Լրահոս

ԻՐԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ի­րա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ գլխա­ւո­րուած բա­րե­փո­խիչ­նե­րը յաղ­թա­կան դուրս ե­կած են խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն։

ՓՈՒԹԻՆ-ԱԼԻԵՒ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Ի­լհամ Ա­լիեւ շա­բա­թա­վեր­ջին ու­նե­ցան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը։ Ան­ցեալ շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին սա եր­կու ղե­կա­վար­նե­րուն մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած ար­դէն երկ­րորդ հե­ռա­խօ­սազ­րոյցն էր։

ԵՐԵՔ ՆԱԽԱՐԱՐՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄՏԱԾ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՐԵՒՈՐ ՓՈՐՁԱՔԱՐԻ ԴԻՄԱՑ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​12 Փետ­րուար 2015 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի ե­լոյ­թով սկիզբ ա­ռած քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թա­ցը, կը մտնէր նոր հանգ­րուան՝ իշ­խող Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան եւ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան (ՀՅԴ) մի­ջեւ ստո­րագ­րուած հա­մա­ձայ­նագ­րով:

ՄԱՐԿՎԵԼԱՇՎԻԼԻ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ

Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լի յա­ռա­ջի­կայ ա­միս պի­տի այ­ցե­լէ Ատր­պէյ­ճան։ Ան Մար­տի 11-ին պի­տի մաս­նակ­ցի Պա­քուի չոր­րորդ կլո­պալ հա­մա­ժո­ղո­վին, որ ձօ­նուած պի­տի ըլ­լայ «Դէ­պի բազ­մա­բե­ւեռ աշ­խարհ» նիւ­թին։

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՐԵՒԱՆԷՆ ՄԻՆՉԵՒ UNHCR

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան  նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Փետ­րուա­րի 24-ին, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցաւ սու­րիա­հա­յե­րու խնդիր­նե­րուն նուի­րուած աշ­խա­տա­ժո­ղով մը: Այս ժո­ղո­վը կը կա­րե­ւո­րուէր մաս­նա­ւո­րա­պէս ՄԱԿ-ի գաղ­թա­կան­նե­րու հար­ցե­րով զբա­ղող մարմ­նին՝ UNHCR-ի հա­յաս­տա­նեան մարմ­նի եւ այս առ­թիւ  տար­բեր եր­կիր­նե­րէ Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ա­նոր մաս­նա­գէտ­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ:

ԱՆԱՍԹԱՍԻԱՏԻՍ ԼԱՒԱՏԵՍ

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի ղե­կա­վար Նի­քոս Ա­նաս­թա­սիա­տիս «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ ու­ժա­նիւ­թի բնա­գա­ւա­ռէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ա­րե­ւե­լեան Մի­ջերկ­րա­կա­նի պա­րա­գա­յին պի­տի ա­պա­հո­վէ խա­ղա­ղու­թիւնն ու կա­յու­նու­թիւ­նը։

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի եւ Չե­խիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը կը պատ­րաս­տուին կնքել ռազ­մա­թեք­նիկ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս նիւ­թը ընդգր­կուած էր Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ե­րէ­կուան ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։

Էջեր