Լրահոս

TANAP-Ի ՀԱՄԱՐ ՍՊԱՍՈՒՄ

Ան­գա­րա­յի մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ֆա­իք Պա­ղը­րով յայ­տա­րա­րեց, թէ TANAP-ի շրջագ­ծով 2018 թուա­կա­նին Ատր­պէյ­ճա­նի «Շահ­տե­նիզ 2» հան­քի ա­ռա­ջին կա­զը Թուր­քիոյ վրա­յով պի­տի հո­սի դէ­պի Եւ­րո­պա։ «Մի­լլի­յէթ» օ­րա­թեր­թին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ դես­պա­նը շեշ­տած է, որ TANAP կը հան­դի­սա­նայ Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ար­դիւն­քը։

ԽՈՐ ԹԱԽԻԾ ԵՒ ՅՈՅՍԻ ՇՈՂ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահն ու Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ուաշինկթընի մէջ այցելեցին Հոլոքոստի թանգարան եւ ԱՄՆ-ի գոնկրէսի գրադարան:
Սերժ Սարգսեան. «Մարդկութեան դէմ կատարուած ոճիրներուն ձօնուած թանգարանները ո՛չ միայն զոհերուն յարգանքի տուրք մատուցելու համար են, ո՛չ միայն վերապրածներու յիշողութիւններու խտացեալ ամփոփումներն են, այլ նաեւ յստակ պատգամ են ներկայ եւ ապագայ սերունդներուն, որպէսզի միշտ վառ պահեն անցեալի դառն յիշողութիւնները՝ դասեր քաղելու համար անոնցմէ եւ անոնց սերունդէ սերունդ փոխանցման համար»:

ԼԻՒՔՍԵՄՊՈՒՐԿԻ ԿՈՂՄԷ ԲԱՆԱՁԵՒ

Լիւք­սեմ­պուր­կի խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, ո­րով իւ­րա­ցուց ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խա­գի­ծը խորհր­դա­րան ներ­կա­յա­ցուած էր երկ­րի ընդ­դի­մա­դիր Քրիս­տո­նեայ  սո­ցիալ-ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան­նե­րէն Լո­րէն Մո­զա­րի կող­մէ։vv

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԷՔԿԷՕԶԵԱՆԻ ԹՐՔԵՐԷՆԻ ԹԱՆՐԳՄԱՆՈՒԱԾ «ՓԱԽՉՈՂ ՔԱՂԱՔ» ՎԷՊԸ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅ՝ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԳՐԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ

Ահ­մէտ Համ­տի Թան­փը­նա­րի ա­նու­նը կրող Իս­թան­պու­լի գրա­կան փա­ռա­տօ­նը այս տա­րի կը կա­յա­նայ 4-8 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ՝ «Քա­ղաք եւ սահ­ման­ներ» կար­գա­խօ­սով։ Ի շարս բազ­մա­թիւ գրող­նե­րու, այս տա­րի փա­ռա­տօ­նին կը մաս­նակ­ցի նաեւ Ե­րե­ւա­նէն Յով­հան­նէս Թէք­կէօ­զեան, ո­րու «Փախ­չող քա­ղաք» վէ­պը թրքե­րէ­նով ալ տպագրուած էր «Այ­րըն­թը» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն, ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագիր Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի թարգ­մա­նու­թեամբ։

ՆԱԽԱՐԱՐ ՎՈԼՔԱՆ ՊՈԶՔԸՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽԱՃԱՇ՝ ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՄԷՋ

Եւ­րո­պա­կան միու­թեան գծով նա­խա­րար Վոլ­քան Պոզ­քըր, որ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած է ե­րես­փո­խա­նու­թեան թեկ­նա­ծու, յա­ռա­ջի­կայ խորհրդա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Սկիւ­տա­րի շրջա­նի փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ հա­մախմ­բուե­ցաւ նա­խա­ճա­շի սե­ղան­նե­րու շուրջ։ Սկիւ­տա­րի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան զբօ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս նա­խա­ճա­շը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Սկիւ­տա­րի մաս­նա­ճիւ­ղի ղե­կա­վար Հա­լիտ Հը­զըր եւ նոյն մաս­նա­ճիւ­ղի փոք­րա­մաս­նու­թեանց գծով պա­տաս­խա­նա­տու Նուր­ճան Ալ­թըն։

ԹԱՓԱՆՑԻԿ ՈՒ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ

Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորներուն զարմանք կը պատճառեն այն երկիրները, որոնք չեն ճանչնար Արցախի ընտրութիւնները:
Եդուարդ Նալպանտեան. «Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ապացուցանեց իր ճակատագիրը տնօրինելու վճռականութիւնը»:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄՕՏ ԱՄՆ-Ի ԴԵՍՊԱՆԸ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Ան­գա­րա­յի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Պեսս յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ առ­կայ խնդի­րը կեդ­րո­նա­ցած է միակ օ­րուան մը վրայ, սա­կայն կա­րե­ւո­րը ա­նոր լու­ծուիլն է։  Ե­րէկ, Դի­ւա­նա­գի­տա­կան թղթա­կից­նե­րու միու­թեան ան­դամ լրագ­րող­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ա­մե­րի­կա­ցի դես­պա­նը կար­ծիք­ներ ար­տա­յայ­տած է Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գի զա­նա­զան նիւ­թե­րուն շուրջ։

ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԳԱՆԱՏԱ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Գա­նա­տա, ուր մաս­նակ­ցե­ցաւ 2015-ի շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած շարք մը ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու, նաեւ շփում­ներ ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քի շրջա­նակ­նե­րուն հետ։ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու տե­ղա­կան յանձ­նա­խում­բին հրա­ւէ­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ նաեւ Մոն­րէա­լի քա­ղա­քա­պետ Տե­նի Կո­տէ­րի կող­մէ։

ԱՐԺԷՔՆԵՐ ԵՒ ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ

«Հայ մշակոյթը ի՞նչ ապագայ ունի Թուրքիոյ եւ ընդհանրապէս Սփիւռքի մէջ»:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեան շաբաթավերջին ասուլիսի մը մասնակցեցաւ Ժընեւի 29-րդ գրքի եւ մամլոյ միջազգային տօնավաճառին շրջագծով բացուած Հայաստանի տաղաւարին մօտ:

Էջեր