Թրքահայ կեանք

ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Սկիւտարի Ս. Խաչ թաղամասի գերեզմանատան մէջ կը վերանորոգուի Պալեան բարեյիշատակ գերդաստանին շիրիմը:
Հրաչ եւ Յակոբ Քըրմըզեան եղբայրներու բարերարութեամբ այս կարեւոր ծրագիրը կեանքի կը կոչուի «Հայճար»ի հետեւողական ջանքերով:

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՈՒՐԱԽԱԿԻՑ ՀՐԵԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ այ­ցե­լեց Հրէից րա­բու­նա­պե­տա­րան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց հրեայ հա­մայն­քին Ա­մա­նո­րը՝ «Ռոշ հա­շա­նա»ի տօ­նը։

ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

TEOG-ի քննութիւններուն այս տարի առաջին անգամ պիտի ընդգրկուին նաեւ հայոց կրօնին վերաբերեալ հարցումներ:
Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան եւ խումբ մը կրթական մշակներ երէկ Անգարա այցելեցին՝ քննարկելու համար հարցումներու պատրաստութեան վերաբերեալ նիւթեր: Ազգային կրթութեան նախարարութեան չափման եւ արժեւորման բաժանմունքին հետ կը ծաւալուի դրական աշխատանք:

ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍԿԻՒՏԱՐԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի խումբ մը սա­ներ նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղե­ցին։ Վար­ժա­րա­նի 9-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խում­բը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեա­նի կող­մէ։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Պել­ժիոյ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Ան­րի Ֆան Թիէ­կը­մը։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց պել­ժիա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը եւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ կա­տա­րուե­ցան թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ։

ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ

Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Շա­բաթ յետ­մի­ջօ­րէին, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Խաչ­վե­րա­ցի տա­ղա­ւա­րի նա­խա­տօ­նա­կի օ­րուան զու­գա­դի­պած այս հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան իր բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

ՏԵՂԻՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

Ահաբեկչական վերջին դէպքերու մթնոլորտին մէջ Պատրիարքարանը հանդէս եկաւ յայտարարութիւններով՝ թարգման հանդիսանալով մեր համայնքի տրամադրութիւններուն:
Անպատասխանատու կարգ մը անձերու կողմէ հայոց հասցէին կատարուած ժխտական արտայայտութիւններուն դէմ Գումգաբուի կողմէ հակազդեցութիւն: Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նամակ մը ուղարկեց Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուին:

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳԱԴԻՐ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ա­ռա­ջին մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 4-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սա­մա­թիոյ մէջ։ Ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, ե­ղա­նա­կի ա­ռա­ջին սի­րոյ սե­ղա­նը պի­տի կազ­մա­կեր­պուի ի նպաստ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ա­նոր յա­րա­կից գոր­ծող Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ս. Գէոր­գի տօ­նը այս տա­րի կը զու­գա­դի­պի իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի տօ­նա­կան ար­ձա­կուր­դի օ­րե­րուն, Սա­մա­թիոյ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը շա­բաթ մը ու­շա­ցու­մով պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի։

Էջեր