Թրքահայ կեանք

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՍԿԻՇԷՀԻՐ

Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս ճամ­բոր­դու­թիւն մը կա­տա­րե­ցին դէ­պի Էս­կի­շէ­հիր։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Ա­լին Պիւ­յիւ­քէ­րի գլխա­ւո­րած խում­բին մաս կազ­մե­ցին նաեւ ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏԸ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան հա­մար կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ շրջապ­տոյտ մը դէ­պի Կա­պա­դով­կիա եւ Ան­գա­րա։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան, ո­րու հետ էին նաեւ ու­սու­ցիչ­ներ եւ ծնող­ներ։

ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ

Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 209-րդ տարեդարձին առթիւ կրօնական եւ աշխարհիկ փայլուն արարողութիւններ։
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան բարձր գնահատեց թաղային խորհուրդին կողմէ ծաւալուած գործունէութիւնը։

ՏԱՏԵԱՆՑԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին տե­սա­կէ­տէ այս շա­բա­թա­վեր­ջը բնո­րո­շուե­ցաւ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու տա­րե­կան հա­ւա­քով։ Դպրո­ցի նոր հա­մա­լի­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քոյ­թը, ո­րուն պա­տուոյ հիւ­րերն էին Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան եւ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու։ Մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Պա­քըր­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տեմիր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ եւ հիւ­րեր։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ԽԱՒԻԾԻ ՕՐԸ

Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րե­ցաւ վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին առ­թիւ։ Խա­ւի­ծի օ­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ սա­նե­րուն հա­մախմբ­ման՝ դպրո­ցի պատ­մա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՒԱՔ

Թրքահայ սանուց միութիւններուն եւ զանազան ակումբներուն պատասխանատուներուն զօրակոչը:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան հերթական անգամ կանգ առաւ երիտասարդները մեր մշակոյթին հաղորդ պահելու անհրաժեշտութեան վրայ: Ժողովականները կը նախատեսեն թափ տալ նոր սերունդին ուղղեալ ծրագրերուն:

ԷՍԱԵԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀՊԱՐՏ Է ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐԷՆ ԳԱՐԻՆ ԷՕՃԱԼԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՎ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս մեծ հպար­տու­թիւն կ՚ապ­րի իր շնոր­հա­լի սա­նե­րէն Գա­րին Էօ­ճա­լի նուա­ճում­նե­րով։ Սա բա­ռին ամ­բող­ջա­կան ի­մաս­տով հպար­տու­թիւն մըն է, ո­րով­հե­տեւ Գա­րին Էօ­ճալ կու գայ ա­պա­ցու­ցա­նել, թէ յա­մառ աշ­խա­տան­քով ու ե­ռան­դով հնա­րա­ւոր կ՚ըլ­լայ կեան­քի մէջ յաղ­թա­հա­րել ա­մէն դժուա­րու­թիւն։

ԵՆԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Ե­նի­գիւ­ղի Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Վար­ժա­պե­տեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Պետ­րոս Քա­հա­նայ Պուլ­տու­քեան։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺՆԷՆ ՆԵՐՍ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆԸ

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թա­րա­նի բաժ­նէն ներս կազ­մա­կեր­պուած ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու ըն­թերց­ման տօ­նին առ­թիւ։ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դէ­սը, ո­րու բե­րու­մով ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

Էջեր