Օրակարգի նիւթերը

Հրաժեշտ ակադեմիկոսին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հայ­կա­կան գի­տա­կան աշ­խար­հը վեր­ջին օ­րե­րուն ու­նե­ցաւ ծանր կո­րուստ մը. ոչ եւս է ա­կա­դե­մի­կոս Վլա­տի­միր Բար­խու­դա­րեան։ 90 տա­րե­կան հա­սա­կին վախ­ճա­նե­ցաւ ա­կա­նա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Վլա­տի­միր Բար­խու­դա­րեան, ո­րուն յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին։ Իր կեն­սագ­րու­թիւ­նը դժուար թէ կա­րե­լի ըլ­լայ ամ­փո­փել սահ­մա­նա­փակ սիւ­նա­կի մը մէջ։

ՀԵՌՈ՛Ւ ԱՌՃԱԿԱՏՈՒՄՆԵՐԷ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապալի կացութիւնը կաթուածահարման եզրին հասցուցած է թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը:
Համայնքային շրջանակները ուշադրութեամբ կը հետեւին բոլոր իրադարձութիւններուն եւ երեք սրբազաններէն ակնկալութիւնը դարձած է զոհողութեան պատրաստակամութիւնն ու համագործակցութիւնը:

Սամաթիոյ հետ ձիւնահալ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հա­մայն­քա­յին հրա­տապ օ­րա­կար­գի մթնո­լոր­տին մէջ, վեր­ջին օ­րե­րուն շփում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քի եւ թեր­թիս խմբագ­րու­թեան մի­ջեւ։ Միա­սին պա­տա­հա­բար ներ­կայ գտնուե­ցանք հա­ւա­քոյ­թի մը, ո­րու մի­ջա­վայ­րը յար­մար ա­ռիթ ըն­ձե­ռեց երկ­խօ­սու­թիւն մը հաս­տա­տե­լու։

Հրաժեշտ՝ Վարուժան Սայաճեանին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Վա­րու­ժան Սա­յա­ճեա­նին հրա­ժեշտ տուինք շա­­բա­թա­վեր­ջին։ Կա­րե­լի է ը­սել, որ ան­ժա­մա­նակ էր իր կո­րուս­տը։ Ճիշդ է, որ ե­րի­տա­սարդ չէր, բայց խոր ծե­րու­թեան ալ հա­սած չէր։ Ան­բու­ժե­լի հի­ւան­դու­թիւ­նը զին­քը խլեց մեզ­մէ։

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը ինչպէ՞ս դուրս պիտի գայ առկայ տակնուվրայ կացութենէն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մթագ­նած է դար­ձեալ մեր հա­մայն­քի եր­կին­քը։ Ե­րէ­կուան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը թէ՛ մտա­հո­գու­թիւն եւ թէ ա­նո­րո­շու­թիւն ստեղ­ծած են մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս։ Թէ ինչ­պէ՞ս թրքա­հայ ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քը դուրս պի­տի գայ առ­կայ տակ­նու­վրայ կա­ցու­թե­նէն։ Սա է ներ­կայ հրա­տապ հար­ցը։

Թօթափուիլ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան առ­կա­խեալ գոր­ծըն­թա­ցը թե­ւա­կո­խած է ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին փուլ մը։ Այ­սօր կ՚ընտ­րուի Ա­թո­ռի տե­ղա­պա­հը, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին մեր հա­մայն­քը պի­տի ա­ռաջ­նոր­դէ պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան։ Վեր­ջին ինն տա­րի­նե­րու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն լոյ­սին տակ սա շատ լուրջ ու նոյն­քան պա­տաս­խա­նա­տու պահ մըն է։

ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՊԱՀ ՄԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Աթոռի Եկեղեցականաց համագումար-ժողովը այս Չորեքշաբթի պաշտօնի պիտի կոչէ տեղապահ մը՝ փոթորկալից իրադարձութիւններէ վերջ:
Եթէ մեր համայնքը պատուով, բաց ճակատով դուրս գայ այս պատասխանատու փուլէն, ապա լուրջ պատնէշ մը յաղթահարած պիտի ըլլայ պատրիարքական ընտրութեան ճանապարհին:

Տքթ. Մինաս Գոճայեանին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Յար­գե­լի Տքթ. Մի­նաս Գո­ճա­յեան,
Կար­դա­ցինք Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քի Իս­թան­պուլ այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ ձեր գրու­թիւ­նը, որ լոյս տե­սած է Պէյ­րու­թի «Զար­թօնք»ի եւ Լոս Ան­ճե­լը­սի «Նոր Օր»ի այ­սօ­րուան թի­ւե­րուն մէջ։ Խո­րա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք ձեր ար­ձա­գան­գին հա­մար եւ հա­ւա­տա­ցէք՝ սա զուտ քա­ղա­քա­վա­րա­կան մղում­նե­րով չէ։

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Պոլսոյ Աթոռի առկայ հարցերուն շուրջ՝ ընտրութեան հեռանկարով ձեռք բերուած կարեւոր համաձայնութեան լոյսին տակ:
Խորհրդակցութիւններու արդիւնքով առնուած են նպատակասլաց քայլեր, որոնց շնորհիւ երեք սրբազանները՝ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան, Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեան եւ Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան զիրար վերավարկաւորած են՝ տիրանալով յառաջիկայ շրջանին պատասխանատուութիւն ստանձնելու համահաւասար հնարաւորութեան:

Մայրավանքի մէջ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ո՛վ գի­տէ՝ քա­նիե­րորդ ան­գամն է, որ կ­­՚այ­ցե­լեմ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Ա­ւե­լի քան քսան տա­րիէ ի վեր կա­նո­նա­ւոր պար­բե­րու­թեամբ կու գամ այս նուի­րա­կան վայ­րը։ Իւ­րա­քան­չիւր ան­գամ ինք­նա­նո­րոգ եր­կիւ­ղով մը կը խո­նար­հիմ Միած­նաէջ սուրբ խո­րա­նին առ­ջեւ։

Էջեր