Լրահոս

ՓԽՐՈՒՆ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

Էրտողան եւ Փութին երէկ հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ՝ Հալէպի հրադադարի ամրապնդման համար:
Դիւանագիտական աշխոյժ շփումներու մթնոլորտին մէջ այս առաւօտ սկսաւ քաղաքին դատարկումը, հիւանդներու ինքնաշարժներու շարասիւնը դուրս եկաւ ճանապարհ, սակայն դարձեալ ծագեցան բախումներ, որոնց զոհ գնաց անձ մը:

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԻՒՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՓՈՒԼԸ՝ ՊՐԻՒՔՍԵԼԻ ՄԷՋ

Պրիւք­սե­լի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Եւ­րո­միու­թիւն-Հա­յաս­տան նոր շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նագ­րի ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու հար­ցե­րուն վե­րա­բե­րեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն հին­գե­րորդ փու­լը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րէ՝ Տնտե­սա­կան զար­գաց­ման ու ներդրում­նե­րու ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­րար Գա­րե­գին Մել­քո­նեան։

ՍԹԵՖԱՆ ՎԻՍՔՈՆԹԻ ԵՐԷԿ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ֆրան­սա­ցի նո­րան­շա­նակ հա­մա­նա­խա­գահ Սթե­ֆան Վիս­քոն­թի ե­րէկ այ­ցե­լեց Ե­րե­ւան, ուր Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Սթե­ֆան Վիս­քոն­թի ըն­դու­նուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի կող­մէ։

10-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Հայոց Թեմէն ներս:
Առաջնորդ Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեանի նախաձեռնութեամբ հաստատուած պարգեւները յանձնուեցան՝ Սենի տափանաւերէն մէկուն վրայ կազմակերպուած ընթրիքի ընթացքին:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔԸ

Լոս Ան­ճե­լը­սի «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ.-
Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յաս­տա­նի մա­նուկ­ներ» հիմ­նադ­րա­մի տա­րե­կան 12-րդ դ­րա­մա­հա­ւա­քի ձեռ­նար­կը, ո­րուն ըն­թաց­քին կա­րե­լի ե­ղած է գո­յաց­նել շուրջ 3.7 մի­լիոն տո­լա­ր նուի­րա­տուու­թեանց խոս­տում­ներ, ո­րոնք նոր խթան պի­տի հան­դի­սա­նան նշեալ կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ Հա­յաս­տա­նի մա­նուկ­նե­րուն տրա­մադ­րուող բա­րե­սի­րա­կան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու ըն­դար­ձակ­ման գոր­ծին։

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՒՈՐ ՍԱՐՔ

Լոս Ան­ճե­լը­սի «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թին մէջ կը կար­դանք.-
Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ իր 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նի շրջա­նա­ւարտ ա­շա­կերտ­նե­րէն Դա­նիէլ Մու­րա­տեան, իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած է Գա­լի­ֆոր­նիոյ ճար­տա­րա­գի­տա­կան հիմ­նար­կի գիտ­նա­կան­նե­րէն Տքթ. Ռի­չըրտ Կա­յի գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցած ծրագ­րի մը, ո­րուն շնոր­հիւ կա­րե­լի ե­ղած է բա­րե­լա­ւել երկ­րա­շար­ժի մը հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը ծա­նու­ցող սար­քեր։ 

Մե­ծա­րան­քի Ե­րե­կոյ` Լի­բա­նա­նա­հայ Բազ­մա­վաս­տակ Դե­րա­սան­ներու

Լի­բա­նա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի «Գաս­պար Ի­փէ­կեան» թա­տե­րա­խում­բին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, «Յա­կոբ Տէր Մել­քո­նեան» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւն՝ նուի­րուած վաս­տա­կա­շատ դե­րա­սան­ներ Մա­նուէլ Մար­գա­րեա­նին (Մա­նուէ­լիկ) եւ Մա­րի Ռոզ Մա­նու­կեա­նին:

ՀԱԼԷՊԷՆ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆՐԲԱՆՑՔ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ Հա­լէ­պի վե­րա­բե­րեալ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ դառ­նալ։ Երկ­րի ղե­կա­վար Պե­շար Է­սա­տի են­թա­կայ բա­նա­կը ար­դէն ամ­բող­ջու­թեամբ ձեռք ան­ցու­ցած է քա­ղա­քին հա­կակ­շի­ռը։

Էջեր