Թրքահայ կեանք

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ

Սկիւ­տա­րի սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան ման­կա­պար­տէ­զի եւ նա­խակր­թա­րա­նի սա­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Փոք­րիկ­նե­րը հան­դէս ե­կան թա­տե­րակ­նե­րով, պա­րե­րով եւ խմբերգ­նե­րով։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ

Սկիւ­տա­րի սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան ման­կա­պար­տէ­զի եւ նա­խակր­թա­րա­նի սա­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Փոք­րիկ­նե­րը հան­դէս ե­կան թա­տե­րակ­նե­րով, պա­րե­րով եւ խմբերգ­նե­րով։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԿԱԼԱ

Վարդանանց Դպրաց Դաս-երգչախումբի թատերախումբին երէկուան առաջին ներկայացումը փայլուն անցաւ:
Սարօ Սիրականեանի կողմէ բեմադրուած «Թիւ 5 խելագարը» յաջողութիւն արձանագրեց՝ արժանանալով թատերասէրներու ծափերուն:

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿԱՆՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ՀԱՄԵՐԳԻ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Պա­քըր­գիւ­ղի Քա­ռա­սուն Ման­կանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի խմբա­վար Հրանդ Չի­զէմ­ճեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Շմա­ւոն Տա­վուլ­ճեան եւ Գլո­տին Էժ­տէ­րեան։

184-ՐԴ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Էյուպի Ս. Եղիա եկեղեցւոյ կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Թաղային խորհուրդի ատենապետ Միսաք Կիւլլիւք բացատրութիւններ տուաւ եկեղեցապատկան կալուածներու արժեւորման ուղղեալ աշխատանքներուն շուրջ:

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԸ ՎԱՂԸ ԿԸ ՍԿՍԻ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քի բազ­մա­կող­մա­նի գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու ծի­րէն ներս, Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ Ինչ­պէս ա­ւե­լի ա­ռաջ ալ հա­ղոր­դած էինք, Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի ջան­քե­րով վեր­ջերս Վար­դա­նանց երգ­չա­խում­բի շար­քե­րէն ներս վե­րա­կեն­դա­նա­ցած է թա­տե­րա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ւան­դու­թիւ­նը։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

Ե­րէկ, Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տից տա­րե­կան հա­ւաք։ Ան­մի­ջա­կան ու ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին 25-ա­մեայ, 40-ա­մեայ եւ 50-ա­մեայ յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ստա­ցան յու­շա­նուէր­ներ։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐ

Դպրո­ցա­կան կրթու­թեան ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն մը հան­դի­սա­ցող «Է­րաս­մուս+» ծրա­գի­րին «Ռ€ԻՆԿ» նա­խա­գի­ծը, որ կ՚ըն­թա­նար տար­բեր եր­կիր­նե­րէ վար­ժա­րան­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ ու Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, մէ­կու­կէս տա­րուան աշ­խա­տան­քէ մը վերջ եզ­րա­փա­կեց իր աշ­խա­տան­քը՝ Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ քա­ղա­քիս մէջ կա­յա­ցած հա­ւա­քոյ­թով մը։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պետ Մուս­թա­ֆա Տե­մի­րը։ Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ճա­շա­սե­ղա­նով մը պա­տուած է Մուս­թա­ֆա Տե­մի­րը։

Էջեր