Լրահոս

ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան վեր­ջերս հիւ­րըն­կա­լեց Սէն Փե­թերս­պուր­կի նա­հան­գա­պետ Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քոն։ Մար­գա­րեան եւ Փոլ­թաւ­չեն­քօ քննար­կե­ցին եր­կու քա­ղաք­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռանկար­նե­րը։ Ա­նոնք միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ստո­րագ­րե­ցին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ կը նա­խա­տե­սէ Ե­րե­ւա­նի եւ Սէն Փե­թերս­պուր­կի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռան­կար­նե­րուն ընդլայ­նու­մը։

ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՄՕՏ ՀԻՒՐ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Գո­հար» հա­մոյ­թի հիմ­նա­դիր-բա­րե­րա­րու­հի Գո­հար Խա­չա­տու­րեա­նը։ Լի­բա­նա­նա­հայ ազ­գա­յին գոր­ծի­չին կ՚ըն­կե­րա­նա­յին համոյ­թի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն­նե­րը՝ Սե­ւակ Սե­րովբեան եւ Սա­րօ Սե­րո­վբեան։

ԼՈՊԻՆԿԻ ՄԵԾ ՈՍՏՈՒՄ

CIA-ի նախկին նախագահը պիտի աշխատի Թուրքիոյ շահերը պաշտպանելու համար:
Փորթըր Կոսս պայմանագրով ստանձնած ծառայութիւնները պիտի մատուցանէ անժամկէտ:
Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Հե­տա­խու­զա­կան ծա­ռա­յու­թեան՝ CIA-ի նախ­կին նա­խա­գահ Փոր­թըր Կոսս յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի աշ­խա­տի Թուր­քիոյ ի նպաստ։ Նա­խա­գահ Ճորճ Պու­շի իշ­խա­նու­թեան տա­րի­նե­րուն պաշ­տօ­նա­վա­րած Փոր­թըր Կոսս մաս­նակ­ցե­ցաւ այն լո­պին­կի խմբա­կին, որ ԱՄՆ-ի մէջ աշ­խա­տանք կը տա­նի Թուր­քիոյ ի նպաստ։

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԾ ԺՈՂՈՎԻՆ ՄՕՏ ԵՐԿՈՒ ՈՒՇԱԳՐԱՒ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԵՑԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վին մօտ եր­կու տե­ղե­կագ­րեր պատ­րաս­տուե­ցան հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ։ «Միլ­լի­յէթ» օ­րա­թեր­թի ե­րէ­կուան հա­ղոր­դում­նե­րով, խորհր­դա­րա­նի հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու բա­ժան­մուն­քին կող­մէ պատ­րաս­տուած են այս տե­ղե­կագ­րե­րը, ո­րոնց­մէ մին կը վե­րա­բե­րի հա­յոց Սփիւռ­քին, իսկ միւ­սը՝ հայ­կա­կան հար­ցի կա­պակ­ցու­թեամբ կող­մե­րու պնդում­նե­րուն եւ դիր­քո­րո­շում­նե­րուն։

ՌԻԿԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

21-22 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն Ռի­կա­յի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ԵՄ-ի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վին շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման շուրջ։

ԷՎՐԷՆ ՄԱՀԱՑԱՒ

Հան­րա­պե­տու­թեան 7-րդ նա­խա­գահ Քէ­նան Էվ­րէն շա­բա­թա­վեր­ջին կնքեց իր մահ­կա­նա­ցուն՝ 98 տա­րե­կան հա­սա­կին։ Ե­րեք տա­րիէ ի վեր Ան­գա­րա­յի մէջ, «Կիւլ­հա­նէ» զի­նուո­րա­կան բժշկա­կան ա­կա­դե­միոյ մօտ դար­ման­ման տակ էր Քէ­նան Էվ­րէն, ո­րու ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կը շա­բա­թա­վեր­ջին վատ­թա­րա­ցաւ անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն եւ ան հրա­ժեշտ ա­ռաւ կեան­քէն:

ԶՕՐ. ԷՕԶԷԼԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Նէճ­տէտ Էօ­զէլ շա­բա­թա­վեր­ջին ար­ձա­կուր­դի մեկ­նե­ցաւ՝ են­թար­կուած ըլ­լա­լով վի­րա­հա­տու­թեան։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ ան տասն­հինգ օրուան հա­մար մեկ­նած է ար­ձա­կուր­դի։

ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ ԵՒ ՍՊԱՍՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին կողմէ դէպի Ուաշինկթըն կատարուած այցելութեան արձագանգները կը շարունակուին: Սերժ Սարգսեանի հարցազրոյցը «The Washington Post» հեղինակաւոր ամերիկեան թերթին. «ԱՄՆ պէտք է արժէքները վեր դասէ շահերէն»:

ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

​Ուաշինկթընի աշխատանքային շփումները աւարտելէ վերջ, նոյնպէս աշխատանքային այցելութեամբ Մոսկուա մեկնած Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ մասնակցեցաւ Եւրոասիոյ տնտեսական միութեան գագաթաժողովին։ Ռուսաստանի Նախագահ Վլատիմիր Փութինի տանտիրութեամբ կազմակերպուած Եւրոասիոյ գերագոյն տնտեսական խորհուրդի նիստին ընթացքին ան հանդէս եկաւ ելոյթով մը, որու ընթացքին անհրաժեշտ համարեց Եւրոասիոյ տնտեսական միութեան հետ համագործակցութեան աշխարհագրութեան ընդլայնումը։

Էջեր