Թրքահայ կեանք

ԳՆԱԼԸԻ ՄԷՋ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

​Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի հիմնադրութեան 35-ամեակին ձօնուած երէկուան երեկոյթը փայլուն անցաւ:
Լողաւազանի համալիրէն ներս սարքուած ընթրիքի սեղաններուն շուրջ համախմբուած համակիրները յարատեւութիւն մաղթեցին ապագայ գործունէութեան համար:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԵՐԿՈՒ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԻ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ այս տա­րի եւս ամ­րան շրջա­նին վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­ներ կազ­մա­կեր­պուած են սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­նե­րու հա­մար։

ՈՉ ԵՒՍ Է ՊԵՏԻ ԶԻՎԷՐ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի շատ սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն մին՝ Պե­տի Զի­վէր։ Յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քի մէջ, դժբախ­տա­բար ան ու­նե­ցած է ա­ռող­ջա­կան վե­րի­վայ­րում­ներ, իսկ բո­լո­րո­վին վեր­ջերս ան­ցու­ցած ու­ղե­ղի ա­րիւ­նա­հո­սու­թիւ­նը անշր­ջա­դար­ձե­լի հե­տե­ւանք­ներ ու­նե­ցած է իր տե­սա­կէ­տէ։

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԼՈՆՏՈՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի կար­գադ­րու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, այս տա­րի եւս թա­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ու­ղարկուե­ցան Անգ­լիա։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ԵՌՈՒՆ ՇՐՋԱՆ

​Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանը հանդիսաւորապէս բացաւ իր հիմնադրութեան 50-ամեակին զուգադիպած եղանակը:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահութեամբ կազմակերպուած արարողութիւններուն ընթացքին յուշանուէրներ յանձնուեցան Մուրատ Հազինետարին:

ՍԱՐԱՅԼԸ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը ամ­րան ար­ձա­կուր­դի ներ­կայ շրջա­նին թա­փով կը պատ­րաս­տուի 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նին։ Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն ներս ներ­կա­յիս վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին՝ ֆի­զի­քա­կան պայ­ման­նե­րը կա­տա­րե­լա­գոր­ծե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

ԱՐՍԷՆ ԱՒԱԳԵԱՆԻ ԱՅՑԸ

Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՍԾՏՀԿ) մօտ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րան­շա­նակ մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ա­ւա­գեան նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեա­նի կող­մէ։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ՀԻՒՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նը միշտ կը հան­դի­սա­նայ իր զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ժա­մադ­րա­վայ­րը։ Այս­պէս, ե­րէկ դպրոց այ­ցե­լե­ցին Է­սաեա­նի 1964-1965 տա­րեշր­ջա­նի նա­խակր­թա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ո­րոնք ապ­րե­ցան յու­զում­նա­լի պահեր եւ ու­նե­ցան ան­մո­ռա­նա­լի տպա­ւո­րու­թիւն­ներ։

ՍԻԼՎԱ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻՆ ՊԱՐԳԵՒ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան հիւ­րըն­կա­լեց Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սիլ­վա Գու­յում­ճեա­նը, ո­րուն հետ էր նաեւ իր ա­մու­սի­նը՝ Ար­տա­շէս Մար­կո­սեան։

Էջեր