Լրահոս

ՍԹՐԱԶՊՈՒՐԿԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Սթրազ­պուր­կի մէջ, Եւ­րո­խոր­հուր­դի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ Այս շրջագ­ծով ան տե­սակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­խոր­հուր­դի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Թոր­պիոն Եակ­լան­տի հետ։

ԻՏԱԼԻՈՅ ՄԷՋ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՆՈՒԱԾ՝ ՄԻՔԵԼԱՆՃԵԼՈՅԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ

Ի­տա­լիոյ Սիե­նա քա­ղա­քէն ոչ շատ հե­ռու վա­ճառ­քի հա­նուած է Վե­րած­նուն­դի դա­րաշր­ջա­նի մե­ծա­գոյն վար­պետ­նե­րէն մէ­կուն՝ քան­դա­կա­գործ եւ նկա­րիչ Մի­քե­լան­ճե­լօ Պուո­նար­րո­թիի, պատ­կա­նած  սե­փա­կան տու­նը:

ԴԻՐՔԵՐԸ ԿԸ ՄՆԱՆ ԱՆՓՈՓՈԽ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ երկ­րի սահ­ման­նե­րը ներ­կա­յիս ա­նա­ռիկ են։ «Զի­նեալ ու­ժե­րու հա­մա­պա­տաս­խան զօ­րա­միա­ւոր­ման կող­մէ կը պաշտ­պա­նուին մեր սահ­ման­նե­րը։

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԻՐԱՆԻ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱՅ ԵԿԱՒ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Ռու­սաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րը­նա­կա­լեց իր ի­րան­ցի պաշ­տօ­նա­կի­ցը՝ Իպ­րա­հիմ Ռա­հիմ­փու­րը, ո­րու հետ քննար­կեց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման հար­ցը։

ԵԽԽՎ-Ի ԲԱՆԱՁԵՒԵՐԷՆ ՄԻՆ ՄԵՐԺՈՒԱԾ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի (ԵԽԽՎ) ձմրան նստաշր­ջա­նին շրջագ­ծով ե­րէկ օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան եր­կու բա­նա­ձե­ւեր, ո­րոնք ա­ռըն­չու­թիւն ու­նէին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին հետ։ Սթրազ­պուր­կի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած քուէար­կու­թեան ար­դիւն­քին այդ բա­նա­ձե­ւե­րէն մին մեր­ժուե­ցաւ։

ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի կը շա­րու­նա­կէ դէ­պի Եւ­րո­պա իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը, որ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կար­ծի­քի ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Այս շրջագ­ծով Հա­սան Ռու­հա­նի ե­րէկ այ­ցե­լեց Վա­տի­կան, ուր Ա­ռա­քե­լա­կան պա­լա­տէն ներս հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին կող­մէ։

ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ-ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԱԾ

Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան վի­րա­հա­տու­թեան են­թար­կուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Գա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գի Լոս Ան­ճե­լը­սի շրջա­նին մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, գոր­ծո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յա­շատ Կլեն­տէյլ քա­ղա­քին մէջ։ Glendale Memorial  հի­ւան­դա­նո­ցէն ներս Տէր-Պետ­րո­սեան վի­րա­հա­տուած է ա­ղի­քի քաղց­կե­ղի հե­տե­ւան­քով։

ՄԱՀԱՓՈՐՁԻ ՄԱՍԻՆ ԴԱՏԵՐԸ ՄԻԱՑՈՒԱԾ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին յա­ջոր­դած դա­տաի­րա­ւա­կան գոր­ծըն­թա­ցին շրջագ­ծով ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Վճռա­բեկ ա­տեա­նի ո­րոշ­մամբ միա­ցուե­ցան այս գոր­ծին վե­րա­բե­րեալ եր­կու դա­տե­րը։

ԱՆԳԱՐԱՅԷՆ ՎՃՌԱԿԱՆ ՁԱՅՆ

Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի յաղ­թա­հար­ման ուղ­ղեալ ո­րո­նում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մի­ջազ­գա­յին հար­թու­թեան վրայ։ Ներ­կա­յիս այս շրջագ­ծով ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ է Ժը­նե­ւի մէջ նա­խա­տե­սուած մի­ջազ­գա­յին խորհր­դա­ժո­ղո­վը, որ պի­տի հա­մախմ­բէ Սու­րիոյ ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Էջեր