Թրքահայ կեանք

ԶԻՊԷՉ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԻԼ ՄԵՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

ԶԻ­ՊԷՉ, որ կը գոր­ծէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­վա­նիին ներ­քեւ, ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի գործ­նա­կան գետ­նի վրայ հա­մա­գոր­ծակ­ցիլ իս­թան­պու­լա­հայ վար­ժա­րան­նե­րուն հետ։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

«Գի­տու­թիւն՝ ա­մէն ին­չի հա­մար» կար­գա­խօ­սով Է­սաեան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի վե­ցե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պած է գի­տա­կան խրախ­ճանք մը։ Միջ­վար­ժա­րա­նա­յին բնոյթ ու­նի այս ծրա­գի­րը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին իս­թան­պու­լա­հայ միջ­նա­կարգ­նե­րէն ա­շա­կեր­տա­կան խում­բեր։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ 12-րդ մր­ցա­շար­քի եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուա­նին, թա­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌԱՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր այց մը տուաւ Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փա­ռաց Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Մետ­րա­պո­լիտ Եու­սուֆ Չե­թի­նին։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նար Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊՏՈՅՏՆԵՐԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին զա­

ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Գալ­ֆաեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար դպրո­ցի նախ­կին շրջա­նա­ւար­տու­հի­նե­րէն Պես­սէ Քա­պաք։

ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԵԳԷԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԸ

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րան­նե­րու սա­նե­րը վեր­ջերս ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ե­գէա­կան։ 41 ա­շա­կերտ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ խում­բը գլխա­ւո­րե­ցին տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ կարգ մը ու­սու­ցիչ­ներ։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան ծրա­գի­րը ընդգր­կեց Ե­փե­սո­սը, Շի­րին­ճէն եւ Փա­մուք­քա­լէն։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը այս օ­րե­րուն կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ար­դէն 12-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի այս ա­ւան­դա­կան միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մրցա­շար­քը, ո­րով ստեղ­ծուած է մեծ ու ո­գե­ւոր շար­ժում մը։

Էջեր