Թրքահայ կեանք

Ֆէրիգիւղի Մէրամէթճեան Վարժարանին Մէջ Սրբոց Թարգմանչաց Տօնակատարութիւն

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը։ Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան շար­ժա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պուած հան­դէ­սը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցէն ներս։

ԵՐԳԱՐԱՆ

Որ­պէս ծա­ռա­յու­թիւն հայ եր­գի ու ե­րաժշ­տու­թեան, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ հաս­տա­տուե­ցաւ նոր մա­տե­նա­շար մը՝ «Համ­բար­ձու­մեան մա­տե­նա­շա­ր» եւ հրա­տա­րա­կուե­ցաւ գե­ղա­տիպ հա­տոր մը եւս. «Մե­ղե­դի»։

ԱՐԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հո­լան­տա։ Ան Կի­րա­կի ձեռ­նար­կած է այս ու­ղե­ւո­րու­թեան՝ այ­ցե­լե­լու հա­մար իր ըն­տա­նի­քի հա­րա­զատ­նե­րուն։

ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԻ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րա­խա­կից ե­ղան Պէնկ­լեան եւ Կիւն­պերկ ըն­տա­նիք­նե­րուն, ո­րոնց զա­ւա­կաց Սուրբ Պսա­կի խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ՊԱԼԱԹԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՈՒԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ

Շա­բա­թա­վեր­ջին մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր Պա­լա­թու Սրբոց Հրեշ­տա­կա­պե­տաց ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղի մը մէջ կը գտնուի այս սրբա­վայ­րը, որ միշտ հո­գե­հա­րա­զատ ուխ­տա­վայ­րի մը բնոյ­թը ու­նե­ցած էր մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 180-ա­մեա­կին առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցան կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, ո­րոնց նա­խա­գա­հեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, որ տուաւ նաեւ օ­րուան պատ­գա­մը։

ՓՐՈՖ. ԵՈՀԱՆ ՇԹՐԱՈՒՍ ԽՕՍԵՑԱՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ ՄԷՋ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Սթրազ­պուր­կի հա­մալ­սա­րա­նէն Փրոֆ. Եո­հան Շթրաուս, ո­րու մաս­նա­գի­տու­թիւնն է օս­մա­նեան գրա­կա­նու­թիւ­նը։ Ան խօ­սե­ցաւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ան­ցեա­լի յատ­կան­շա­կան շրջա­նա­ւարտ­նե­րէն մէ­կուն՝ Վար­դան փա­շա­յի մա­սին։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Մխիթարեան սանուց միութեան երդիքին տակ երէկ պաշտօնապէս բացուեցաւ 70-րդ նոր եղանակը:
Ատենապետ Վարդան Պալմումճեանի կողմէ գլխաւորուած վարչութիւնը մօտաւոր ապագային համար մշակած է բազմակողմանի ծրագիր մը, որու հիմնական նպատակն է երիտասարդներուն երիտասարդ սերունդին համախմբումը:

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քէն խումբ մը սա­ներ, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր վար­ժա­րա­նի ե­րի­տա­սարդ կրթա­կան մշակ­նե­րէն Նա­րօտ Եա­նը­քօղ­լու։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին Լի­տիա Սա­թըլ­մըշ, Ծի­լա Պո­յա­ճեան, Յա­կոբ Պո­յա­ճեան, Փի­լիպ­պոս Հէր­կէլ, Ռոյ Մեր­քէ­զօղ­լու, Օն­նիկ Թա­ւուք­ճու եւ Սա­սուն Եըլ­տը­րըմ։

Էջեր