Լրահոս

ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԵԾ ԲԱՐԵՐԱՐ ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 147-ԱՄԵԱԿԸ

Ազ­գա­յին մե­ծա­նուն ու ան­մո­ռա­նա­լի բա­րե­րար Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեա­նի ծննդեան 147-րդ տա­րե­դար­ձը Մար­տի 23-ին նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ մը, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեա­նի նկատ­մամբ ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րու թար­մաց­ման։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ…

Տա­ղա­ւա­րի օր մը դար­ձեալ... Սուրբ Զա­տի­կը կը թա­կէ մեր դռնե­րը։ Հա­յաս­տե­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ զան­գե­րը կը ղօ­ղան­ջեն տօ­նա­կան ա­ւե­տի­սով։ Քրիս­տո­սի Հրա­շա­փառ Սուրբ Յա­րու­թեան հո­գե­ւոր հրճուան­քով հա­մա­կուած է՝ հայ-քրիս­տո­նեայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը։ Հա­մայն քրիո­տո­նեայ աշ­խար­հը տօ­նա­կան ցնծու­թեան մէջ է, իսկ այդ ու­րա­խու­թեան մէջ ան­պա­կաս՝ խա­ղա­ղու­թեան մաղ­թան­քը հա­մայն աշ­խար­հին հա­մար։

ԱՄՐԱՆ ԺԱՄՈՒ ԴՐՈՒԹԻՒՆ

Այ­սօր կէս գի­շե­րին պի­տի սկսի ամ­րան ժա­մու դրու­թեան գոր­ծադ­րու­թիւ­նը։ Ժա­մը՝ 03.00-ին ժա­մա­ցոյց­նե­րը պի­տի առնուին ժամ մը ա­ռաջ։ Ու­ժա­նիւ­թի խնա­յո­ղու­թեան հա­մար կը կա­տա­րուի այս կար­գադ­րու­թիւ­նը, Նախարարաց խորհուրդի որոշման հիման վրայ։

ԵԱՀԿ-Ի ՄԻՆՍՔԵԱՆ ԽՄԲԱԿԸ ՄԻՇՏ ՀԵՏԱՄՈՒՏ ՀՐԱԴԱԴԱՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք յայ­տա­րա­րեց, որ Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն վերջ­նա­կան նպա­տա­կը եւ գլխա­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւնն է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան եր­կա­րա­տեւ լու­ծու­մը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՖՐԱՆՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Շա­հէն Ա­ւա­գեան, Ե­րե­ւա­նի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Ժան-Ֆրան­սուա Շար­փան­թիէ եւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Զուի­ցե­րիոյ դես­պան Լու­քաս Կաս­սէր ե­րէկ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։ Հարկ է նշել, որ Լու­քաս Կաս­սէր Հա­յաս­տա­նի մէջ ֆրան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու դես­պան­նե­րու նա­խա­գահն է։

Վերջին Տարիներուն Արցախ Այցելող Օտար Զբօսաշրջիկներուն Թիւը Աճած

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ար­ցախ այ­ցե­լող օ­տար զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րուն թի­ւը տա­րե­կան 30-40 տո­կո­սով աճ ար­ձա­նագ­րած է։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­մա­ձայն, լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նած է Ար­ցա­խի Տնտե­սու­թեան փոխ-­նա­խա­րար Սէր­կէյ Շահ­վեր­տեան։

Հա­յաս­տա­ն-ԴԱՆԻԱ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

29 Մար­տին, Ե­րե­ւա­նի Վազ­գէն Սարգ­սեա­նի ա­նուան հան­րա­պե­տա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Հա­յաս­տան-Դա­նիա մրցու­մը, որ կը գտնուի Եւ­րո­պա­յի քսան­մէկ տա­րե­կա­նէն վար 2017-ի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի մրցա­շար­քի ծի­րին մէջ:

ԱՄՓՈՓ ՏՈՂԵՐՈՒ ՄԷՋ

- Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին ՓՔՔ­-ի դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։ Ռազ­մաօ­դա­յին զօր­քե­րը ոչն­չա­ցու­ցին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան 11 թի­րախ­նե­րը։

ՕՔՍԷՆ ԽԱՉԱՆԵԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՊԻՏԻ ԵՆԹԱՐԿՈՒԻ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՕՐԵՐՈՒՆ

Պէ­յօղ­լուի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած մեր հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րէն Օք­սէն Խա­չա­նեան յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի են­թար­կուի վի­րա­հա­տու­թեան։ Ըստ իր ըն­տա­նի­քին կող­մէ մե­զի փո­խան­ցուած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, Օք­սէն Խա­չա­նեան վեր­ջին օ­րե­րուն ան­ցած է բժշկա­կան հեր­թա­կան քննու­թե­նէ՝ Շիշ­լիի «Էթ­ֆալ» հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ, ուր տե­ղի ու­նե­ցած է իր դար­մա­նու­մը։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ԱՐՑԱԽ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դու­արդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ, ուր Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Այս առ­թիւ Նալ­պան­տեան հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի հետ։

Էջեր