Թրքահայ կեանք

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ԱՅՑԵԼԵՑ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նը, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ջեր­մօ­րէն։ Գե­րա­պայ­ծա­ռին կ՚ըն­կե­րա­նար Տ. Աբ­րա­համ Ծ. Վրդ. Ֆը­րա­տեան։

ՄԵԾ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Թրքահայ գեղարուեստասէրները կը սպասեն Հինգշաբթի օրուան ձեռնարկին:
«Մարալ»ի ընտանիքը ջերմ մթնոլորտի մը մէջ կը հիւրընկալէ Հայաստանի Պարի պետական համոյթը, որու անդամներուն ի պատիւ երէկ երեկոյեան սարքուեցաւ բարիգալստեան ընթրիք մը:

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԵՆԻԳԻՒՂ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը ե­րէկ պտոյտ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ե­նի­գիւղ։ Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ ա­նոնք ան­ցու­ցին հա­ճե­լի օր մը:

ԱՊՐԻԼԻ 24-Ի ԱՌԹԻՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ապ­րի­լի 24-ի առ­թիւ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տու­ցուե­ցաւ Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ, այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կուե­ցաւ Ապ­րի­լի 24-ի առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­ման նա­խըն­թա­ցը, որ կը շա­րու­նա­կուի քա­նի մը տա­րիէ ի վեր եւ այ­լեւս ա­ւան­դու­թեան մը վե­րա­ծուե­լու վրայ է։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Համայնքային շրջանակները յարատեւութեան մաղթանքով ու զօրակցութեան տրամադրութեամբ ողջունեցին Շիշլի մարզակումբի հիմնադրութեան 70-ամեակը:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ Էթիլէրի մէջ կազմակերպուած պաշտօնական ընթրիքը փայլուն անցաւ:

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան՝ տօ­նախմ­բե­լու հա­մար Շիշ­լի մար­զա­կում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քին ըն­թաց­քին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի ձե­ռամբ յու­շա­նուէր մը յանձ­նուե­ցաւ հա­մայն­քա­յին յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի Մո­նիք Եր­կա­նեա­նին։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ ըն­դու­նեց «Օս­ման­լը օ­ճաք­լա­րը» միու­թեան ե­րի­տա­սար­դաց թե­ւի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րենց ղե­կա­վա­րին՝ Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Է­րէ­նի։

ԳԱԼՖԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Գալ­ֆաեան Տան եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դէս մը, ո­րով տօ­նախմ­բուե­ցաւ Ապ­րի­լի 23-ը։ Ե­րէկ, Ման­կանց տօ­նին առ­թիւ դպրո­ցէն ներս կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճան­քը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։

ՓԱՅԼՈՒՆ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան յիսնամեակը:
«Հօրս տունը» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւն:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ կազմակերպուեցաւ մեկնարկային ձեռնարկը: 

Էջեր