Լրահոս

ՀԲԸՄ-ի «Մանուկեան-Տեմիրճեան» Վարժարանին 40-ամեակը

Հայ­կա­կան Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան Մա­նու­կեան-Տե­միր­ճեան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի կը բո­լո­րէ իր 40-րդ տա­րեշր­ջա­նը՝ շա­րու­նա­կե­լով ու­սում­նա­կան-դաս­տիա­րակ­չա­կան իր փայ­լուն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը իբ­րեւ ա­ռաջ­նա­կարգ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն՝ նոր ի­րա­գոր­ծում­նե­րու եւ ձեռք­բե­րում­նե­րու լայն հե­ռան­կար­նե­րով եւ ծրա­գիր­նե­րով:

ՓՐՈՖԷՍԷՕՐ ԷՆ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ UCLA-Ի ՓՈԽ-ՏՆՕՐԷՆ

Գա­լի­ֆոր­նիոյ հա­մալ­սա­րա­նի Լոս Ան­ճե­լը­սի մաս­նա­ճիւ­ղի (UCLA) տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ հա­մալ­սա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ դա­սա­խօս­նե­րէն՝ Փրոֆ. Էն Գա­րա­կէօ­զեան, նշա­նա­կուած է Ու­սում­նա­սի­րա­կան հար­ցե­րու ժա­մա­նա­կա­ւոր փոխ-տ­­նօ­րէն։

ՆՈՐ ԿԵԱՆՔԻ ԾԻԼԸ…

Մերձաւոր Արեւելքէն խոյս տուած հայ գաղթականները երէկ Սուրբ Ծննդեան լաւատեսութեամբ լիցքաւորուեցաւ Կեսարիոյ մէջ:
Թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչները Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ համալիրէն ներս ամենաջերմ զգացումներու առարկայ դարձուցին իրենց քոյրերն ու եղբայրները: Պատրիարքական Աթոռին կողմէ փոքրիկներուն յանձնուեցան պատկերազարդ «Տէրունական աղօթք»ներ: ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի խմբագրութիւնը գրասէրներուն տրամադրեց Միսաք Գօչունեանի «Կեանքի տեսարաններ»ը:

ԱՐԻՒՆԱԼԻ ԵՒ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ

Սուլթանահմէտի հրապարակին վրայ երէկ պատահած ահաբեկչական պայթումին զոհ գնաց տասը հոգի:
ԻՇԻՊ-ի կողմէ իրականացուած անմարդկային դէպքէն վերջ պետական աւագանին անցաւ ահազանգային դրութեան: Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան եւ Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյցներ ունեցան Անկելա Մերքէլի եւ Տէյվիտ Քեմրընի հետ:

ԿԱՐԷՆ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ ՀՐԱԺԱՐԱԾ

Հա­յաս­տա­նի մար­դու ի­րա­ւանց պաշտ­պան Կա­րէն Անդ­րէա­սեան ե­րէկ հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ան այս առ­թիւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լոր գոր­ծըն­կեր­նե­րու հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քին հա­մար ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ յոյս յայտ­նեց, թէ մար­դու ի­րա­ւանց պաշտ­պա­նու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ մնալ Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը։

ԳՐԻԳՈՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԱԾ ԱՄՆ-Ի ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ստո­րագ­րեց շարք մը հրա­մա­նագ­րեր, ո­րոնց հի­ման վրայ փո­փո­խու­թեան են­թար­կուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մօտ երկ­րին դես­պա­նը։ Այս­պէս, Ո­ւա­շինկ­թը­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Գրի­գոր Յով­հան­նի­սեան, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի ձեռ­նար­կէ պաշ­տօ­նի։

ԱՒԵՏԻՍԵԱՆՆԵՐՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՆ ԻՐԵՆՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի մէջ ո­գե­կո­չուե­ցան Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ան­ցեալ տա­րի Կիւմ­րիի մէջ զոհ գա­ցած էին սահմռ­կե­ցու­ցիչ ոճ­րա­գոր­ծու­թեան մը։ Ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի ան­մարդ­կա­յին յար­ձակ­ման հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցած այս ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը ե­րէկ ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նի մէջ ո­գե­կո­չուե­ցան խոր եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ։

ՃԷՅՄՍ ՈՒՈՐԼԻՔ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ՔՆՆԱՐԿԷ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք մեկ­նած է Լոն­տոն՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման հար­ցին շուրջ խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րու մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով։ Ան Անգ­լիոյ Ար­տա­քին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մօտ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ու­նե­նայ հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման հե­ռանը-կար­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ։

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ

Պալըքլըի յունաց հիւանդանոցի պարագային բացուած դատին արդիւնքը կրնայ առընչուիլ Թուրքիոյ ամբողջ փոքրամասնութիւններու հաստատութիւներուն:
Համայնքային վաքըֆներու համար գործակատար-կառավարիչներու նշանակման հեռանկա՞ր:

Էջեր