Թրքահայ կեանք

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հիւ­րըն­կա­լեց Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հա­պիպ Էօզ­ֆու­րուն­ճուն եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Գում­գա­բու այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին թա­ղա­կան­նե­րուն ու­ղեկ­ցե­ցաւ նաեւ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու­զու­նեան։

ՄԱՄՈՒԼԻՆ ՄԷՋ ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ տա­րա­ծուած Տի­րա­մայր Մա­րի Մու­թա­ֆեա­նի վեր­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը այ­սօր ար­ձա­գանգ գտած է «Սա­պահ» օ­րա­թեր­թին մէջ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մեր հա­մայն­քէն խումբ մը ան­հատ­ներ վեր­ջերս դա­տա­կան մար­մին­նե­րուն մօտ դի­մում ներ­կա­յա­ցու­ցած էին՝ որ­պէս­զի Տի­րա­մայր Մա­րի Մու­թա­ֆեան խնա­մա­տար նշա­նա­կուի Մու­թա­ֆեան Պատ­րիար­քին հա­մար, որ շուրջ ինն տա­րիէ ի վեր հի­ւանդ ըլ­լա­լով ի զօ­րու չէ կա­տա­րել իր պաշ­տօ­նը։

ՏԻՐԱՄՕՐ ԲՈՂՈՔԸ

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը հա­մայն­քա­յին մա­մու­լի նկա­տառ­ման յանձ­նե­ցին Տի­րա­մայր Մա­րի Մու­թա­ֆեա­նի կող­մէ կա­տա­րուած ստի­պո­ղա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որ նիւ­թի բնոյ­թին բե­րու­մով գրի առ­նուած է թրքե­րէ­նով։ Վեր­ջին շրջա­նին տե­ղա­կան մա­մու­լը կը գրէ, որ մեր հա­մայն­քէն խումբ մը ան­հատ­ներ դի­մած են դա­տա­կան մար­մին­նե­րուն՝ որ­պէս­զի տի­րա­մայ­րը խնա­մա­տար նշա­նա­կուի Մու­թա­ֆեան Պատ­րիար­քին հա­մար։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՐՇԱՒ

Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանին ի նպաստ սարքուած տարեկան աւանդական սիրոյ սեղանին ստեղծուեցաւ խանդավառ մթնոլորտ։
Յուշանուէրներ՝ Արէտ եւ Մոնիք Երկանեաններուն եւ Բարսեղ Սարայլըին։
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, որ տուաւ նաեւ օրուան պատգամը։

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՆԵՏԻԿ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Սե­բաս­տա­հա­յոց եւ բա­րե­կամ­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ

ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան եւ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ ե­րա­ժիշտ Մա­ժակ Թո­շի­կեան։

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԶԻՊԷՉ-Ի ԿԵԴՐՈՆԸ

Հաշ­ման­դամ ե­րա­խա­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րուան առ­թիւ, Դեկ­տեմ­բե­րի 3-ին, ՃՀՓ­-ի Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան­նե­րէն Սե­լի­նա Տո­ղան այ­ցե­լեց ԶԻ­ՊԷՉ-ի կեդ­րո­նը, ուր ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ մէկ­տե­ղուե­ցաւ տղոց հետ։

Էջեր