Թրքահայ կեանք

ԳԷՈՐԳ ԴԱՒԻԹԵԱՆԻՆ ՊԱՇՏՕՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի հա­մակ­րե­լի ա­նուն­նե­րէն Գէորգ Դա­ւի­թեան նշա­նա­կուած է Իս­թան­պու­լի Պե­տա­կան օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի տնօ­րէն, ինչ որ ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ։
 

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ-ԵՐՄՈՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇԷՆՔԻՆ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՁԱԿԱԼ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեան մե­զի յայտ­նեց, թէ վար­ձա­կալ կը փնտռուի Սկիւ­տա­րի եր­բեմ­նի Ներ­սէ­սեան-Եր­մո­նեան վար­ժա­րա­նի շէն­քին հա­մար։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր չի գոր­ծեր այս վար­ժա­րա­նը, ո­րու շէն­քին սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը պաշ­տօ­նա­պէս կը պատ­կա­նի Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դին։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԻՔ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԽՈՒՄԲԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՏԵՍՆԵՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լիք Իս­թան­պու­լի խում­բե­րը այս օ­րե­րուն թա­փով յա­ռաջ կը տա­նին ի­րենց նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը։

ԳՆԱԼԸԻ ՄԷՋ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

​Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի հիմնադրութեան 35-ամեակին ձօնուած երէկուան երեկոյթը փայլուն անցաւ:
Լողաւազանի համալիրէն ներս սարքուած ընթրիքի սեղաններուն շուրջ համախմբուած համակիրները յարատեւութիւն մաղթեցին ապագայ գործունէութեան համար:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԵՐԿՈՒ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԻ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ այս տա­րի եւս ամ­րան շրջա­նին վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­ներ կազ­մա­կեր­պուած են սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­նե­րու հա­մար։

ՈՉ ԵՒՍ Է ՊԵՏԻ ԶԻՎԷՐ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի շատ սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն մին՝ Պե­տի Զի­վէր։ Յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քի մէջ, դժբախ­տա­բար ան ու­նե­ցած է ա­ռող­ջա­կան վե­րի­վայ­րում­ներ, իսկ բո­լո­րո­վին վեր­ջերս ան­ցու­ցած ու­ղե­ղի ա­րիւ­նա­հո­սու­թիւ­նը անշր­ջա­դար­ձե­լի հե­տե­ւանք­ներ ու­նե­ցած է իր տե­սա­կէ­տէ։

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԼՈՆՏՈՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի կար­գադ­րու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, այս տա­րի եւս թա­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ու­ղարկուե­ցան Անգ­լիա։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ԵՌՈՒՆ ՇՐՋԱՆ

​Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանը հանդիսաւորապէս բացաւ իր հիմնադրութեան 50-ամեակին զուգադիպած եղանակը:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահութեամբ կազմակերպուած արարողութիւններուն ընթացքին յուշանուէրներ յանձնուեցան Մուրատ Հազինետարին:

Էջեր