Թրքահայ կեանք

KUDRET...

ARA KOÇUNYAN

Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından dün cemaat basınında bir duyuru yayımlandı. JAMANAK Gazetesi tarafından vakfın adı kullanılarak asılsız haberlerin birden fazla tekrarlandığı iddia edilerek, kamuoyuna zorunlu bir açıklama yapılması uygun görülmüş. Bu zorunlu açıklamanın pek de fiyakalı bir sloganı var: Ne bağış, ne de destek.

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Հա­յա­շատ թա­ղե­րու մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղե­րու մէջ ալ կ՚ապ­րուի հո­գե­ւոր մեծ հրճուանք։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ան­գա­րա­յէն հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րու խումբ մը։ Այս­պէս, Գում­գա­բու այ­ցե­լե­ցին «Հա­ճէթ­թէ­փէ» հա­մալ­սա­րա­նէն ու­սա­նող­ներ։

ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺ ՄԿՐՏԻՉ ԿԻՒԼԷԶԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Ա­տա­մ­նա­բոյժ Մկտրիչ Կիւ­լէ­զեան նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը, ուր քննեց ա­շա­կերտ­նե­րը։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ԱՐԱ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ

«Մա­րալ» ե­րաժշ­տու­թեան ու պա­րի միու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան գե­ղա­րուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցուց «Ա­րա եւ Շա­մի­րամ»ը։ Թա­տե­րա­կան պա­րը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր Ա­քաթ­լա­րի «Մուս­թա­ֆա Քե­մալ» կեդ­րո­նին մէջ։

«ՄԱՐԱԼ»Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թի ե­րի­տա­սար­դաց խում­բին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Յա­րու­թիւն Քու­րա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բը Գում­գա­բուի մէջ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց իր ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

ՈՐԱԿԵԱԼ ՊԱՐՈՔ ՀԱՄԵՐԳ ՄԸ

Հար­պի­յէի Սէն թ՚Էսփ­րի լա­տի­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րոք հա­մերգ մը։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ե­զա­կի ձեռ­նարկ մըն էր այս մէ­կը, ո­րու յայ­տագ­րին մաս կազ­մե­ցին Հեն­տե­լի, Վի­վալ­տիի եւ Փեր­կո­լէսի գոր­ծե­րը։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Իս­թան­պու­լի Ար­դի ա­րուես­տի թան­գա­րա­նը։ Հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խում­բը թան­գա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ «BASF Kids» գի­տու­թեան աշ­խա­տա­նո­ցին։

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՇԱԼԵԱՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան ե­րէկ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ուր հա­մախմ­բուած էր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւն մը։

Էջեր