Լրահոս

ՔԻՄ ՔԱՐՏԱՇԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՆԱՈՄԻ ՔԵՄՓՊԸԼԻ ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

Աշ­խար­հահռ­չակ բնոր­դու­հի Նաո­մի Քեմփ­պը­լի գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ։ Այս­պէս, Լոն­տո­նի մէջ կա­յա­ցած շնոր­հան­դէ­սէն յե­տոյ հան­րա­յայտ բնոր­դու­հի Նաո­մի Քեմփպըլ իր երկ­հա­տո­րեայ Naomi գիր­քը ներ­կա­յա­ցու­ցած է նաեւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ։

«ՍՊԵՂԱՆԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ 20-ԱՄԵԱԿԸ

Ե­րե­ւա­նի Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռին մէջ, Մա­յի­սի 3-ին, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Սպե­ղա­նի» երգ­չա­խում­բին հա­մեր­գը՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ հիմ­նա­դիր ու գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սա­րի­նա Աւ­թան­դի­լեա­նի։ Այս հա­մեր­գը նուի­րուած է երգ­չա­խում­բի հիմ-նադրութեան 20-ա­մեա­կին:

ROLLS-ROYCE-Ի ՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ

Բրի­տա­նա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր Rolls Royce ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է ինք­նա­շար­ժի բեռ­նախ­ցի­կին մէջ ի­րե­րու տե­ղա­փոխ­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած յա­տուկ ձե­ւագ­ծու­մով պա­յու­սակ­նե­րու թան­կար­ժէք հա­ւա­քա­ծոն: Ա­նոնք նա­խա­տե­սուած են բա­ցա­ռա­պէս Rolls Royce Wraith տի­պի ինք­նա­շար­ժին հա­մար:

ԴԺՈՒԱՐ ՕՐԵՐ՝ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ըն­թա­ցիկ ամ­սուան սկիզ­բը Ար­ցա­խի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած զար­գա­ցում­նե­րէն աս­դին նոր ի­րա­վի­ճակ մը ստեղ­ծուած է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար: Տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով ը­սուած է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ ո­րե­ւէ զար­գա­ցում իր ան­մի­ջա­կան ազ­դե­ցու­թիւ­նը կրնայ ու­նե­նալ Հա­յաս­տա­նի վրայ: Այս խօս­քը ի­րա­ւա­ցի է, ո­րով­հե­տեւ Հա­յաս­տա­նի եր­րորդ հան­րա­պե­տու­թեան ծննդո­ցի եր­կուն­քին մէջ նոյն­պէս Ղա­րա­բա­ղը իր կա­րե­ւո­րա­գոյն տե­ղը ու­նե­ցաւ երկ­րին մէջ հա­սուն­ցած ան­կա­խու­թեան եւ ինք­նիշ­խա­նու­թեան գա­ղա­փար­նե­րը բարձ­րա­ձայ­նե­լու հա­մար:

ԻՎԵԹԱ ՄՈՒԿՈՒՉԵԱՆ ԲԱՐՁՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ՍԹՈՔՀՈԼՄ

«Ե­րո­տե­սիլ 2016»ի ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ի­վե­թա Մու­կու­չեան։ Վա­ղը ան պի­տի մեկ­նի Սթոք­հոլմ, ուր նա­խա­տե­սուած է այս տա­րուան մրցոյ­թը։

ՄՕՏԵՑՆԵԼ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Գի­տու­թեան եւ փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու մեր­ձա­ցում» խո­րագ­րեալ եր­կօ­րեայ գի­տա­ժո­ղով մը։ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ եր­դի­քին տակ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցած բաց­ման նիս­տին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան մէջ գի­տա­կան լու­ծում­նե­րը կի­րա­ռե­լու գոր­ծըն­թա­ցէն ներս առ­կայ բա­ցե­րուն եւ ա­նոնց մի­ջեւ կա­մուրջ­ներ ստեղ­ծե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

ԱՐԻԶՈՆԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՉՔԱՐ ՄԸ ԿՈՏՐՈՒԵՑԱՒ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ա­րի­զո­նա նա­հան­գի Սքոթս­տէյլ քա­ղա­քին մէջ խումբ մը վան­տալ­ներ կոտ­րե­ցին հայ­կա­կան խաչ­քար մը, որ կը գտնուէր շրջա­նի Սուրբ Աբ­գար ե­կե­ղեց­ւոյ ան­մի­ջա­կան շրջա­փա­կէն ներս։

ՍԷՐԿԷՅ ՇՈՅԿՈՒ. «ՏԱՊԱԼԱԾ Է ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ»

Ռու­սաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէր­կէյ Շոյ­կու յայ­տա­րա­րեց, որ ՆԱ­ԹՕ պա­տան­դը դար­ձած է իր ա­ռան­ձին ան­դամ­նե­րու ար­կա­ծախնդ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան։

Էջեր