Լրահոս

ՕԼԱՆՏ-ՓՈՒԹԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԷՆ ՎԵՐՋ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ՄՏԱՆ ՍՈՒՐԻԱՅԷ ՆԵՐՍ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԽՕՍՔԵՐ

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ վեր­ջին օ­րե­րու խտա­ցեալ շփում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ այ­ցե­լեց Մոս­կուա, ուր Քրեմ­լի­նի պա­լա­տէն ներս հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի կող­մէ։

TEOG-Ի ԳԾՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ «ՆՈՒՐԲ» ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ

Տար­րա­կան կրթու­թե­նէն միջ­նակարգ անց­նե­լու ուղ­ղեալ կեդ­րո­նա­կան հա­սա­րա­կաց քննու­թեան՝ TEOG-ի շրջագ­ծով, «Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան յե­ղա­փո­խութեան պատ­մու­թիւն եւ Ա­­թա­թիւր­քա­կա­նու­թիւն» ա­­ռար­կա­յի հար­ցում­նե­րուն շրջագ­ծով ա­շա­կերտ­­նե­րուն ուղ­ղուած է հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ հար­ցում մը, ինչ որ այ­սօր ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ԾԱՒԱԼԷ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՀԱՏՈՒԱԾԻՆ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան եւ «Վի­վա­սել» ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Ռալֆ Եի­րի­կեան նա­խըն­թաց օր «Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԿԱՆԸ

​Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ անակնկալօրէն յառաջացած լարուածութիւնը կու գայ խորացնել Սուրիոյ ճգնաժամին շուրջ առկայ անորոշութիւնը:
Անգարայի եւ Մոսկուայի ղեկավարութիւնները թէեւ մտադրութիւն չեն յայտներ կացութիւնը բարդացնելու, սակայն գործնական քայլերը միշտ տեղի կու տան մտահոգութեան: Էրտողան խօսեցաւ Օլանտի հետ, որ այսօր կը հիւրընկալուի Փութինի կողմէ: Մեւլիւտ Չավուշօղլու եւ Սէրկէյ Լաւրով ունեցան հեռախօսազրոյց մը, մինչ զինուորական պատասխանատուներն ալ փոխանակեցին տուեալներ: Միջազգային հանրութեան կողմէ միշտ պաղարիւնութեան կոչեր:

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՋԵՐՄ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՅԱՐԳԱՆՔ՝ ԶՈՀԵՐՈՒՆ

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Փա­րի­զի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լը։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը աշ­խա­տան­քա­յին ընթ­րիք մը ու­նե­ցան Է­լի­զէի պա­լա­տին մէջ, նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ միաս­նա­բար յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցին Փա­րի­զի ա­հա­բեկ­չու­թեան զո­հե­րուն նկատ­մամբ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՍԵՐՊԻՈՅ ՄԻՋԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիս­լաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ԹԻՖԼԻԶ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալպան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Թիֆ­լիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ան ներ­կայ կը գտնուի Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րին մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ան­պաշ­տօն բնոյ­թով հան­դիպ­ման։

ՉԱՎՈՒՇՕՂԼՈՒԻ ՊԱՔՈՒ ԱՅՑԸ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պա­քու։ Սա նո­րան­շա­կան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան այ­ցե­լու­թիւնն է՝ Թուր­քիոյ 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մի հաս­տա­տու­մէն ան­միջա­պէս վերջ։

Էջեր