Լրահոս

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՃԳՆԱԺԱՄ

​Սուրիոյ տագնապը օրէ օր կը ճիւղաւորուի՝ տարածքաշրջանէն ներս յառաջացնելով նոր լարուածութիւններ, որոնք չեն նպաստեր ահաբեկչութեան յաղթահարման:
Թուրքիա-Ռուսաստան փոխյարաբերութիւններուն մէջ երէկ ապրուած ահազանգային իրադարձութիւններով յանկարծ փոխուեցաւ միջազգային կլիման:
Անգարա-Մոսկուա առանցքին վրայ ռուսական ռազմաօդանաւի ռմբահարումէն վերջ ստեղծուեցաւ աննախընթաց կացութիւն մը. Սէրկէյ Լաւրովի այցը ջնջուած:

ՎԱԼԵՐԻ ՓԵՐՄԵԱՔՈՎԻ ԹՂԹԱԾՐԱՐԸ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿՈՒԱԾ

Տա­րե­մու­տին Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը դա­ժա­նօ­րէն սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի գոր­ծին թղթած­րա­րը ու­ղար­կուե­ցաւ դա­տա­րան։

ԴԻՄԱՒՈՐՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը դի­մա­ւո­րեց Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­­թիս­լաւ Կա­շի­չը, որ պաշ­­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՖԻԶԻՔԱՄԱԹԵՄԱԹԻԿԱԿԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 50-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։

ՍԱՀՄԱՆԻՆ ՎՐԱՅ ԴԷՊՔ

Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ դէպք մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը վար ա­ռին սահ­մա­նը խախ­տած ռազ­մաօ­դա­նաւ մը, ո­րու օ­դա­չու­նե­րը փրկուե­ցան ան­կար­գե­լով։ Թրքա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն մէջ շեշ­տուե­ցաւ, թէ ճշդել կա­րե­լի չէ ե­ղած սու­րիա­կա՞ն թէ ռու­սա­կան ըլ­լա­լը։ Նախ նշուեցաւ ռու­սա­կան ըլլալը, ապա հերքուեցաւ, իսկ Մոս­կուա­յի պաշտօնական աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ վար առ­նուած օ­դա­նա­ւը ռու­սա­կան էր։ 

ՕԼԱՆՏԻ ԱՄՆ ԱՅՑԸ

Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չու­թե­նէն վերջ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Ո­ւա­շինկ­թըն, ուր Սպի­տակ Տան մէջ կը տե­սակ­ցի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։

ՊԵՐԼԻՆԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ Պեր­լի­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Աֆ­ղա­նիս­տա­նէ ներս ՆԱ­ԹՕ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ի­րա­կա­նացուող «Վճռա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն» ա­ռա­քե­լու­թեան Հիւ­սի­սա­յին հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կազ­մին մէջ ներգ­րա­ւուած եր­կիր­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու հա­ւա­քին։

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐ ՅԱՆՁՆԵՑ ԱՐԽԻՒԸ

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէր ո­րո­շեց իր ար­խի­ւը յանձ­նել «Տո­ղուշ» խմբա­կին։ Այս ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը լայն ար­ձագանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ ուր կը շեշ­տուի, թէ մե­ծա­նուն վար­պե­­տին ար­խի­ւը կ՚ար­ժէ մօ­տա­ւո­րա­պէս 3 մի­լիոն եւ­րօ։

Էջեր