Լրահոս

ՍՈՒՐԻ ՄԷՋ ՆԱՀԱՏԱԿ ՄԸ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նել Սու­րի մէջ, Տիար­պա­քըր։ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն զի­նուոր մը նա­հա­տա­կուած է այս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով։

«ԼԵԺԻՈՆ Տ՚ՕՆԷՕՐ»Ի ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՉՈՐՍ ՀԱՅԵՐ

Ֆրան­սա­հայ կարգ մը յայտ­նի ա­նուն­ներ վեր­ջին օ­րե­րուն պար­գե­ւատ­րուե­ցան «Լե­ժիոն տ՚Օ­նէօր»ի շքան­շա­նով։ Ֆրան­սա­յի մէջ սո­վո­րու­թիւն է ա­մէն տա­րես­կիզ­բին զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս կա­րե­ւոր ներդ­րում ու­նե­ցած ար­ժա­նա­ւոր­նե­րու պար­գե­ւատ­րու­մը։ «Նոր Յա­ռաջ»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս տա­րի շքան­շա­նա­կիր­նե­րու ցան­կին մաս կազ­մե­ցին պատ­մա­բան­ներ՝ Ա­նա­հիտ Տէր-Մի­նա­սեան եւ Ռայ­մոն Գէոր­գեան, ո­րոնք ստա­ցան աս­պե­տի աս­տի­ճան։

ՊԱՅՏԸՆ ՊԻՏԻ ԳԱՅ ԹՈՒՐՔԻԱ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն 2016 թուա­կա­նի ա­ռա­ջին ամ­սուան մէջ պի­տի այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Ճօ Պայ­տըն պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի կող­մէ։

Ա­րեւտ­մա­հայ Բա­նաս­տեղծ­ներ Կար­դա­ցին Ի­րենց Գոր­ծե­րը Ե­րե­ւա­նի Մէջ

Սփիւռ­քա­հայ բա­նաս­տեղծ­նե­րու հետ հան­դի­պում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Քաս­քատ հա­մա­լի­րի մայ­թե­րուն տա­րա­ծուած փա­պե­րէն մէ­կուն՝ «In Sane»ի մէջ, ուր «դէմ-դի­մաց, կողք-կող­քի», ինչ­պէս նշուած էր ե­րե­կո­յի ծա­նուց­ման մէջ, եր­կու սփիւռ­քա­հայ բա­նաս­տեղծ­ներ՝ պէյ­րու­թա­հայ Սա­գօ Ա­րեանն ու հա­լէ­պա­հայ Տիգ­րան Գա­բո­յեա­նը ըն­թեր­ցում­ներ կա­տա­րե­ցին ի­րենց հին ու նոր բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րէն, եւ շուրջ մէկ ժամ փա­պի կի­րակ­նօ­րեայ մթնո­լոր­տը յա­գե­ցաւ ա­րեւմ­տա­հայ գի­րով, բա­ռով ու մտա­ծո­ղու­թեամբ։

ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԵՒՐՈՊԱ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի այս ամ­սուան վեր­ջա­ւո­րու­թեան կա­րե­ւոր ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Եւ­րո­պա։ Այս շրջագ­ծով ան պի­տի այ­ցե­լէ Ի­տա­լիա, Վա­տի­կան եւ Ֆրան­սա։

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ անցեալ տարուան վերջին օրերուն ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի փո­փո­խու­թեան են­թար­կել կա­զի, նաւ­թամ­թերք­նե­րու ու անմ­շակ բնա­կան ա­դա­ման­դի ա­ռա­քում­նե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րե­ցին Ռու­սաս­տա­նի Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Ա­լեք­սան Նո­վաք եւ Մոս­կուա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Օ­լէկ Ե­սա­յեան։ 

«Ես Խա­րիսխ Ե­մ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Տա­րուան վեր­ջին գի­րը պի­տի թա­կէ սպա­սում­նե­րու պա­րիս­պին վեր­ջըն­թեր դու­ռը: Վեր­ջըն­թեր, ո­րով­հե­տեւ սպա­սու­մը եւ յոյ­սը ի­րա­րու հետ պի­տի քա­լեն եր­կար ճա­նա­պար­հով:

Էջեր