Օրակարգի նիւթերը

ՆԵՐԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՐԺԵՒՈՐՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան յառաջիկայ օրերուն պիտի մեկնի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, ուրկէ ալ պիտի ուղեւորուի դէպի Մոսկուա՝ մասնակցելու համար ԳՀԽ-ի ժողովին:
Պատրիարքական ընտրեալ-տեղապահը երէկ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին միջոցաւ հերքեց իր հրաժարականին վերաբերեալ լուրերը, որոնք շրջանառութեան մէջ մտան Հայաստանի կարգ մը կայքէջերու հաղորդումներով: Նորին Սրբազնութիւնը դրական կը նկատէ 24 Ապրիլի պատգամին ծիրէն ներս Հանրապետութեան նախագահ Էրտողանի կողմէ ընտրութեան հարցին կատարուած անդրադարձը:

ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐԵԱԼ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի կողմէ 24 Ապրիլի առթիւ հրապարակուած պատգամին մէջ պատրիարքական ընտրութեան հարցին կատարուած անդրադարձը նոր յոյսերու եւ լաւատես ակնկալութիւններու ծնունդ տուաւ թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեանի միջեւ վերջին օրերուն ծիլ տուած է թարմ երկխօսութիւն մը՝ աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապի յաղթահարման համար: Երկու սրբազանները թէեւ ունին տարբեր մօտեցումներ, սակայն հակուած չեն հարցերը անձնականացնելու ու պատրաստակամ են լուծման համար համատեղ աշխատանքի:
Ընտրեալ-տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան քաղաքէս բաժնուած է զգացականութեամբ, Գերմանիոյ մէջ կը սպասէ լաւ լուրերու եւ իր Իսթանպուլ գալու թուականը առայժմ անստոյգ 

Դուրս գալ նեղ շրջանակէն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան գոր­ծըն­թա­ցը կը շա­րու­նա­կէ մնալ փա­կու­ղիի մէջ։ Ս. Զատ­կի տօ­նի եւ հան­րա­քուէի ա­ւար­տին, թրքա­հայ  ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քէն ներս հրա­տապ օ­րա­կար­գը վե­րա­կանգ­նուած է՝ բո­լոր բարդ ե­րե­սակ­նե­րով։

ԵՐԹԵՒԵԿԸ Կ՚ԱՇԽՈՒԺԱՆԱՅ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընտրութեան գործընթացի մատնուած փակուղին տօնական շրջանի եւ հանրաքուէի աւարտին միշտ կը բնորոշէ համայնքին օրակարգը:
Ընտրեալ-տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան եւ Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան այսօր Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի մէջ խորհրդակցութիւն մը կ՚ունենան VADİP-ի համակարգման խորհուրդի անդամներուն հետ՝ քննարկելով առկայ ծանր խնդիրներն ու լուծման հեռանկարները:

ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՀՈՒՆ ՁԱԽՈՂՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ընտրեալ-տեղապահն ու ընդհանուր փոխանորդը երէկ որոշ չափով զարգացուցին իրենց երկխօսութիւնը, սակայն չկրցան հասնիլ վերջնական արդիւնքի:
Առաւօտուն Պատրիարքարանի մէջ քննարկումները շարունակուեցան մինչեւ կէսօրուան ժամերը: Շօշափելի տեղաշարժի մը բացակայութիւնը օրակարգէ դուրս թողուց Իսթանպուլի կուսակալութեան հետ նոր շփումի մը պարագան: Յետմիջօրէին Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեան այցելեց Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոց, ուր տեսակցեցաւ Պետրոս Շիրինօղլուի հետ: Նորին Սրբազնութիւնը վաղը պիտի մեկնի Մարսէյլ, ուրկէ պիտի վերադառնայ յառաջիկայ շաբթուան սկիզբին եւ այդ փուլին դարձեալ պիտի վերակենդանանայ գործընթացը:

Ճկուն եւ արդար լուծում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեա­նի եւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի մի­ջեւ ե­րէկ սկսաւ կա­րե­ւոր երկ­խօ­սու­թիւն մը։ Ե­կե­ղե­ցա­կան հա­մա­գու­մա­րէն ի վեր ան­ցած ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծին տե­ղի ու­նե­ցան բազ­մա­թիւ բարդ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ, յայ­տա­րա­րուե­ցան ի­րե­րա­մերժ դիր­քեր ու կա­տա­րուե­ցան հա­կա­դիր յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ։

Բանալի

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեա­նի կող­մէ ե­րէկ մեր հա­մայն­քին խտա­ցեալ ձե­ւով փո­խան­ցուե­ցան պատ­գամ­ներ։ Տե­ղա­պահ ընտ­րուե­լէ վերջ ան զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով հրա­պա­րա­կած էր իր տե­սա­կէտ­նե­րը՝ լու­սա­բա­նու­թիւն­նե­րու կամ զե­կոյց­նե­րու ձե­ւա­չա­փին մէջ։

Հրաժեշտ ակադեմիկոսին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հայ­կա­կան գի­տա­կան աշ­խար­հը վեր­ջին օ­րե­րուն ու­նե­ցաւ ծանր կո­րուստ մը. ոչ եւս է ա­կա­դե­մի­կոս Վլա­տի­միր Բար­խու­դա­րեան։ 90 տա­րե­կան հա­սա­կին վախ­ճա­նե­ցաւ ա­կա­նա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Վլա­տի­միր Բար­խու­դա­րեան, ո­րուն յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին։ Իր կեն­սագ­րու­թիւ­նը դժուար թէ կա­րե­լի ըլ­լայ ամ­փո­փել սահ­մա­նա­փակ սիւ­նա­կի մը մէջ։

ՀԵՌՈ՛Ւ ԱՌՃԱԿԱՏՈՒՄՆԵՐԷ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապալի կացութիւնը կաթուածահարման եզրին հասցուցած է թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը:
Համայնքային շրջանակները ուշադրութեամբ կը հետեւին բոլոր իրադարձութիւններուն եւ երեք սրբազաններէն ակնկալութիւնը դարձած է զոհողութեան պատրաստակամութիւնն ու համագործակցութիւնը:

Սամաթիոյ հետ ձիւնահալ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հա­մայն­քա­յին հրա­տապ օ­րա­կար­գի մթնո­լոր­տին մէջ, վեր­ջին օ­րե­րուն շփում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քի եւ թեր­թիս խմբագ­րու­թեան մի­ջեւ։ Միա­սին պա­տա­հա­բար ներ­կայ գտնուե­ցանք հա­ւա­քոյ­թի մը, ո­րու մի­ջա­վայ­րը յար­մար ա­ռիթ ըն­ձե­ռեց երկ­խօ­սու­թիւն մը հաս­տա­տե­լու։

Էջեր