Լրահոս

ՄԱՐՄԱՐԱ ԾՈՎՈՒՆ ՄԷՋ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺՆԵՐ

Ե­րէկ, ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն Մար­մա­րա ծո­վուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու ի­րե­րա­յա­ջորդ երկ­րա­շարժ­ներ։ Վար­չա­պե­տա­րա­նի Ա­ղէտ­նե­րու եւ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու կա­ռա­վար­ման վար­չու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան բա­ժան­մուն­քէն տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ երկ­րա­շար­ժին է­փի­կեդ­րո­նը շուրջ 20 քի­լօ­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կը գտնուէր Ավ­ճը­լա­րի, Պահ­չե­լիէվ­լէ­րի, Զէյ­թին­պուր­նուի, Քիւ­չիւք­չեք­մե­ճէի եւ Պիւ­յիւք­չեք­մե­ճէի նման բնա­կու­թեան կեդ­րոն­նե­րէն։

ԱՄՈՒՐ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ…

G-20-ի Անթալիոյ գագաթաժողովը հարթակի մը վերածուեցաւ՝ Փարիզի ահաբեկչութեան դէմ միջազգային ընտանիքին վճռակամութիւնը բանաձեւելու համար:
Աշխարհի յառաջատար երկիրներու ղեկավարները հակուած են հասարակաց ճակատ մը ձեւաւորել՝ ԻՇԻՊ-ին հարուածներ հասցնելու նպատակով:

ԱՆԿԵՂԾ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Երեւանի մէջ Ֆրանսայի հրապարակն ու դեսպանատունը՝ հազարաւորներու ժամադրավայրը:
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ մոմավառութեան ու ծաղիկներ թողուց ահաբեկչութեան զոհերու յիշատակին: Հայաստանի Ազգային ժողովի երդիքին տակ այս առաւօտ պահուեցաւ յարգանքի լռութիւն:

ՄՂՁԱՒԱՆՋ…

Փարիզի մէջ երէկ երեկոյեան եօթ տարբեր կէտերու վրայ ապրուեցան համաժամանակեայ ահաբեկչական յարձակումներ, որոնց զոհերուն թիւը կը հասնի հարիւրյիսունի սահմանին։
Ֆրանսան «Շարլի Էպտօ»ի տարեմուտի դէպքէն վերջ ցնցուեցաւ անբաղդատելիօրէն աւելի ծանրակշիռ եւ աննախընթաց վայրագութիւնով մը: Հանրապետութեան Նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ յայտարարութիւններ ըրաւ անվտանգութեան լայնածաւալ միջոցներու մասին։
Երկրէն ներս հռչակուեցաւ արտակարգ դրութիւն։ Փակուեցան նաեւ սահմանները։ Կառավարութեան արտահերթ ժողովը գումարուեցաւ՝ միջազգային մեծ զօրակցութեան մը մթնոլորտին մէջ։

ՎԻԵՆՆԱ 2-Ն ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄ ԲԵՐԵԼՈՒ ՈՒԺ ՉՈՒՆԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մին մաս­նա­կից բո­լոր կող­մե­րը մեծ ու­շադ­րու­թեամբ պի­տի հե­տե­ւին Աւստ­րիոյ մայրաքաղաքը՝ Վիեն­նայի մէջ կա­յանա­լիք մի­ջազ­գա­յին ժո­ղո­վին: Քա­ղա­քա­կան լու­ծում­նե­րու բե­մա­հար­թա­կի գլխա­ւոր դե­րա­կա­տար դար­ձած Մոս­կուա մինչ կը շա­րու­նա­կէ հրթի­ռար­ձա­կում­ներ կա­տա­րել յատ­կա­պէս «Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն»ի (ISIS) կա­րե­ւո­րա­գոյն կեդ­րոն­նե­րը եւ ա­տոր հա­մըն­թաց կը նա­խա­պատ­րաս­տէ քա­ղա­քա­կան լու­ծում­նե­րուն թղթած­րա­րը:

ՄՏԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

«Պիլկի» համալսարանի Տոլափտէրէի մասնաճիւղէն ներս շահեկան խորհրդաժողով:
Վինկասի առաջնորդած ծրագրով շօշափուեցան ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները՝ արտայայտութեան ազատութեան եւ ատելութեան ատենաբանութեան հակասութիւններուն մէջ:

G-20-Ի ԱՆԹԱԼԻՈՅ ԳԱԳԱԹԸ

Ան­թա­լիոյ մէջ այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը սկսի G-20-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի տան­տի­րու­թեամբ աշ­խար­հի բո­լոր յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը այս առ­թիւ ե­կած են Թուր­քիա։ Փա­րի­զի ե­րէ­կուան ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Օ­լանտ վեր­ջին պա­հուն ջնջած է մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։

­ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ԱՊԷԻ ՄԻՋԵՒ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Իս­թան­պու­լի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ճա­բո­նի Վար­չա­պետ Շին­զօ Ա­պէն։ Եըլ­տը­զի պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կու ղե­կա­վար­նե­րուն հան­դի­պու­մը։

ԱՐՑԱԽԻՆ ԲՈՐՈՔԸ՝ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ՎԱՐԴԱՆ ՍԸՐՄԱՔԷՇԻՆ ԴԷՄ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԱԾ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻՆ ՀԱՄԱՐ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի բան­բեր Դա­ւիթ Պա­պա­յեան նա­խըն­թաց օր անդ­րա­դար­ձաւ զուի­ցե­րահ­պա­տակ սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Վար­դան Սըր­մա­քէ­շի դէմ «Էն­թեր­փոլ»ի մի­ջո­ցաւ մի­ջազ­գա­յին հե­տա­խու­զում յայ­տա­րա­րուե­լուն։

Էջեր