Թրքահայ կեանք

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Զուարթ­նոց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի նա­խա­գահ Տ. Զա­ւէն Քհնյ. Պը­չաք­ճեան եւ տնօ­րէն խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ յա­ռա­ջի­կայ 2 Հոկ­տեմ­բե­րին կրօ­նա­կան եւ աշխ­ար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով պի­տի նշուին դպրաց դա­սու եւ երգ­չա­խում­բի կրկնակ տա­րե­դարձ­նե­րը՝ տնօ­րէն խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ըն­դու­նուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲԸ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ «Մա­րալ» միու­թեան խում­բը յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 11-15 Սեպ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն։

ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ԱԶՆԻՒ ՉՈՊԱՆ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ՄԸ

Յայտ­նի նկար­չու­հի Ազ­նիւ Չո­պան այս օ­րե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը։ Այս­պէս, Նշան­թա­շըի «Ի­տիլ» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հին մէջ բա­ցուած է «Ե­րե­ւա­կա­յել» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը։

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՏՈՒՐՔ

Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին նախաձեռնութեամբ մեծարանքի հաւաքոյթ «Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ:
Սկիւտարի ընտանիքը հրաժեշտ կու տայ Տ. Կորիւն Քհնյ. Ֆէնէրճեանին՝ բարձր գնահատելով տասնամեայ վաստակին արգասիքները:

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Ներ­կայ աշ­նա­նա­մու­տին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ար­դէն աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կած են 2016-2017 շրջա­նի սի­րոյ սե­ղան­նե­րուն հա­մար։ Ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, այս ե­ղա­նա­կի ա­ռա­ջին սի­րոյ սե­ղա­նը պի­տի սար­քուի ի նպաստ Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի։

ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գնալը կղզիի բարձունքին շաբաթավերջին վերակենդանացան Մուսա լերան պատմական հարուստ աւանդութիւնները՝ աղօթքով ու միասնականութեան ոգիով:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան հանդիսապետեց բազմակողմանի ծրագրի սկզբնական փուլին՝ բոլորին փոխանցելով օրհնութիւնները:

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻ ԱՄՐԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔՆԵՐՈՒ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՄԷՋ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան դա­սըն­թացք­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը եզ­րա­փա­կուե­ցան։ Ծա­նօթ է, որ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր Շիշ­լի Գնա­լը կղզիի մէջ ամ­րան շրջա­նին կը կազ­մա­կեր­պէ վո­լէյ­պո­լի, պաս­քեթ­պո­լի եւ ճատ­րա­կի դա­սըն­թացք­ներ։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­սա­յի Տե­միրն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ թա­ղի ե­րէ­ցը՝ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԵՒՈՐ

​Սուրբ Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ մէջ երէկ տեղի ունեցաւ նորոգ հանգուցեալ Նատիա Կիւլմէզկիլի փառաշուք յուղարկաւորութիւնը:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան խօսեցաւ դամբանական մը: Համայնքային շրջանակները խորապէս վշտակցեցան Տիգրան Կիւլմէզկիլին եւ ընտանիքին:

Էջեր