Օրակարգի նիւթերը

Համայնքը ի՞նչ կ՚ընէ նոր սերունդին համար կամ թողենք երազեն մեր երիտասարդները

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րի­տա­սար­դու­թեան վե­րա­բե­րեալ մեր հա­մայն­քին մօ­տե­ցու­մը մեծ հար­ցա­կան­նե­րով կ­­՚ուղ­ղոր­դուի։ Նոր սե­րուն­դի հար­ցե­րը թէեւ սկզբուն­քօ­րէն կը հա­մա­րուին ա­ռաջ­նա­հերթ, սա­կայն գործ­նա­կա­նին մէջ կա՞յ այդ սկզբուն­քին հա­մա­հունչ վե­րա­բեր­մունք մը։

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՇԵՇՏԱԴՐՈՒՄ

Փոխ-վարչապետ Եալչըն Աքտողանի հետ ոչ-իսլամ փոքրամասնութեանց համայնքային վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն հանդիպումը ստեղծած է լայն արձագանգ:
Առկախեալ ընտրութիւններու հարցը միշտ հրատապ:
Թրքահայ վարչայինները առաջին անգամ յաչս պետութեան միաձայնութեամբ բացայայտ ձեւով ընդգծեցին՝ աշխարհականներէ բաղկացեալ, իրաւական պարտադիր լիազօրութիւններով օժտուած, կառավարման պաշտօնական մարմնի մը ստեղծման պահանջը, որպէսզի մեր հաստատութիւններուն ցանցը ըլլայ աւելի վերահսկելի ու ենթակայ անհրաժեշտ հասարակաց կարգապահութեան:

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ ԵՒ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի պատմական ընդարձակ համալիրէն ներս երկժամեայ անմոռանալի շրջայց մը՝ Հոգաբարձութեան ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի հետ:
Դաշտի վրայ բովանդակալից զրոյց. «Եթէ մեր իսկ կամքով կարգապահութեան մը չհետեւինք, նոր դրութիւն մը չհաստատենք, ապա թրքահայ համայնքի ապագան կրնայ մթագնիլ»:

Երուսաղէմի պատրիարքը անցաւ քաղաքէս…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րու­սա­ղէ­մի պատ­րիար­քը այս վեր­ջերս ան­ցաւ քա­ղա­քէս։ Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի այ­ցե­լու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն մօտ։ Օ­րեր շա­րու­նակ անդ­րա­դար­ձանք իր ու­ղե­ւո­րու­թեան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն՝ լսում­նե­րու կամ մե­զի փո­խան­ցուած ան­պաշ­տօն լու­րե­րու հի­ման վրայ։

ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի վերջին ժողովին ընթացքին օրակարգի վրայ եկած հրատապ հարցերուն շուրջ յառաջ կը տարուի հետեւողական աշխատանք:
Համայնքային վարիչները սերտ համագործակցութիւն մը հաստատած են երեսփոխան Մարգար Էսաեանի հետ՝ փոքրամասնական վարժարաններու պարագային տնտեսական ձեռնարկ համարուելու ռիսքը կանխելու նպատակով: Իրաւաբաններ յարմար կը դատեն Ազգային կրթութեան մասին օրէնքին մէջ յստակ յաւելումի մը ներառնուիլը:

Խնամատարի դատը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Մու­թա­ֆեան Պատ­րիար­քին խնա­մա­տար (vasi) մը նշա­նա­կե­լու պա­հան­ջով բա­ցուած դա­տը վեր­ջին օ­րե­րուն վերս­տին կը զբա­ղեց­նէ հա­մայն­քին օ­րա­կար­գը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած էր դա­տա­վա­րու­թիւն մը, ար­ձա­գանգ­նե­րը ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ են հա­մայն­քէն ներս։

ՆՈՐ ՊՈԼՍՈՅ ԱՅԳԱԲԱՑԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Իսթանպուլահայ գրասէր հասարակութիւնը լիուլի արժեւորեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի ընտանիքին կողմէ «Անցեալի եւ ներկայի խաչմերուկին» կազմակերպուած ժամադրութիւնը:
Սփիւռքէն հեղինակաւոր մտաւորականներ խորհրդածութիւններով հանդէս եկան մեր համայնքին նկատմամբ ստեղծուած հետաքրքրութեան եւ անոր վերաբերեալ ակնկալութիւններուն շուրջ:

Վարչապետ Տավուտօղլու պիտի այցելէ Լիբանան. կ՚ըլլա՞յ արդեօք շփում մը Անթիլիասի հետ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Լի­բա­նան։ Դէ­պի Պէյ­րութ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի կա­յա­նայ Լի­բա­նա­նի Վար­չա­պետ Թամ­մամ Սա­լա­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ 
Մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կի հրա­տապ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով Թուր­քիոյ ու­շադ­րու­թիւ­նը ներ­կա­յիս ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած է Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկը 50 տարեկան

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կը, ա­հա՛, կ՚ող­ջու­նէ ոս­կեայ յո­բե­լեա­նը։ Ան ար­դէն թե­ւա­կո­խած է իր հիմ­նադ­րու­թեան յիս­նա­մեայ յո­բե­լե­նա­կան հանգ­րուա­նը։ Շրջան մը, որ կ՚ի­մաս­տա­ւո­րուի բա­զում զո­հո­ղու­թիւն­նե­րով, կ՚ար­ժե­ւո­րուի բա­զում մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով, կը բնո­րո­շուի հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ ու կը գնա­հա­տուի հաս­տա­տա­կա­մու­թեամբ։

Էջեր