Լրահոս

ԴԱՒԱՃԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան ծա­ռա­յու­թեան կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուած հա­մա­լիր հե­տա­խու­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու շրջագ­ծով ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ Ար­մա­ւի­րի մար­զի բնա­կիչ Գա­րիկ Խա­չի­կի Մա­րու­քեան (1977)։ Վե­րո­յի­շեալ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն ըն­թաց­քին ա­պա­հո­վուած տուեալ­նե­րու լոյ­սին տակ 4 Դեկ­տեմ­բեր 2015 թուա­կա­նին ձեր­բա­կա­լուած է երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րէն Գա­րիկ Մա­րու­քեան, որ ե­ղած է պա­հես­տա­զօ­րի գնդա­պետ։

«ԿԱԶՓՐՈՄ» Կ՚ԱՇԽԱՏԻ ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒ ՎՐԱՅ

Ռու­սաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի բնա­գա­ւա­ռի հսկա­նե­րէն «Կազփ­րոմ» ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կա­յիս Ի­րա­նի հետ աշ­խա­տանք կը տա­նի Հա­յաս­տան կազ մա­տա­կա­րա­րե­լու փո­խա­նակ­ման գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հար­ցին շուրջ։ Ծա­նօթ է, որ «Կազփ­րոմ» Ռու­սաս­տա­նի բնա­կան կա­զի պե­տա­կան ըն­կե­րու­թիւնն է եւ ա­նոր ղե­կա­վա­րը՝ Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր Լիւք­սեմ­պուր­կի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցած է Վրաս­տա­նի փոխ-վար­չա­պետ, ու­ժա­նիւ­թի եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րար Քա­խա Քա­լա­ծէի հետ։

27 ՏԱՐԻ ԱՆՑ

ՊԱՅԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

(Կը նուի­րեմ սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րուս՝ Սօ­սին, Ար­տեո­մին, Ժի­րայ­րին ու Վահ­րա­մին, ո­րոնք երկ­րա­շար­ժի ա­հա­ւոր ա­ղէ­տէն ետք Մել­գո­նեան բե­րուե­ցան ու­սում ստա­նա­լու)
Այ­սօր հա­մայն հա­յաշ­խար­հը կ՚ո­գե­կո­չէ Սպի­տա­կի ու Լե­նի­նա­կան (Կիւմ­րի)ի երկ­րա­շար­ժի 27-րդ տա­րե­լի­ցը։

ԱՆԳԱՐԱ ՄԻՇՏ ՊԱՂԱՐԻՒՆ

​Արտաքին գործոց նախարար Չավուշօղլու հարցազրոյց մը տուաւ ռուսական ԹԱՍՍ գործակալութեան:
Մոսկուա ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդի օրակարգին վրայ կը բերէ թրքական զօրքերու Մուսուլի մէջ կատարած վերջին կուտակումը: Մեսուտ Պարզանի պիտի այցելէ Թուրքիա: Իրաք Գերմանիոյ հրաւէր ուղղեց՝ իր զինուորներու մարզման համար:

ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹԻՒՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը երէկ ելոյթով մը մեկնաբանեց Սահմանադրութեան բարեփոխման շաբաթավերջի հանրաքուէն:
Սերժ Սարգսեանի համոզմամբ, յառաջիկայ ընտրութիւններու արդիւնքին պէտք չէ ըլլան ամէն ինչ ստացածներ եւ ամէն ինչ կորսնցուցածներ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԵՄ-Ի ՄԻՋԵՒ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՇՈՒՐՋ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան մի­ջեւ ի­րա­ւա­կան շրջա­նա­կա­յին նոր հա­մա­ձայ­նագ­րի մը շուրջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ե­րէկ սկսան Պրիւք­սէ­լի մէջ։ Սոյն բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կը ազ­դա­րա­րե­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ Եւ­րո­միու­թեան միաս­նա­կան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ու պաշտ­պա­նու­թեան հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար, Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի։ Եւ­րո­միու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիէն ներս այս առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սկիզ­բը ազ­դա­րա­րուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։

ՄԱԿ-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻՆ ԿՈՉԸ

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն յոր­դո­րեց ոչն­չաց­նել աշ­խար­հի բո­լոր մի­ջու­կա­յին զէն­քե­րը։ Ե­րէկ, ան այս­պի­սի կո­չով մը հան­դէս ե­կաւ՝ Սէու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած խորհր­դա­ժո­ղո­վի մը առ­թիւ։

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ ՄԻՇՏ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բա­խում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին ամ­բողջ թա­փով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան շփման գծին վրայ գի­շե­րուան ժա­մե­րուն դար­ձեալ ապրուե­ցաւ լա­րուա­ծու­թիւն։ Հայ­կա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ատր­պէյ­ճան շա­րու­նա­կած է թա­փով խախ­տել հրա­դա­դա­րը՝ շուրջ 250 ան­գամ։ Ա­զէ­րի զօր­քե­րը օգ­տա­գոր­ծած են զա­նա­զան տրա­մա­չա­փի հրաձ­գա­յին զի­նա­տե­սակ­ներ, ա­կա­նա­նե­տեր, նըռ-նա­կա­նե­տեր եւ ընդ­հա­նուր առ­մամբ հայ դիր­քա­պահ­նե­րու ուղ­ղու­թեամբ ար­ձա­կած են 2700 կրա­կոց։

ՆԱԽԱՐԱՐ ԿԱՐԷՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԱՄՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան այս օ­րե­րուն աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ դէ­պի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Կա­րէն Միր­զո­յեան ԱՄՆ-ի Գոնկ­րէ­սէն ներս կը մաս­նակ­ցի Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձին ձօ­նուած եւ ա­ւան­դա­կան դար­ձած տա­րե­կան ձեռ­նար­կին, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս կու գայ ե­լոյ­թով մը։

ՆԱԽԱԳԱՀ ԻԼՀԱՄ ԱԼԻԵՒ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Փե­քին։ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ցզին­փի­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։

Էջեր