Լրահոս

ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԷՆ ՄԵԾ ՆՊԱՍՏ

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քը տե­ղե­կա­ցուց, թէ այս տա­րուան ըն­թաց­քին շուրջ 650 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լար օ­ժան­դա­կու­թիւն տրա­մադ­րած է Լի­բա­նա­նի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն, լի­բա­նա­նա­հայ ու­սա­նող­նե­րուն եւ հա­մայն­քի կրթա­կան այլ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

ԼԻԱՐԺԷՔ ԸՄԲՌՆՈՒՄ

​Էրտողան-Օպամա հանդիպումը Անգարայի դիրքը ամրապնդեց Մոսկուայի հետ լարուածութեան շրջագծով:
Ֆրանսա եւ Գերմանիա եւս Թուրքիոյ հաւանութիւնը կ՚ակնկալեն Ինճիրլիքի ռազմախարիսխը օգտագործելու համար:

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔ՝ ՀԷՔԵԱԹՆԵՐՈՎ

Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ու­շագ­րաւ փո­փո­խու­թիւն մը կա­տա­րած է՝ նա­խակր­թա­րա­նի չոր­րորդ դա­սա­րա­նին պար­տա­դիր դա­սա­ւան­դուող «Մար­դու ի­րա­ւունք­ներ, քա­ղա­քա­ցիու­թիւն եւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն» ա­ռար­կա­յի դա­սագր­քին մէջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ եւս ար­ձա­գանգ գտած է այս փո­փո­խու­թիւ­նը, ո­րու հի­ման վրայ մար­դու ի­րա­ւուք­ներն ու ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը մա­նուկ­նե­րուն պի­տի բա­ցատ­րուի թրքա­կան, քրդա­կան, հայ­կա­կան եւ այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հէ­քեաթ­նե­րուն մի­ջո­ցաւ։

2 ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՇՈՒԱՐԿ

ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխութիւններուն վերաբերեալ խորհրդաժողովը Փարիզի մէջ համախմբեց աշխարհի հարիւրյիսուն երկիրներու ղեկավարները:
«COP 21»ի շրջագծով որոնումները ուղղուած են երկրագունդի ապագային, քաղաքական յանձնառութիւններով հանդերձ:

ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ

Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան (ՃՀՓ) ընտ­րուե­ցաւ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի Եւ­րո­միու­թեան հետ ներ­դաշ­նա­կեց­ման յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ։ Ե­րէկ, խորհր­դա­րա­նի այդ յանձ­նա­ժո­ղո­վը գու­մա­րեց իր ա­ռա­ջին նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին Շան­լըուր­ֆա­յի ե­րես­փո­խան Մեհ­մէտ Քա­սըմ Կիւլ­փը­նար (ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւն) ընտ­րուե­ցաւ յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ։

ՊՐԻՒՔՍԷԼԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒ ՆԱԹՕ-Ի ԿՈՂՄԷ ՆԵՑՈՒԿ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Պրիւք­սէ­լի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պեր­կի հետ։ Կը հա­ղորդուի, որ շուրջ 50 վայր­կեան տե­ւեց այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի կեդ­րո­նա­կա­յա­նին մէջ։

ՆԱԽԱՐԱՐԱՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԵՐԷԿ ՍՏԱՑԱՒ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՎՍՏԱՀՈՒԹԵԱՆ ՔՈՒԷՆ

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ վստա­հու­թեան քուէ ստա­ցաւ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վին կող­մէ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն կա­ռա­վա­րու­թեան ծրագ­րին շուրջ ծա­ւա­լուած քննար­կում­նե­րէն վերջ, ե­րէկ խորհր­դա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վստա­հու­թեան քուէար­կու­թիւն։

ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պրիւք­սէլ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Նալ­պան­տեան կը մաս­նակ­ցի Աֆ­ղա­նիս­տա­նի «Վճռա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն» խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծո­ղու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ 

Էջեր