Թրքահայ կեանք

ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ՝ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուան մը հան­դի­սա­ցաւ այս տա­րուան ու­սում­նակրթա­կան գոր­ծու­նէու­թեան։ Օրուան յայ­տա­գի­րը սկսաւ տնօ­րէն Շա­հին Չը­նա­րի բաց­ման խօս­քով, որ յոր­դոր­ներ տուաւ տղոց եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ի­րենց։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՕՐԸ

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ հա­մախմ­բուե­ցաւ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան առ­թիւ։ Դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ ըն­թա­ցա­ւարտ­ներ մէկ­տե­ղուե­ցան բարձր տրա­մադ­րու­թիւ­նով։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍԸ

Տա­րե­վեր­ջեան ո­գե­ւոր հան­դի­սու­թիւն մը կա­յա­ցաւ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Նոր դպրո­ցի կա­ռուց­ման հե­տե­ւան­քով հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պա­քըր­գիւղ մար­զա­կում­բի սրա­հին մէջ։

ՄԱՅ­ՐԵ­ՆԻԻ ՓԱ­ՌԱ­ՏՕՆ՝ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նը բե­ղուն եւ ե­ռան­դուն տա­րեշր­ջան մը բո­լո­րեց։ Իսկ ա­շա­կերտ­նե­րը ան­համ­բե­րու­թեամբ կը սպա­սէին վեր­ջըն­թեր օ­րուան, երբ պի­տի ներ­կա­յաց­նէին խրախ­ճանք մը, որ յատ­կա­ցուած էր մայ­րե­նիին:

ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Խաչ դպրեվանքի երէկուան շրջանաւարտից հանդէսը դարձաւ իւրայատուկ պահ մը վարժարանի 62-ամեայ պանծալի պատմութեան մէջ:
Փոխ-վարչապետ Պիւլենտ Արընչ կրթօճախի սրահին մէջ ունեցած իր ելոյթին ժամանակ մաղթեց, որ օր մը Հայաստանէն վարչապետ մըն ալ ներկայ ըլլայ այս արարողութեան:

ՀԵՂԻՆԱԿԱՒՈՐ ՊԱՐԳԵՒ

Նոր­վե­կիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Օս­լո­յի մէջ կա­յա­ցած Եւ­րո­պա­կան միու­թեան Մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան եւ «Europa Nostra» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցիին շնոր­հուե­ցաւ եօթ գլխա­ւոր մրցա­նակ­նե­րէն մէ­կը։

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՆԴԷՍ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ։ Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թե­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ւե­տիս Հա­ճըն­լեան եւ տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան։

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԵՐԵԿՈՅԹ ՄԸ ՊԷԶՃԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գում­գա­բուի Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Յա­րու­թիւն Ա­մի­րա Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ։ Ձեր­նար­կին ներ­կայ էին տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան եւ իր լծա­կից ըն­կեր­նե­րը, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­ւան Կիւ­րին, տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան, հրա­ւի­րեալ­ներ ու ա­շա­կերտ­ներ։

ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՅՈՒԶԻՉ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը կա­յա­ցաւ թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ «Իլգ­գան» սրա­հին մէջ։ Ներ­կայ էին տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Մու­րատ Չա­քա­նի, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ե­դուարդ Հար­բութ, Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­հի Սիլ­վա Թրի­քա, նախ­կին ա­տե­նա­պե­տու­հի ու բա­րե­րար Մո­նիք Եր­կա­նեան, ծնո­ղաց միու­թե­նէն ան­դամ­ներ, կրթա­կան մշակ­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ։ Յայ­տագ­րի տե­ւո­ղու­թեան ար­տա­յայ­տուե­ցան տնօ­րէ­նու­հի Ա­նի­թա Թու­մա­յեան, Մու­րատ Չա­քան եւ Ե­դուարդ Հար­բութ, ո­րոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

Էջեր