Լրահոս

ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ԽՕՍՔԵՐԸ ԻՒԹՈՓԻՔ ԵՆ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Օ­գոս­տո­սի 5-ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ունե­ցած հան­դի­սու­թեան մը ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ման­րա­մաս­նօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց Ի­րա­նի հետ կա­յա­ցուած կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան տար­բեր ե­րե­սակ­նե­րը:

ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ ՅԱՒԵՐԺ…

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը Դիլիջանի մէջ տեսակցեցաւ «Լոյս» հիմնադրամի մեծ ընտանիքի ներկայացուցիչներուն հետ:
Սերժ Սարգսեան. «Ձեզմէ կախեալ է, թէ մեր երկիրը ի՛նչ դեր պիտի ունենայ աշխարհի վրայ, միասին զարգացնենք զայն»

«ՀԱՅՓՈՍՏ» ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹ ՄԸ ԹՈՂԱՐԿԵՑ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ԱՌԹԻՒ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը կը շա­րու­նա­կեն ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դառ­նալ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն ձօ­նուած դրոշ­մա­թուղ­թեր թո­ղար­կուե­ցան Հա­յաս­տա­նի թղթա­տա­րա­կան ըն­կե­րու­թեան՝ «Հայ­փոստ»ի կող­մէ։

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԵՒ ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ ՊԻՏԻ ՏԵՍԱԿՑԻՆ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

Ան­գա­րա­յի մէջ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղեալ ջան­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի շփում­նե­րը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ պի­տի շա­րու­նա­կուին յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին։

ԶԱՐԻՖ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԹՈՒՐՔԻԱ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Իր շփում­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Զա­րի­ֆի կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը ծի­րին մէջ։

ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒԱԾ ԳՈՐԾ

​Վալերի Փերմեաքովի դատման գործընթացին մանրամասնութիւնները յայտնի կը դառնան աստիճանաբար:
Ռուսական կողմը ոճրագործը պիտի դատէ ռազմական յանցագործութիւններուն համար, իսկ հայկական կողմը՝ սպանութեան երեսակով: Բոլոր դատավարութիւնները տեղի պիտի ունենան կիւմրիի մէջ:
Հայաստանի իշխանութիւնները կը ձգտին, որ քննութիւնները ընթանան հնարաւորինս արագ եւ փութով արձակուի վճիռը՝ մինչեւ Խաչի տօնի մեռելոցը:

Էջեր