Լրահոս

Փ. ՓՈՐՈՇԵՆՔՈՅԻ ԱՅՑԸ

Ուք­րայ­նոյ Նա­խա­գահ Փեթ­րօ Փո­րո­շեն­քօ վա­ղը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ պի­տի ժա­մա­նէ Թուր­քիա։ Եր­կօ­րեայ իր շփում­նե­րուն շրջագ­ծով ան պի­տի մաս­նակ­ցի Թուր­քիա-Ուք­րայ­նա Բարձր մա­կար­դա­կի ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դի հին­գե­րորդ ժո­ղո­վին։

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Լի­բա­նա­նա­հայ ե­րէց սե­րուն­դի մտա­ւո­րա­կան­նե­րէն բժիշկ Կար­պիս Հար­պո­յեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Պէյ­րու­թի Մես­րո­պեան հայ կա­թո­ղի­կէ վար­ժա­րա­նը։ Ան բժշկա­կան գիր­քե­րու եւ յօ­դուա­ծա­շար­քե­րու յայտ­նի հե­ղի­նակ մըն է եւ իր նո­րա­գոյն գոր­ծին շնոր­հան­դէ­սը վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած էր Պէյ­րու­թի մէջ։

Գահիրէի Մօտ Հայաստանի Դեսպանատունը՝ Քաղաքի հէքեաթային Վայրերու ցանկին Մէջ

Գա­հի­րէի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տու­նը յայտ­նուած է քա­ղա­քի ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ 17 վայ­րե­րու ցան­կին վրայ: «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­մա­ձայն, identity­mag.com­ը կազ­մած է Գա­հի­րէի հէ­քեա­թա­յին 17 վայ­րե­րու ցու­ցա­կը:

ՎՈՍՓՈՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ԿԱՄՈՒՐՋԸ

Իս­թան­պու­լի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ու պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Այս­պէս, Վոս­փո­րի Եւ­րո­պա­կան ու Ա­սիա­կան ա­փե­րը միա­ցան եր­րորդ ան­գամ։ Վոս­փո­րի եր­րորդ կա­մուր­ջին ճա­նա­պար­հա­յին վեր­ջին հա­տուա­ծը զե­տե­ղուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու։ 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԹԵՀՐԱՆ ԱՅՑԸ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թեհ­րա­նի մէջ։ Ի­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան այն բո­լոր խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կը զբա­ղեց­նեն եր­կու եր­կիր­նե­րու հա­մա­տեղ օ­րա­կար­գը։

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԱՅՍՕՐ ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԹՈՒՐՔԻԱ-ԵՄ ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎԸ

Այ­սօր, Պրիւք­սէ­լի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիա-Եւ­րո­միու­թիւն գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կու գան Սու­րիա­յէն դէ­պի Եւ­րո­պա գաղ­թա­կա­նաց հոս­քին վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ներ­կայ ժա­մա­նա­կա-շըր­ջա­նին հրա­տապ կը հա­մա­րուին կող­մե­րուն մի­ջեւ։

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ ԿԸ ԽՕՍԻ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՄԱՍԻՆ. ՀՆԱՐԱՒՈ՞Ր Է ԱՅԴ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Սէր­կէյ Ռիապ­քո­վի օ­րեր ա­ռաջ ը­րած յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը քա­ղա­քա­կան ռում­բի տպա­ւո­րու­թիւն կը ձգէր տագ­նա­պին հե­տե­ւող բո­լոր կող­մե­րուն հա­մար: 

ԼՈՒՐՋ ԱՐԺԵՒՈՐՈՒՄ

Փոխ-վարչապետը Տոլմապահչէի մէջ երէկ առաւօտ նախաճաշի սեղան մը սարքեց ի պատիւ փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն, որոնց հետ քննարկեց բազմաբնոյթ խնդիրներ:
Եալչըն Աքտողանի հետ կազմակերպուած տեսակցութեան ընթացքին առաջնահերթօրէն ընդգծուեցաւ առկախեալ ընտրութիւններուն հարցը: Թրքահայ գործիչները ընդհանրապէս դրական տպաւորութիւններ ունեցան այս հանդիպումէն:

Էջեր