Լրահոս

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Թուրքիոյ մէջ ապաստան գտած գաղթականներուն համար Եւրոպական Միութեան կողմէ նախատեսուած 3 միլիառ եւրոն պիտի յատկացուի տրամաբանական ժամկէտի մը ընթացքին:
Ֆետերիքա Մոկերինի երէկ Անգարայի մէջ տեսակցեցաւ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի եւ Ահմէտ Տավուտօղլուի հետ:

ԴԷՊԻ ԵՒՐՈՊԱ ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի այս օ­րե­րուն ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Եւ­րո­պա։ Թեհ­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ձեռք բե­րուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան եւ ա­նոր դէմ սահ­մա­նուած պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րու ջնջման յա­ջոր­դած ներ­կայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին կը զու­գա­դի­պի այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը, որ ու­նի պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն։

ԵԱՀԿ-Ի ՄԻՆՍՔԵԱՆ ԽՄԲԱԿԻՆ ԿՈՂՄԷ ԼՈՒՐՋ ՔԱՅԼ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը հան­դէս ե­կան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը, ո­րով անդ­րա­դար­ձան այն հա­կա­հայ բա­նա­ձե­ւե­րուն, ո­րոնք շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուին Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին (ԵԽԽՎ) մօտ։

ՕԼԱՆՏ ՊԻՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ CCAF-Ի ԸՆԹՐԻՔԻՆ

Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ այս Հինգ­շաբ­թի՝ Յու­նուա­րի 28-ի ե­րե­կո­յեան Փա­րի­զի մէջ պի­տի մաս­նակ­ցի Ֆրան­սա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի (CCAF) տա­րե­կան պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քին։

ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ՌՈՒՀԱՆԻ ԽՕՍԵՑԱՆ ՀԵՌԱՁԱՅՆՈՎ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շա­բա­թա­վեր­ջին հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ա­նոնք քննար­կե­ցին հայ-ի­րա­նա­կան բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին վե­րա­բե­րեալ նիւ­թեր։ Եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը շօ­շա­փե­ցին նաեւ մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին օ­րա­կար­գի շարք մը ար­դի հար­ցե­րը։

ԱՆՆԻԿ ԺԻՐԱՐՏԷՆԻ ԱՅՑԸ

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան զար­գաց­ման ու ֆրան­սա­խօ­սու­թեան գծով պե­տա­կան քար­տու­ղար Ան­նիկ Ժի­րար­տէն շա­բա­թա­վեր­ջին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հարկ է նշել, որ ան միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է՝ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի։

ՖԵՏԵՐԻՔԱ ՄՈԿԵՐԻՆԻԻ ԱՆԳԱՐԱ ԱՅՑԸ

Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տեր­քիա Մո­կե­րի­նի այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Դէ­պի Թուր­քիա պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նան Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի Ընդ­լայն­ման ու հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հան եւ Մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան ու ճգնա­ժա­մե­րու կառ­ա­վար­ման գծով կո­մի­սար Խրիս­տոս Սթի­լիա­նի­տէս։

Էջեր