Լրահոս

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ

Թուրք-հայ մշակութային համագործակցութեան հետամուտ ծրագրի մը շրջագծով կը նախատեսուի համերգներու շարք մը ներկայ տարուան համար:
Շաբաթավերջին Կալաթասարայի «Ճեզայիր» համալիրին մէջ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսով մը ծանօթացուեցաւ նախագիծը: Նախաձեռնարկները այցելեցին նաեւ Պատրիարքարան, ուր բացատրութիւններ տուին Տ. Արամ Արք. Աթէշեանին:

ԱՀԱՒՈՐ ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ

Տեմիրճիներու Էլմատաղի բնակարանին վրայ սահմռկեցուցիչ յարձակում եւ կողոպուտ:
87-ամեայ ոսկերիչ Յակոբ Տեմիրճի տմարդի ձեւով սպաննուեցաւ իր տան մէջ, նոյն դէպքին հետեւանքով վիրաւորուած կողակիցը՝ 79-ամեայ Սեդա Այտա Տեմիրճի դարմանման տակ:

ՄԵՐՔԷԼ ԱՆԳԱՐԱ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի մէջ ան կը տե­սակ­ցի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կու գան գաղ­թա­կան­նե­րու վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը։

ՄԱՐԿՈԹ ՎԱԼՇԹՐԷՕՄ ԵՐԵՒԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ՝ Շուէ­տի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մար­կոթ Վալշթ­րէօմ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԷՆ ՎԱՏ ԼՈՒՐԵ

Անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը Տիար­պա­քը­րի մէջ կը շա­րու­նա­կեն լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ու ծանր հա­րուած­ներ կը հասց­նեն ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն։ Այդ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս կեդ­րո­նա­ցած են Սու­րի շրջա­նին վրայ։ Ծա­նօթ է, որ Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին ալ կը գտնուի նոյն շրջա­նին մէջ։

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ՝ ԿԵՆՍԱՏՈՒ ԱՒԱԶԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի ար­հա­ւիր­քով պայ­մա­նա­ւո­րուած Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի կեդ­րո­նա­կան գա­ղութ­նե­րէն՝ սու­րիա­հայ գա­ղու­թը մեծ տե­ղա­շար­ժե­րու են­թար­կուե­ցաւ:

ՏԷ ՄԻՍԹՈՒՐԱ ԱՀԱԶԱՆԳ​ ԿԸ ՀՆՉԵՑՆԷ

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի գծով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ Սթե­ֆան տէ Միս­թու­րա Ժը­նե­ւի մէջ ձա­խո­ղած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ յայ­տա­րա­րեց, թէ կող­մե­րէն ո­րե­ւէ մէ­կը պատ­րաստ չէ նուա­զա­գոյն զիջ­ում­ներ ը­նե­լու։

ՔԱՐԱՍԻՆ ԵՒ ԶԱԼՊԷՐ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՐՑԸ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին եւ Եւ­րո­միու­թեան Վրաս­տա­նի ճգնա­ժա­մի եւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի գծով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հեր­պերթ Զալ­պէր անդ­րա­դար­ձան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման։

Ամերիկահայ Բժշկական Միութեան նոր Վարչութիւնը

Ա­մե­րի­կա­հայ բժշկա­կան միու­թիւ­նը «Էտ­վեն­թիս» բժշկա­կան կեդ­րո­նին մէջ գու­մա­րեց իր կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րուն ըն­թաց­քին ընտ­րեց իր 2015-2016 տա­րեշր­ջա­նի վար­չու­թիւ­նը:

Էջեր