Թրքահայ կեանք

ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԻ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րա­խա­կից ե­ղան Պէնկ­լեան եւ Կիւն­պերկ ըն­տա­նիք­նե­րուն, ո­րոնց զա­ւա­կաց Սուրբ Պսա­կի խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ՊԱԼԱԹԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՈՒԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ

Շա­բա­թա­վեր­ջին մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր Պա­լա­թու Սրբոց Հրեշ­տա­կա­պե­տաց ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Հայ բնակ­չու­թե­նէ նօս­րա­ցած պատ­մա­կան թա­ղի մը մէջ կը գտնուի այս սրբա­վայ­րը, որ միշտ հո­գե­հա­րա­զատ ուխ­տա­վայ­րի մը բնոյ­թը ու­նե­ցած էր մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 180-ա­մեա­կին առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցան կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, ո­րոնց նա­խա­գա­հեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, որ տուաւ նաեւ օ­րուան պատ­գա­մը։

ՓՐՈՖ. ԵՈՀԱՆ ՇԹՐԱՈՒՍ ԽՕՍԵՑԱՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ ՄԷՋ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Սթրազ­պուր­կի հա­մալ­սա­րա­նէն Փրոֆ. Եո­հան Շթրաուս, ո­րու մաս­նա­գի­տու­թիւնն է օս­մա­նեան գրա­կա­նու­թիւ­նը։ Ան խօ­սե­ցաւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ան­ցեա­լի յատ­կան­շա­կան շրջա­նա­ւարտ­նե­րէն մէ­կուն՝ Վար­դան փա­շա­յի մա­սին։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Մխիթարեան սանուց միութեան երդիքին տակ երէկ պաշտօնապէս բացուեցաւ 70-րդ նոր եղանակը:
Ատենապետ Վարդան Պալմումճեանի կողմէ գլխաւորուած վարչութիւնը մօտաւոր ապագային համար մշակած է բազմակողմանի ծրագիր մը, որու հիմնական նպատակն է երիտասարդներուն երիտասարդ սերունդին համախմբումը:

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քէն խումբ մը սա­ներ, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր վար­ժա­րա­նի ե­րի­տա­սարդ կրթա­կան մշակ­նե­րէն Նա­րօտ Եա­նը­քօղ­լու։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին Լի­տիա Սա­թըլ­մըշ, Ծի­լա Պո­յա­ճեան, Յա­կոբ Պո­յա­ճեան, Փի­լիպ­պոս Հէր­կէլ, Ռոյ Մեր­քէ­զօղ­լու, Օն­նիկ Թա­ւուք­ճու եւ Սա­սուն Եըլ­տը­րըմ։

ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՅԱՅՏՆԻ ՏԵՍԱԲԱՆՆԵՐԷՆ ՓՐՈՖ. ՃՈՆ ՔԵԼԸՐ ԵՐԷԿ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԵՑԱՒ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐԴԻՔԻՆ ՏԱԿ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան եր­դի­քին տակ ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ կրթա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի տե­սա­բան­նե­րէն մին՝ Ֆլո­րի­տա­յի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Փրոֆ. Ճոն Քե­լըր։ Այս վեր­ջի­նը կրթա­կան կեան­քէ ներս կը հա­մա­րուի իս­կա­կան հե­ղի­նա­կու­թիւն մը։ Ան հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կով համ­բաւ ձեռք բե­րած է շնոր­հիւ իր հնա­րած ARCS ու­սուց­ման դրու­թեան, որ կը վե­րա­բե­րի կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան մի­ջա­վայ­րի մէջ ա­շա­կերտ­նե­րու կեդ­րո­նա­ցու­մը ա­ռա­ւե­լա­գոյն մա­կար­դա­կի հասց­նե­լու։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­հաս­տատ սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին խմբագ­րա­տունս՝ բազ­մա­կող­մա­նի տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով ի­րենց ծա­ւա­լած աշ­խա­տան­քին շուրջ։ Մի­ջո­ցէ մը ի վեր ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուէր այս միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ լու­րը։ Ներ­կա­յիս ար­դէն պաշ­տօ­նա­պէս հիմ­նուած է Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թիւ­նը, ո­րու հիմ­նա­կան նպա­տակ­նե­րը կը հա­մա­րուին մէկ կող­մէ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու հա­մախմ­բու­մը, իսկ միւս կող­մէ ալ այս վար­ժա­րա­նը բաց պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ տրուած պայ­քա­րին զօ­րակ­ցի­լը։

ԳԵՐԱՐԴԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

​Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցը թեքնիկ վերազինումներու ուղղեալ պարբերական ներդրումներու շնորհիւ միշտ կ՚օժտուի ախտաճանաչման յաւակնոտ հնարաւորութիւններով, ինչ որ հաստատութեան կողմէ մատուցուած առողջապահական ծառայութիւնները կը պահէ մրցունակ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի կողմէ գլխաւորուած հոգաբարձութիւնը հետեւողական նախաձեռնութիւններուն զուգահեռ Գթութեան յարկին համար ապահոված է թոմոկրաֆիի եւ MR-ի գործիքներ, որոնք մատի վրայ հաշուուելիք միջավայրերու մէջ կ՚օգտագործուին աշխարհի վրայ:

ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ

«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։

Էջեր