Լրահոս

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Պա­քու։ Նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւո­րուե­լէն վերջ ան նախ այ­ցե­լեց Հիւ­սի­սա­յին Կիպ­րո­սի Թուրք Հան­րա­պե­տու­թիւն, իսկ այ­սօր ալ կ՚անց­նի Ատր­պէյ­ճան՝ իր ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան ու­ղե­ւո­րու­թեան առ­թիւ։

«ԱՆՁԱՄԲ ԿԱՐԳԱԴՐԵՑԷՔ»

Թոփ­հա­նէի «Թիւ­թիւն տե­փո­սու»ի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան կա­տա­րուե­ցաւ «Ան­ձամբ կար­գադ­րե­ցէք» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը՝ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով։ Պատ­մա­կան ճշմար­տու­թիւն­նե­րը հան­րա­յին կար­ծի­քի նկա­տառ­ման յանձ­նե­լու եւ հա­սա­րա­կաց յի­շո­ղու­թիւն մը կեր­տե­լու նպա­տակ­նե­րը հե­տապն­դած նա­խագ­ծի մը հի­ման վրայ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը կազ­մա­կեր­պուած է «Պա­պիլ» միու­թեան կող­մէ։

ՏՈՀԱՅԻ ՄԷՋ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Տո­հա­յի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Քա­թա­րի է­միր Շէյխ Թա­միմ Պին Հա­մատ Էլ Սա­նիի կող­մէ։ Եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած ռազ­մա­վա­րա­կան բարձր կո­մի­տէի ժո­ղո­վը գլխա­ւո­րե­ցին եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը, ո­րոնց ներ­կա­յու­թեամբ Թուր­քիոյ եւ Քա­թա­րի մի­ջեւ ստո­րագ­րուե­ցան 16 նոր հա­մա­ձայ­նագ­րեր։

ԵԱՆ ՀԱՄԱՉԷՔԻ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԸ

Չե­խիոյ Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու պա­լա­տի նա­խա­գահ Եան Հա­մա­չէք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ՝ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Հիւր խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԻ ՀԵՏ ՆՈՐ ԽՆԴԻՐ ՄԸ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Ա­րեւ­մուտ­քի եւ Ռու­սաս­տա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ այս շրջա­նին դար­ձեալ ծայր կու տան տա­րա­ձայ­նու­թիւն­ներ։ ՆԱ­ԹՕ-ի խոր­հուր­դի վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին առ­նուած ո­րո­շում­նե­րը այս ա­ռու­մով ու­շադ­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նան, ո­րով­հե­տեւ հա­կա­սա­կան կա­ցու­թեան մը պատ­ճառ հան­դի­սա­ցած են։

ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԷՆ ՄԵԾ ՆՊԱՍՏ

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քը տե­ղե­կա­ցուց, թէ այս տա­րուան ըն­թաց­քին շուրջ 650 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լար օ­ժան­դա­կու­թիւն տրա­մադ­րած է Լի­բա­նա­նի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն, լի­բա­նա­նա­հայ ու­սա­նող­նե­րուն եւ հա­մայն­քի կրթա­կան այլ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

ԼԻԱՐԺԷՔ ԸՄԲՌՆՈՒՄ

​Էրտողան-Օպամա հանդիպումը Անգարայի դիրքը ամրապնդեց Մոսկուայի հետ լարուածութեան շրջագծով:
Ֆրանսա եւ Գերմանիա եւս Թուրքիոյ հաւանութիւնը կ՚ակնկալեն Ինճիրլիքի ռազմախարիսխը օգտագործելու համար:

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔ՝ ՀԷՔԵԱԹՆԵՐՈՎ

Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ու­շագ­րաւ փո­փո­խու­թիւն մը կա­տա­րած է՝ նա­խակր­թա­րա­նի չոր­րորդ դա­սա­րա­նին պար­տա­դիր դա­սա­ւան­դուող «Մար­դու ի­րա­ւունք­ներ, քա­ղա­քա­ցիու­թիւն եւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն» ա­ռար­կա­յի դա­սագր­քին մէջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ եւս ար­ձա­գանգ գտած է այս փո­փո­խու­թիւ­նը, ո­րու հի­ման վրայ մար­դու ի­րա­ւուք­ներն ու ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը մա­նուկ­նե­րուն պի­տի բա­ցատ­րուի թրքա­կան, քրդա­կան, հայ­կա­կան եւ այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հէ­քեաթ­նե­րուն մի­ջո­ցաւ։

Էջեր