Թրքահայ կեանք

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԸ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը այս տա­րի եւս Գնա­լը կղզիի մէջ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը կազ­մա­կեր­պեց ի յի­շա­տակ վա­ղա­մե­ռիկ Ա­լեքս Տաղ­լըեա­նի, որ ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն էր։

ՍԻՊԻԼ ԱՄՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին Նիւ Ճըր­զիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հա­մերգ մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը։

ԼՈՌԻՆ ՔԸԼԸՉՃԸ ՍՏԱՑԱՒ ԶՈՅԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի նոր սե­րուն­դի ար­ժէ­քա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Լո­ռին Քը­լըչ­ճը փայ­լուն յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է իր բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը։

VADİP-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒԱԾ ՁԵՒԱՉԱՓՈՎ ԺՈՂՈՎԸ՝ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ «ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ» ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) կրթա­կան յանձ­նա­խում­բը այ­սօր կը գու­մա­րէ ընդ­լայ­նուած կազ­մով ժո­ղով մը։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ժո­ղո­վը՝ կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն։

Տ. ԹԱԹՈՒԼ Ծ. ՎՐԴ. ԱՆՈՒՇԵԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿՂԶԵԲՆԱԿ ՄՆԱՅՈՒՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐՈՒՆ

Ս. Աս­տուա­ծած­նի Վա­րա­փոխ­ման տօ­նին առ­թիւ, Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ Ներ­սէ­սեան Դպրաց Դա­սու ան­դամ­նե­րը այց մը տուին Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի այն մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րուն, ո­րոնք ամ­րան շրջա­նին կը գտնուին կղզիի մէջ։

ՆՈՒԷՐ՝ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին կող­մէ հրա­տա­րա­կուած Ե­րուանդ Սրմա­քէշ­խան­լեա­նի (Ե­րու­խան) «Փոքր Ա­սիոյ մէջ» գիր­քը այս շրջա­նին կ՚ար­ժա­նա­նայ գրա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Թեր­թիս խմբագ­րու­թիւնն ու վար­չու­թիւ­նը ո­րո­շած են նաեւ 30 կտրօ­նի փո­խա­րէն Ե­րու­խա­նի այս գիր­քը նուի­րել մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն։ 
 

ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՄԷՋ ՏԱՂԱՒԱՐԻ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նին մէջ ե­րէկ Ս. Աս­տուա­ծած­նի տօ­նին առ­թիւ ապ-րըւե­ցաւ մեծ հրճուանք։ Ըստ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին, Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին օ­րը կա­յա­նի «Գրի­գոր Ճամ­պա­զեան» խա­ղա­վայ­րին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ քէր­մէս մը։

ՏՕՆԱԿԱՆ ՇՔԵՂ ՀԱՒԱՔ

Սուրբ Աստուածածնի տաղաւարին ընդառաջ Մեծ կղզիի հայութիւնը կազմակերպեց շատ ջերմ մթնոլորտով անմոռանալի հիւրասիրութիւն մը:
Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի սաները երէկ ապրեցան խանդավառ օր մը՝ պտոյտով ու հաճելի ժամանցով:

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս շա­բա­թա­վեր­ջին կ՚այ­ցե­լէ Վա­քըֆ­լը­գիւղ՝ Ս. Աս­տուա­ծած­նի տօ­նին առ­թիւ։ Ան տեղ­ւոյն Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կը նա­խա­գա­հէ տա­ղա­ւա­րի հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն, կը պա­տա­րա­գէ եւ իր պատ­գա­մը կը փո­խան­ցէ՝ գիւ­ղի բնակ­չու­թեան եւ ուխ­տա­ւոր­նե­րուն։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՃԱՇԱՍԵՂԱՆՈՎ ՄԸ ՊԱՏՈՒԵՑ ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ ԱՒԱԳ ՀԻՒՊԱՏՈՍԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Զուի­ցե­րիոյ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Մո­նի­քա Շը­մուց Քըր­կէօ­զը։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը Պատ­րիար­քա­րա­նի եր­դի­քին տակ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­սակ­ցած է զուի­ցե­րա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տին հետ։

Էջեր