձ­նա­խում­բը տե­ղե­կա­ցուց, որ նկա­րիչ Եա­վուզ Քը­լը­չէր վե­րա­նո­րո­գած է Աս­պետ Ջուն­դի իւ­ղա­ներկ գոր­ծե­րը ու վե­րա­դարձու­ցած՝ ի­րենց։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մի­ջոց մը ա­ռաջ օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած էր, որ Աս­պետ Ջուն­դի եւ կո­ղակ­ցին շիր­մին մէջ կախուած մե­ծա­դիր իւ­ղան­կար­նե­րը եւ այլ սրբա­պատ­կեր մը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր ան­հե­տա­ցած են։

ՀՐԱԺԵՇՏ ԸՆԹԱՑԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ

​Մխիթարեանի 2014-2015 կրթական շրջանի հունձքին համար կազմակերպուած շրջանաւարտութեան հանդէսը փայլուն անցաւ:
Վկայականները բաշխուեցան հանդիսաւոր պայմաններով - Դափնեկիրները արժանացան մասնաւոր գնահատանքի - Տղաքը ծափողջոյններու տարափին մէջ հատեցին կարկանդակ մը:

ՔԱՋԱԼԵՐԱՆՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ

Օրթագիւղի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը զանազան ծրագրերով միշտ կը խրախուսէ համայնքին նոր սերունդը:
Կրթաթոշակառու բազմատասնեակ համալսարանականները շաբաթավերջին հիւրընկալուեցան տարեվերջի առթիւ կազմակերպուած անմիջական հաւաքոյթով մը:

ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Վա­գըֆ­նե­րու ընդ­հա­նուր խոր­հուր­դին մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Տքթ. Թո­րոս Ալ­ճա­նի ա­տե­նա­պե­տու­թեամբ Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի «Պի­լէք» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ փոք­րա­մաս­նու­թեանց հա­մայնք­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու երկ­րորդ ժո­ղո­վը։

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՀԵՐՄԻՆԷ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆԻ ՇԻՐՄԻՆ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­բեմ­նի տնօ­րէ­նու­հի Հեր­մի­նէ Գա­լուս­տեան, որ ու­սուց­չա­կան պաշ­տօն վա­րած է նաեւ Կա­լա­թա­սա­րա­յի վար­ժա­րա­նին մէջ, ե­րէկ ո­գեկո­չուե­ցաւ իր խումբ մը սա­նե­րու այ­ցե­լու­թեամբ։

ՍԱՀԱԿԵԱՆՑԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ո­րոնք նա­խըն­թաց օր ստա­ցած էին ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը, ե­րէկ ի­րի­կուն խրախ­ճան­քով մը նշե­ցին ի­րենց ու­սում­նա­կան կեան­քի յա­ջող ա­ւար­տը։

Թ. ԱԼՃԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏԵՑ

Փոք­րա­մաս­նա­կան վա­գըֆ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Տքթ. Թո­րոս Ալ­ճան ե­րէկ կա­տա­րեց գրա­ւոր յայ­տա­րա­րու­թիւն մը՝ խստօ­րէն դա­տա­պար­տե­լով Կար­սի Գորշ գայ­լե­րու միու­թեան ա­տե­նա­պետ Թոլ­կա Ա­տը­կիւ­զէ­լի կող­մէ հա­յե­րու դէմ ար­տա­սա­նուած ա­նար­գա­կան նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կը պա­րու­նա­կէին նաեւ սպառ­նա­լիք­ներ։

Էջեր