Թրքահայ կեանք

ՈՉ ԵՒՍ Է ՄԱԳՍՈՒՏ ԿԱՌԱՎԱՐԵԱՆ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի շատ սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն մին՝ Մագ­սուտ Կա­ռա­վա­րեան։ Ըն­կե­րա­յին կեան­քէ ներս ան­սահ­ման հա­մակ­րան­քի ա­ռար­կայ դար­ձած դէմք մըն էր Մագ­սուտ Կա­ռա­վա­րեան, որ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս ու­նէր մեծ վարկ։

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՆՈՐ ՀԱՄԵՐԳՆԵՐՈՎ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԻ ԳԱՅ ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը Գում­գա­բուի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ խմբա­վար Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեա­նի եւ տնօ­րէն խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան։

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԷՆԸ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ա­մե­րի­կա­յի Հայ ա­ւե­տա­րան­չա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Զա­ւէն Խան­ճեանն ու իր կո­ղա­կի­ցը, ո­րոնք այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լեն քա­ղաքս։ Հիւ­րե­րը Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լե­ցին ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Կէ­տիկ­փա­շա­յի Հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­պա­տուե­լի Գրի­գոր Ա­ղա­պա­լօղ­լուի։

Տ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԲԵՂԱՅ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳԵՑ ԵՒ ՔԱՐՈԶԵՑ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին մա­տու­ցուե­ցաւ ամ­րան շրջա­նի ա­ռա­ջին Ս. Պա­տա­րա­գը։ Օ­րուան պա­տա­րա­գիչն էր Կղզեաց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ Ռո­պէր Սրկ. Քիւ­չիւ­քաք­պու­լու­թի։

ԿԱՐԻՔՆԵՐ ՈՒ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

Պաքըրգիւղի թաղային խորհուրդը կը ջանայ արդիւնաւէտօրէն արժեւորել Տատեանի նախկին շէնքը:
Իսթանպուլի երեսփոխան Սելինա Տողանի նախաձեռնութեամբ շաբաթավերջին կազմակերպուեցաւ կարծիքի փոխանակումներու ձեւաչափով հաւաքոյթ մը: Ատենապետ Մեսուտ Էօզտեմիր ընդգծեց ծախսերու անհամեմատ յաւելումը: Ժողովականները կոչ ուղղեցին՝ որպէսզի Օրթագիւղի թաղային խորհուրդը հրաժարի քմահաճ նախընտրութիւններէ ու միջոցները բաժնէ արդարօրէն:

ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ՄԵԾ ՏՕՆԸ

Էսաեան վարժարանի շրջանաւարտներուն տարեկան հաւաքը հերթական անգամ առիթ հանդիսացաւ զանազան սերունդներէ սաներու ոգեւոր համախմբման:
Բաժակի օրուան եռօրեայ բազմակողմանի ծրագիրը կը գործադրուի բարձր տրամադրութեան մթնոլորտին մէջ՝ դպրոցի խոր աւանդութիւններու վերակենդանացումով:

ՏԱՏԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ԵԼՈՅԹՆԵՐՈՎ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ խան­դա­վառ ե­րե­կոյթ մը, որ 2015-2016 շրջա­նին կազ­մա­կեր­պուած գե­ղա­րուես­տի դա­սըն­թացք­նե­րուն մաս­նա­կից փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւնն էր։ Ա­նոնք ի­րենց յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով ար­ժա­նա­ցան ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ յատ­կան­շա­կան օր մը ապ­րե­ցաւ թա­ղի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու տա­րե­կան հա­ւա­քին առ­թիւ։ Դպրո­ցի պար­տէ­զին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նար­կը ան­ցաւ խրախ­ճան­քի մը մթնո­լոր­տով։ Զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ հա­մախմ­բուե­ցան դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս, ինչ որ ան­բա­ցատ­րե­լի զգա­ցում­ներ առ­թեց ի­րենց։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՕՐԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՆՑԱՒ

Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կին ձօնուած ներ­կայ յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ հաս­տա­տու­թեան շրջա­նա­ւարտ­նե­րու օ­րը։ Այս տա­րի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին զու­գա­դի­պած տա­րե­կան հա­ւա­քը ու­նե­ցաւ ար­տա­սո­վոր փայլ մը։ Տնօ­րէ­նու­հի Այ­տա Գա­յաէ­րի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ օ­րուան յայ­տա­գի­րը, ո­րուն տե­ւո­ղու­թեան Սկիւ­տա­րի եր­բեմ­նի Ներ­սէ­սեան-Եր­մո­նեան վար­ժա­րա­նի 50-ա­մեայ յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­ներն ալ ստա­ցան յու­շա­նուէր­ներ

«ԶԱՆԳԱԿՆԵՐ»ՈՒՆ ՂՕՂԱՆՋԸ…

Կետիկփաշայի «Հրանդ Տինք» վարժարանի երդիքին տակ շաբաթավերջին տեղի ունեցաւ մանկապարտէզի փոքրիկներուն տարեվերջի խանդավառ հանդէսը:
Տնօրէնուհի Հերիքնազ Աւագեան կարեւորեց կրթական կեանքի այս առաջին փուլը՝ ճիշդ դաստիարակութեան համար հիմքեր ստեղծելու տեսանկիւնէն:

Էջեր