Թրքահայ կեանք

ՅՈՒՆԱՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ԱՆՊԱՇՏՕՆ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ

Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցին եւ յա­րա­կից Գա­րա­կէօ­զեան Տան Կազ­դուր­ման կա­յա­նը։

ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆՈՒԵՑԱՆ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՒ ՏԱՅ ԱՐՄԷՆ ՍԱՐՈՒԽԱՆԵԱՆԻՆ ԵՒ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԷ ԻՐ ՅԱՋՈՐԴԸ՝ ԺԱՆԷԹ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆԸ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս յու­զում­նա­խառն զգա­ցում­ներ կ՚ապ­րի վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նի փո­փո­խու­թեան առ­թիւ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Ար­մէն Սա­րու­խա­նեան հեր­թը կը փո­խան­ցէ Ժա­նէթ Ա­ւե­տի­քեա­նին։

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻ ՃԱՏՐԱԿԻ ԽՈՒՄԲԸ Կ՚ԱՐՁԱՆԱԳՐԷ ԿԱՐԵՒՈՐ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը ճատ­րա­կի մէջ կ՚ար­ձա­նագ­րէ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։ 15-22 Յու­լիս թուա­կան­նե­րուն Շիշ­լիի ճատ­րա­կի կազ­մը Գո­նիա­յի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ ա­ռաջ­նու­թեան։

ԱՐՄԱՒԵՆԻ ՄԻՐՕՂԼՈՒԻ «ՊՈԼՍԱՀԱՅԵՐԸ (1923-1939)»

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու վաս­տա­կա­ւոր կրթա­կան մշակ ու գիտ­նա­կան Տքթ. Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուն, որ մե­զի նուի­րեց Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս հրա­տա­րա­կուած իր գիր­քը, որ կը կո­չուի «Պոլ­սա­հա­յե­րը (1923-1939)»։

ԽՐԱԽՃԱՆՔԱՅԻՆ ՄՐՑՈՅԹ

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան 50-ամեակին ձօնուած յոբելենական ձեռնարկներու շարքի եզակի փուլէն մին:
Բազմատասնեակ երիտասարդներ գրեթէ ամբողջ օրուան մը տեւողութեան խտացեալ ձեւով շփուեցան հայերէնի հետ՝ բառ-խաղի շնորհիւ:

ՓԱՌԱՇՈՒՔ ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ  շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար Վրթա­նէս Սաաթ­ճըի փա­ռա­շուք յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։ Այս առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ հա­մախմ­բուե­ցան հա­մայն­քա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու բազ­մա­թիւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ար­տա­յայ­տե­լու ի­րենց վեր­ջին յար­գան­քը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ պա­տա­րա­գեց Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։ Վոս­փո­րի ա­րե­ւե­լեան ա­փի մեր այս գողտ­րիկ սրբա­վայ­րը կը շէն­նայ այս Ս. Պա­տա­րագ­նե­րու մա­տուց­մամբ։ Ե­րէ­կուան եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը գլխա­ւո­րեց Նշան Սրկ. Չալ­կը­ճեան։

ՆՈՐՈԳ ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՎՐԹԱՆԷՍ ՍԱԱԹՃԸԻ ՄԱՐՄԻՆԸ ԲԵՐՈՒԵՑԱՒ ՔԱՂԱՔՍ

Նո­րոգ հան­գու­ցեալ Վրթա­նէս Սաաթ­ճըի մար­մի­նը այս ա­ռա­ւօտ Ի­տա­լիա­յէն բե­րուե­ցաւ Իս­թան­պուլ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, նախ­կին պոլ­սա­հայ Վրթա­նէս Սաաթ­ճը ե­ղած էր Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի, Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի եւ Կազ­դուր­ման կա­յա­նի բա­րե­րա­րը։

ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՌԱԽԱՂ

​Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան 50-ամեայ յոբելեանին ձօնուած գործունէութիւններուն շրջագծով:
Նաժտա Շատեան եւ Սօնա Մենթեշէ բացատրութիւններ տուին լեզուի օգտագործումը խրախուսելու ուղղեալ այս կարեւոր նախաձեռնութեան շուրջ: Գնալըի բարձունքին այս ծրագիրը պիտի համախմբէ տասնեակ պատանիներ:

Էջեր