Թրքահայ կեանք

«ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ»Ի ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԱՄԱՆՈՐԸ

Հայ մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Ա­մա­նո­րի հա­ւա­քոյթ մը։ Յի­շեալ միու­թեան Պէ­յօղ­լուի հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Նոր զար­թօնք»ի Կա­ղան­դի այս ձեռ­նար­կը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րուն բաժ­նուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­նու­շա­պու­րը։

ZİBEÇ-Ի ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԱՄԱՆՈՐԸ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ZİBEÇ-ի ըն­տա­նի­քին ա­մա­նո­րեան խրախ­ճան­քը։ Տօ­նա­կա­տա­րու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան ZİBEÇ-ի ա­շա­կերտ­նե­րը, ծնող­նե­րը, մաս­նա­գէտ­ներն ու վար­չա­յին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տան հա­մա­լի­րէն ներս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ապ­րուե­ցաւ Կա­թո­ղի­կէ աշ­խար­հի Ս. Ծննդեան հրճուան­քը։ Ա­նա­րատ Յղու­թեան մատ­րան մէջ մա­տու­ցուե­ցաւ Ճրա­գա­լոյ­ցի Ս. Պա­տա­րագ, ձե­ռամբ Հայր Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նի։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան խան­դա­վառ խրախ­ճանք մը ի­րա­կա­նա­ցուց Նոր տա­րուան ըն­դա­ռաջ։ Վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին վրայ լա­րուած մեծ վրա­նին ներ­քեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս խրախ­ճան­քը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր «Բա­րի գա­լուստ 2016» կար­գա­խօ­սով։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին բո­լոր ան­դամ­նե­րուն հա­մա­խումբ աշ­խա­տան­քով կեան­քի կո­չուած ծրա­գիր մըն էր այս մէ­կը։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին։ Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կե­ցին այս շնոր­հա­ւո­րա­կա­նին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը, զոր կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ.-

ՊԱՏՄԱԿԱՆ «ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ»

​ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը 2015-ի վերջին օրերուն հերթական անգամ ընթերցասէր հասարակութեան տրամադրութեան տակ կը դնէ իր նահատակ աշխատակիցներէն մէկուն:
Սեւան Տէյիրմենճեանի աշխատասիրութեամբ, նոյն մատենաշարին շրջագծով, գրքի մը ձեւաչափով լոյս տեսան Ռուբէն Զարդարեանի կողմէ թերթիս մէջ ստորագրուած գործերը:

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԱՍԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նկար­չու­թեան մրցոյ­թի մը, ո­րու ար­դիւն­քին ա­պա­հո­վե­ցին նուա­ճում­ներ։ «Ը­շըք» հա­մալ­սա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած ու նոր տա­րուան ձօ­նուած այս գծագ­րու­թեան մրցոյ­թը հա­մախմ­բեց Իս­թան­պու­լի Եւ­րո­պա­կան ա­փի դպրոց­նե­րէն ման­կա­պար­տէ­զի եւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ եւ յարակից վարժարանին ի նպաստ կազմակերպուած տարեկան զօրակցութեան հաւաքոյթը փայլուն անցաւ։
Թաղային խորհուրդը յամառ աշխատանքով կը հետապնդէ համայնքապատկան բացօթեայ շուկայի տարածքի արժեւորման ծրագիրը, որու շրջագծով ցարդ կնքուած պայմանագրերու պարագային խնդրոյ առարկայ չեն դարձած ժամկէտի խախտումներ։
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան։

 

«ԱՐԱՍ» ԵՒ «ԻՍԹՈՍ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ԳՐՔԻ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱՏԵՂ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ ՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՆ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ

«Ա­րաս» եւ «Իս­թոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւն­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին գրքի եր­կօ­րեայ հա­մա­տեղ տօ­նա­վա­ճառ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Պէ­յօղ­լուի մէջ, ինչ որ ար­ժա­նա­ցաւ գրա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ա­մա­նո­րի նա­խօ­րեա­կին զու­գա­դի­պած այս ձեռ­նար­կը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի Փա­նաիա Ի­սո­տիոն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կէն ներս։

Էջեր