Լրահոս

ՈՒՈՐԼԻՔ ԶՐՈՒՑԵՑ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք տե­սակ­ցե­ցաւ Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գա­հը այս շրջա­նին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քէն ներս կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։

ՓՈՐԹՈՒԳԱԼ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

«Եւ­րօ-2016» ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման հան­դի­պում­նե­րուն շրջագ­ծով, շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Փոր­թու­գա­լը։ Սա հայ­կա­կան ընտ­րա­նիի ա­ռա­ջին լուրջ քննու­թիւնն էր նո­րան­շա­նակ ա­ւագ մար­զիչ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐՈՒ ԱՌԻԹ

​Հանրապետութեան նախագահը աշխատանքային այցելութեամբ կը գտնուի Ատրպէյճանի մայրաքաղաքը՝ Պաքուի մէջ:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան մէկտեղուեցաւ Իլհամ Ալիեւի, ինչպէս նաեւ Եւրոպայի առաջին խաղերու մասնակից այլ երկիրներէ նախագահներու հետ:

1915-Ի ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆՆԵՐ

Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու ու­թե­րորդ փա­ռա­տօ­նը՝ «Տէօ­քիւ­մեն­թարիստ» կը սկսի այ­սօր։ Փա­ռա­տօ­նի յա­տուկ բա­ժին­նե­րէն մէ­կը խո­րագ­րուած է «100-ա­մեայ լռու­թիւն» եւ նուի­րուած Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան։ Այս շրջագծով այ­սօր, ժա­մը 13.00-ին «Սալթ Պէ­յօղ­լու»ի մէջ կը ցու­ցադ­րուի Սիւ­զան Խար­տա­լեան եւ Փէ­յա Հոն­քիւս­տի «Կ՚ատեմ շնե­րը» եւ ժա­մը 15.00-ին ալ՝ Եու­սուֆ Քե­նան Պէյ­սիւ­լէ­նի կող­մէ նկա­րա­հա­նուած «Կեա­վուր մա­հալ­լէ­սի» վա­ւե­րագ­րա­կա­նը՝ Մկրտիչ Մար­կո­սեանի եւ Տիար­պա­քը­րի հա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ։

ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ՝ ՀԱՅ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ

Ա­րեւմ­տա­հա­յոց ազ­գա­յին գոնկ­րէ­սը, որ Փա­րի­զի մէջ գտնուող սփիւռ­քա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն մըն է, յայ­տա­րա­րեց, թէ գո­հու­նա­կու­թեամբ կը դի­մա­ւո­րէ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­նե­րու մուտ­քը Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս։

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԻՇՏ ՅՍՏԱԿ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ դես­պան Ռայ­նէլ Մո­րէլ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «ՆԱ­ԹՕ-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու լոյ­սի ներ­քոյ» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վին։ Ան իր ե­լոյ­թին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ վստահ է, որ օր մը Գեր­մա­նիա պի­տի ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։

ՀԱՅԵՐԸ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՔ ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ՊԱՀՊԱՆԱԾ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

Քո­փեն­հա­կի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու­սում­նա­սի­րո­ւած են 101 հնա­գոյն ծննդա­կան նմոյշ­ներ Եւ­րոա­սիա­յի տար­բեր շրջան­նե­րէն:

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

Երեսփոխանական ընտրութեանց արդիւնքին խորհրդարան մուտք գործած Տողանէն ու Փայլանէն յայտարարութիւններ:
ՃՀՓ-ի եւ ՀՏՓ-ի հայ պատգամաւորները իրենց գործունէութեան առանցքին կը նկատեն Թուրքիա-Հայաստան կապերն ու թրքահայ համայնքի խնդիրները:

ԵՐԿԻՐՆԵՐ, ՈՒՐԿԷ ԵՏ ԿԱՆՉՈՒԱԾ ԵՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐ

Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին դես­պան­ներ չու­նի Վա­տի­կա­նի, Լիւք­սեմ­պուր­կի, Աւստ­րիոյ եւ Պրա­զի­լիոյ մէջ. այս եր­կիր­նե­րու օ­րէնս­դիր մար­մին­ներ­րը վեր­ջին շրջա­նին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը եւ հե­տե­ւա­բար ար­ժա­նա­ցած՝ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­ղո­քին։

Էջեր