Օրակարգի նիւթերը

Հրաժեշտ՝ Վարուժան Սայաճեանին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Վա­րու­ժան Սա­յա­ճեա­նին հրա­ժեշտ տուինք շա­­բա­թա­վեր­ջին։ Կա­րե­լի է ը­սել, որ ան­ժա­մա­նակ էր իր կո­րուս­տը։ Ճիշդ է, որ ե­րի­տա­սարդ չէր, բայց խոր ծե­րու­թեան ալ հա­սած չէր։ Ան­բու­ժե­լի հի­ւան­դու­թիւ­նը զին­քը խլեց մեզ­մէ։

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը ինչպէ՞ս դուրս պիտի գայ առկայ տակնուվրայ կացութենէն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մթագ­նած է դար­ձեալ մեր հա­մայն­քի եր­կին­քը։ Ե­րէ­կուան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը թէ՛ մտա­հո­գու­թիւն եւ թէ ա­նո­րո­շու­թիւն ստեղ­ծած են մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս։ Թէ ինչ­պէ՞ս թրքա­հայ ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քը դուրս պի­տի գայ առ­կայ տակ­նու­վրայ կա­ցու­թե­նէն։ Սա է ներ­կայ հրա­տապ հար­ցը։

Թօթափուիլ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան առ­կա­խեալ գոր­ծըն­թա­ցը թե­ւա­կո­խած է ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին փուլ մը։ Այ­սօր կ՚ընտ­րուի Ա­թո­ռի տե­ղա­պա­հը, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին մեր հա­մայն­քը պի­տի ա­ռաջ­նոր­դէ պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան։ Վեր­ջին ինն տա­րի­նե­րու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն լոյ­սին տակ սա շատ լուրջ ու նոյն­քան պա­տաս­խա­նա­տու պահ մըն է։

ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՊԱՀ ՄԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Աթոռի Եկեղեցականաց համագումար-ժողովը այս Չորեքշաբթի պաշտօնի պիտի կոչէ տեղապահ մը՝ փոթորկալից իրադարձութիւններէ վերջ:
Եթէ մեր համայնքը պատուով, բաց ճակատով դուրս գայ այս պատասխանատու փուլէն, ապա լուրջ պատնէշ մը յաղթահարած պիտի ըլլայ պատրիարքական ընտրութեան ճանապարհին:

Տքթ. Մինաս Գոճայեանին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Յար­գե­լի Տքթ. Մի­նաս Գո­ճա­յեան,
Կար­դա­ցինք Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քի Իս­թան­պուլ այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ ձեր գրու­թիւ­նը, որ լոյս տե­սած է Պէյ­րու­թի «Զար­թօնք»ի եւ Լոս Ան­ճե­լը­սի «Նոր Օր»ի այ­սօ­րուան թի­ւե­րուն մէջ։ Խո­րա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք ձեր ար­ձա­գան­գին հա­մար եւ հա­ւա­տա­ցէք՝ սա զուտ քա­ղա­քա­վա­րա­կան մղում­նե­րով չէ։

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Պոլսոյ Աթոռի առկայ հարցերուն շուրջ՝ ընտրութեան հեռանկարով ձեռք բերուած կարեւոր համաձայնութեան լոյսին տակ:
Խորհրդակցութիւններու արդիւնքով առնուած են նպատակասլաց քայլեր, որոնց շնորհիւ երեք սրբազանները՝ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան, Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեան եւ Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան զիրար վերավարկաւորած են՝ տիրանալով յառաջիկայ շրջանին պատասխանատուութիւն ստանձնելու համահաւասար հնարաւորութեան:

Մայրավանքի մէջ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ո՛վ գի­տէ՝ քա­նիե­րորդ ան­գամն է, որ կ­­՚այ­ցե­լեմ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Ա­ւե­լի քան քսան տա­րիէ ի վեր կա­նո­նա­ւոր պար­բե­րու­թեամբ կու գամ այս նուի­րա­կան վայ­րը։ Իւ­րա­քան­չիւր ան­գամ ինք­նա­նո­րոգ եր­կիւ­ղով մը կը խո­նար­հիմ Միած­նաէջ սուրբ խո­րա­նին առ­ջեւ։

ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՓՈՒԼ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան այս առաւօտ Ս. Վարդանանց տօնակատարութեան մասնակցեցան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը կը խորհրդակցի Պոլսոյ Պատրիարքութեան երեք սրբազաններուն հետ՝ պատրիարքական առկախեալ ընտրութեան լուրջ խնդիրներուն մասին:

Յագեցեալ օր մը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Յագեցեալ օր մը ապրեցաւ երէկ մեր համայնքը։ Վերջին շուրջ ինն տարուան՝ պատրիարքական ընտրութեան վերաբերեալ իրադարձութիւններու ամբողջին մէջ բեկումնային նշանակութիւն ունեցաւ երէկուան օրը։

Հիմա ի՞նչ պիտի ըլլայ. համայնքը ելք մը կ՚որոնէ առկայ փակուղին յաղթահարելու համար...

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տա­րես­կիզ­բին, Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սուրբ ծննդեան ա­ւան­դա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին, հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րու եւ բազ­մա­թիւ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ այժմ ար­դէն հրա­ժա­րեալ՝ այդ պա­հու դրու­թեամբ Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան փո­խա­նա­կե­ցին դրուա­տա­լից խօս­քեր։ Եր­կուքն ալ անդ­րա­դար­ձան պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցին։

Էջեր