Լրահոս

ՄԱՀ՝ ԱՐՄԷՆ ԵՐԻՑԵԱՆԻ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նէն հա­սաւ տխուր լուր մը։ Այս­պէս, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու նա­խա­րար Ար­մէն Ե­րի­ցեան։ Մի­ջո­ցէ մը ի վեր Ար­մէն Ե­րի­ցեան կը տա­ռա­պէր ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թե­նէ։

«ԷՐՄԻԹԱԺ»Ի ՏՆՕՐԷՆԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ռու­սաս­տա­նի աշ­խար­հահռ­չակ «Էր­մի­թաժ» պե­տա­կան թան­գա­րա­նի ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Մի­խա­յիլ Փիոթ­րովս­քի ե­րէկ այ­ցե­լեց Ե­րե­ւան, ուր հիւ­րըն­կա­լ­ւե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի հրա­ւէ­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին «Էր­մի­թաժ»ի ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նին ըն­կե­րա­ցաւ իր որ­դին՝ Պո­րիս Փիոթ­րովս­քի։

ՀԱՒԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԱԾ ԾՐԱԳԻՐ

VADİP-ի 2016 թուականի վերջին ժողովին ընթացքին համայնքային շրջանակները ողջունեցին Պէյքոզի երբեմնի գերեզմանատան տարածքի արժեւորման նոր հեռանկարները:
Պատրիարքարանը, Ս.Փ. Ազգային հիւանդանոցի հոգաբարձութիւնը եւ Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը հասարակաց յայտարար մը գտան՝ աշխատանքը յառաջ տանելու համար:

ԱՆՆԿԱՐԱԳՐԵԼԻ ՑՆՑՈՒՄ

Թուրքիա շաբաթավերջին խոր սուգի մատնուեցաւ Իսթանպուլի մէջ պատահած իրերայաջորդ երկու պայթումներու ծանր հետեւանքներով:
Ահաբեկչութիւնը դարձեալ խլեց անմեղ զոհեր, մինչ պետական աւագանին փոխանցեց վճռական պատգամներ: Միջազգային ընտանիքը կը պախարակէ տմարդի դէպքը:

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 50-ԱՄԵԱԿԻՆ ՁՕՆՈՒԱԾ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԸՆԹՐԻՔ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած հան­դի­սու­թիւն­նե­րու շար­քը շա­բա­թա­վեր­ջին եզ­րա­փա­կուե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ծա­նօթ է, որ Կազ­դուր­ման կա­յա­նի գոր­ծու­նէու­թեան կէս դա­րը մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծած էր հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս եւ այդ փու­լը ար­ժե­ւո­րուե­ցաւ պատ­շաճ ձե­ւով՝ հաս­տա­տու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րու մատ­նան­շու­մով։

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

ԱՔ կուսակցութիւնը եւ ՄՀՓ շաբաթավերջին վերջնական համաձայնութեան հասան Սահմանադրութեան նոր տարբերակին շուրջ:
2019 թուականը բեկումնային պիտի դառնայ Թուրքիոյ Հանրապետութեան ղեկավարման դրութեան տեսակէտէ, եթէ ամէն ինչ ընթանայ ըստ նախատեսուածին:

ԵՒ ՈՒՂԻՂ ՇՓՈՒՄ

Նալպանտեան եւ Մամէտեարով Համպուրկի մէջ տեսակցեցան՝ միջնորդներուն մասնակցութեամբ:
Ըստ Լաւրովի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան գօտիէն ներս դիտորդներու տեղակայման վայրին համար տակաւին ընդհանուր համաձայնութիւն մը չէ գոյացած, սակայն փոխըմբռնում ապահովուած է անոնց թիւի բարձրացման շուրջ:

Էջեր