Լրահոս

ՍԻՐԱՆ ՍՈՒՐՔԻ ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ խորհր­դա­կան նշա­նա­կած է մեր հա­մայն­քէն Սի­րան Սուր­քին։ Յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին Սի­րան Սուր­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս պի­տի պաշ­տօ­նա­վա­րէ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն գծով եւ քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւին հետ պի­տի աշ­խա­տի՝ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ կար­գադ­րու­թիւն­նե­րու շուրջ։

ԱԼԻԵՒԻ ԿՈՂՄԷ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր միօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տար Պա­քու, ուր պի­տի հիւ­րըն­կա­լուէր Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ։ Եր­կու նա­խա­գահ­նե­րուն գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի պի­տի ու­նե­նար Թուր­քիա-Ատր­պէյ­ճան Բարձր մա­կար­դա­կով ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դին հին­գե­րորդ ժո­ղո­վը։

ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ ՊԱՏՈՒՈՅ ՀԻՒՊԱՏՈՍ

Փոր­թու­գա­լի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պա­տուոյ հիւ­պա­տոս մը նշա­նա­կած է Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Այս­պէս, դես­պան Մա­րիօ Կու­տի­նիօ տէ Մար­թո­սի մի­ջո­ցաւ պա­տուոյ հիւ­պա­տոս նշա­նա­կուած է Սա­մուէլ Սա­մուէ­լեան։

ՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԵՒ ԱՐԻՒՆԱԼԻ

​Թուրքիա երէկ երեկոյեան հերթական անգամ ցնցուեցաւ մայրաքաղաք Անգարայի սրտին վրայ ապրուած ահաբեկչական վայրագ յարձակման հետեւանքով: Մղձաւանջային դէպքը խլեց 37 անմեղ անձի կեանք, բազմաթիւ վիրաւորներ: Թուրք զինեալ ուժերը դարձեալ ռմբակոծեցին Քանտիլը: Ըստ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի, նման արարքները կը բարձրացնեն պայքարի վճռականութիւնը:

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ-ՄԵՐՔԷԼ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ

ՄԱԿ-ի միջ­նոր­դու­թեամբ Ժը­նե­ւի մէջ այ­սօր նա­խա­տե­սուած են Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին ուղ­ղեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։

ՊԱՐԱՔ ՕՊԱՄԱՅԻ «ՀԱՒԱՏԱՄՔ»Ը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​2009 թուա­կա­նին Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Գա­հի­րէի մէջ իր ար­տա­սա­նած խօս­քին ըն­թաց­քին Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա կը մե­ղադ­րէր ա­րաբ­նե­րը, շրջա­նին մէջ տի­րող ա­ղօտ ի­րա­վի­ճակ­նե­րուն ա­նոնց ու­նե­ցած պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ա­ռըն­թեր:

Էջեր