Օրակարգի նիւթերը

Մրցաշարք եւ գայթակղութիւն - գ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրագ­ծով ծա­գած գայ­թակ­ղու­թիւ­նը ու­նի նաեւ այլ ծալ­քեր։ Այն եր­կու ա­սո­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, ո­րոնց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը դար­ձած է խնդրա­յա­րոյց, ընդվ­զած են՝ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով ի­րենց նա­խորդ մաս­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, նաեւ շեշ­տած են, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ մաս­նակ­ցած են Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րուն։

Մրցաշարք եւ գայթակղութիւն - բ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրջագ­ծով ստեղ­ծուած գայ­թակ­ղու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ե­րէկ այս սիւ­նա­կին մէջ գրուած­նե­րուն ի շա­րու­նա­կու­թիւն մատ­նան­շենք քա­նի մը ա­ռանց­քա­յին հան­գա­մանք։

Մրցաշարք եւ գայթակղութիւն - ա

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​«Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» միջ­միու­թե­նա­կան պասք­եթ­պո­լի մրցա­շար­քին շրջագ­ծով ստեղ­ծուած տհաճ ե­րե­ւոյթ­նե­րը այս օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն մեր հա­մայն­քին օ­րա­կար­գը, զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ ստեղ­ծուած ա­մօ­թա­լի ար­ձա­գան­գով հան­դերձ։

Հեռատես ու հեռահար

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով կը դի­մագ­րա­ւէ հեր­թա­կան մար­տահ­րա­ւէ­րը։ Այս խնդի­րը պատ­ճառ դար­ձած է, որ դար­ձեալ լա­րուա­ծու­թիւն մը յա­ռա­ջա­նայ երկ­րի մը հետ։ Այս ան­գամ բո­ղոք­նե­րու թի­րախն է Գեր­մա­նիան, ո­րու դէմ ծա­գած հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը կը տա­րա­ծո­ւի ամ­բողջ Եւ­րո­պա­յի վրայ։

Փակ շրջանի վտանգը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա-Գեր­մա­նիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ե­րէ­կուան դրու­թեամբ ծա­գե­ցաւ տագ­նապ մը։ Պուն­տես­թակ հա­ւա­նու­թիւն տուաւ հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին։ Պեր­լին ե­կաւ հա­մալ­րել շար­քը այն մայ­րա­քա­ղաք­նե­րուն, ո­րոնք 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը կը բնու­թագ­րեն հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րուն կամ ո­րա­կում­նե­րուն հա­մա­հունչ՝ այ­սինքն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Պունտեստակի բանաձեւը կամ հայ-թրքական առկայ փակուղիին մէջ յուսահատ հեռանկարներ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պուն­տես­տա­կի մօտ այ­սօր օ­րա­կար­գի վրայ է հայ­կա­կան հար­ցը։ Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը կը քուէար­կէ բա­նա­ձե­ւի մը հա­մար, ո­րու ըն­դուն­ման պա­րա­գա­յին այդ եր­կի­րը իւ­րա­ցու­ցած պի­տի ըլ­լայ այն մօ­տե­ցու­մը, թէ 1915-ի դէպ­քե­րը կը հա­մա­րուին ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Կարեւոր ձեռքբերում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան յա­րա­կից կա­ռու­ցուած երկ­նա­քե­րը խորհր­դան­շա­կան կո­թող մըն է՝ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն հա­մար վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կա­տա­րուած բա­րե­փո­խում­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ՝ որ­պէս շօ­շա­փե­լի ար­դիւնք։

ՓՐԿՈՒԻԼ ՓԱԿՈՒՂԻԷՆ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ սանուց միութիւններու, ակումբներու եւ հայրենակցական միութիւններու առկայ խնդիրները յաղթահարելու որոնումները ունին կենսական նշանակութիւն։
Մտայնութեան եղափոխութեան մը զուգահեռ՝ պէտք է դադրիլ անցեալը կարօտնալէ եւ հրաժարիլ երիտասարդները մեղադրելէ, որպէսզի համայնքի ընկերամշակութային կեանքէն ներս ծնունդ առնէ նոր շարժում մը, ծնունդ տրուի աշխուժութեան։ Համատեղ ձեռնարկներու կազմակերպումը կրնայ ճանապարհ դառնալ առկայ լճացումէն դուրս գալու համար։

Տարուան մը հաշուեկշիռը - Բ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Քամփ Ար­մէն»ի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին Կէ­տիկ­փա­շա­յի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­դար­ձուի­լը հիմ­նա­կան շօ­շա­փե­լի ար­դիւնքն է շուրջ մէկ տա­րուան այս աղմ­կա­լի գոր­ծըն­թա­ցին մէջ։ Սա ե­ղաւ կա­ռա­վա­րու­թեան մի­ջամ­տու­թեամբ։ Ա­նոնք, ո­րոնք քիչ թէ շատ ծա­նօթ են ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, կը գի­տակ­ցին՝ թէ ե­րես­փո­խան Մար­գար Է­սաեան ու­նե­ցած է կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն մը։

Տարուան մը հաշուեկշիռը - Ա

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այս սիւ­նա­կին մէջ ե­րէկ անդ­րա­դար­ձած էինք Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան կազ­մա­կեր­պուած «Քամփ Ար­մէն»ի վե­րա­բե­րեալ քննարկ­ման։ Շուրջ մէկ տա­րուան ո­դի­սա­կա­նի մը շրջա­դար­ձա­յին կէ­տե­րէն մին էր այդ հա­ւա­քոյ­թը։ Ար­դա­րեւ, «Քամփ Ար­մէն»ի հար­ցը ա­ռա­ջին ան­գամ հա­մայն­քա­յին եր­դի­քի մը տակ ար­ծար­ծուե­ցաւ, բնա­կա­նա­բար, վեր­ջա­պէս...

Էջեր