Թրքահայ կեանք

ՇԱՀԷ ՏԷՐ-ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Սփիւռ­քա­հայ ա­րուես­տա­գէտ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեան, որ այժմ իր բնա­կու­թիւ­նը հաս­տա­տած է Հա­յաս­տա­նի մէջ, վեր­ջերս այ­ցե­լեց քա­ղաքս, ուր իր գոր­ծե­րը ցու­ցադ­րեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ, տեղ­ւոյն մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հան­դի­սու­թեանց առ­թիւ։

ՀՆԱԳՐԱՎԱՃԱՌՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆԻ ՀԱՅ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

Սեպ­տեմ­բեր 17-Հոկ­տեմ­բեր 11 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Թե­փե­պա­շըի հար­թա­կին վրայ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ հնագ­րա­վա­ճառ­նե­րու 9-րդ փա­ռա­տօ­նը։ Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն են Մշա­կոյ­թի եւ Զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը, Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը, «Քիւլ­թիւր քեն­թի» հիմ­նարկն ու Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Կէտիկփաշայի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ գործող «Հրանդ Տինք» վարժարանի պատասխանատու Արեգնազ Աւագեան, օգնականը՝ Դաւիթ Խաչատրեան եւ աշխատութեանց նիւթապէս ու բարոյապէս սատարող Թալին Հորոզօղլու այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ «ՓԱՐՈՍ»Ի ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԹԻՒ

«Փա­րոս» հան­դէ­սը ե­րէկ ի­րի­կուն կա­յա­ցած հան­դի­սու­թեամբ մը նշեց հրա­տա­րա­կու­թեան չոր­րորդ տա­րե­դար­ձը։ Այս առ­թիւ, Իս­թան­պու­լի մօտ Յու­նաս­տա­նի ընդ­հա­նուր հիւ­պա­տո­սու­թեան «Սիս­մա­նոկ­լիօ Մե­կա­րօ» կեդ­րո­նին մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ ա­նուա­նի գե­ղան­կա­րիչ Սար­գիս Մու­րա­տեա­նի ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ կո­չուած է «Ան­ցեա­լէն դէ­պի ա­պա­գայ» ա­նու­նով։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՆՈՐՎԵԿԻՈՅ ՄԷՋ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը Սեպ­տեմ­բեր 2014-էն ի վեր, Սկով­տիոյ, Փոր­թու­գա­լի, Նոր­վե­կիոյ, Ֆրան­սա­յի, Ի­տա­լիոյ եւ Լիթ­վա­նիոյ գոր­ծակ­ցու­թեամբ, կը մաս­նակ­ցի «R€» խո­րագ­րեալ նա­խա­գի­ծի մը աշ­խա­տանք­նե­րուն, ո­րոնք կը հո­վա­նա­ւո­րո­ւին Եւ­րո­պա­կան միու­թեան կրթու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան ծրագ­րե­րու կեդ­րո­նի վար­չու­թեան կող­մէ՝ «Է­րաս­մուս+» ծրագ­րի (Ցկեանս ու­սու­ցում կամ Ե­րի­տա­սար­դաց ծրա­գիր) ծի­րէն ներս։

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Յա­ռա­ջի­կայ Կի­րա­կի Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­յա­նան թա­ղի ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հո­գե­ւոր ու աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց պի­տի նա­խա­գա­հէ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեա­նի եւ ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը դա­տա­կան յաղ­թա­նակ մը տա­րաւ Մայր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան դի­մաց՝ Մե­ճի­տի­յէ­գիւ­ղի հրա­պա­րա­կին վրայ Հայ կա­թո­ղի­կէ գե­րեզ­մա­նա­տու­նէն 45 տա­րի ա­ռաջ գրա­ւուած 4474 քա­ռա­կու­սի մեթր հո­ղա­մա­սին գծով։

ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

​Սե­բաս­տա­հայ գրող Մե­լի­սա Քո­չաք հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «Պիր թու­թամ կեչ­միշ» խո­րագ­րով։ Գրքին մէջ հե­ղի­նա­կը կը պատ­կե­րէ Սվա­սի հա­յու­թեան ան­ցեալն ու այժ­մու կեան­քը, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց մղած պայ­քա­րը ե­կե­ղե­ցի մը ու­նե­նա­լու հա­մար։

ՁԵՌՔ-ՁԵՌՔԻ, ՈՒՍ-ՈՒՍԻ…

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Համայնքային շրջանակները համախմբուեցան տարուան առաջին սիրոյ սեղանին առթիւ՝ զօրակցելու համար Սամաթիոյ Սահակեան-Նունեան վարժարանին:

Էջեր