Լրահոս

«ՕՍՔԱՐ»Ի ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ ՅԱՐԳԱՆՔ՝ ՔԸՐՔ ԳՐԳՈՐԵԱՆԻՆ

Ա­մե­րի­կեան շար­ժան­կա­րի ա­կա­դե­միոյ «Օս­քար»ի 88-րդ մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ժա­մա­նակ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցուած է «Metro Goldwyn Mayer»ի հիմ­նա­դիր հան­գու­ցեալ Քըրք Գըր­գո­րեա­նի եւ բո­լոր ա­նոնց յի­շա­տա­կին, ո­րոնք ան­ցեալ տա­րի հե­ռա­ցան կեան­քէն:

ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐ

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մէն ներս կը շա­րու­նա­կուին փո­փո­խու­թիւն­նե­րը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի ե­րէ­կուան հրա­մա­նագ­րե­րով Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դին մէջ նոր դէմք մը ընդգր­կուե­ցաւ։

ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԽՆԴԻՐԸ ՄԻՇՏ ՀՐԱՏԱՊ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ յայ­տա­րա­րեց, որ Եւ­րո­պա գաղ­թա­կան­նե­րու առ­կայ հար­ցը կրնայ յաղ­թա­հա­րել Թուր­քիոյ հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։ Գար­նա­նա­մու­տին Եւ­րո­պա հաս­նե­լու փա­փա­քով գաղ­թա­կան­նե­րու հոս­քը թափ ա­ռած է դէ­պի Թուր­քիոյ Ե­գէա­կա­նի ա­փե­րը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄՆԱՑ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՎՐԱՅ

Նա­զար Հան­չէր կը տե­ղե­կաց­նէ.-

Շա­բա­թա­վեր­ջին Իս­թան­պու­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պալ­քա­նեան մարմ­նա­մար­զի ա­խո­յե­նու­թիւ­նը։ Թուր­քիոյ Մարմ­նա­մար­զի դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած այս մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցե­ցաւ տասն­վեց երկ­րէ շուրջ եր­կու հա­րիւր մար­զիկ։

Նոր Ջուղայի Հին Հայկական Տուները Վերահսկողութեան Տակ Կը Գտնուին. Իրանցի Փրոֆեսըր

Ի­րա­նի Սպա­հան քա­ղա­քին մէջ գտնուող Նոր Ջու­ղայ թա­ղա­մա­սէն ներս, երբ 1985 թուա­կա­նին ե­ղած է ե­րեք հա­րիւր հայ­կա­կան տուն, այ­սօր պահ­պա­նուած է ըն­դա­մէ­նը եօ­թա­նա­սու­նը:

«ՍՐԲԱԳՈՅՆ ՏԱՐԱԾՔ»

Ե­րե­ւա­նի «Կո­մի­տաս» թան­գա­րա­նին մօտ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Այս­պէս, թան­գա­րան այ­ցե­լե­ցին հայ ար­դի ա­րուես­տի եր­կու հսկա­ներ, ո­րոնք կա­տա­րե­ցին շրջայց մը եւ ստո­րագ­րե­ցին պա­տուոյ հիւ­րե­րու տո­մա­րը։

ՎԱՐՉԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԶՐՈՅՑ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Մեր­քէ­լի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ տե­սակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին շօ­շա­փուե­ցան Թուր­քիա-Գեր­մա­նիա եւ Թուր­քիա-Եւ­րո­միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ նիւ­թեր։

Էջեր