Արխիւ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լիբանանահայ արուեստագիտուհի Շողիկ Թորոսեան համերգով մը հանդէս եկաւ Երեւանի մէջ՝ խոր տպաւորութիւն գործելով իր ունկնդիրներուն վրայ:
«Երգը լաւագոյն միջոցն է հոգիներու ջերմացման, մերձեցման, դրական ու լուսաւոր զգացումներու հաղորդման համար»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սա ա­նու­րա­նա­լի ի­րո­ղու­թիւն մըն է, թէ պատ­մու­թեան մէջ «ծի­սա­կան վէ­ճեր» պա­տա­հած են Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ինչ­պէս կը վկա­յեն պատ­մա­կան զա­նա­զան ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ար­դա­րեւ հար­ցը զուտ կրօ­նա­կան մար­զի մէջ տես­նել սխա՛լ է, քա­նի որ ան ա­ւե­լի ըն­դար­ձակ գետ­նի վրայ՝ ըն­կե­րա­յին փոխ­յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մա­կար­դա­կով պէտք է դի­տել եւ ըստ այնմ ու­սում­նա­սի­րել։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման Թա­գա­ւո­րը այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Ան Ե­գիպ­տո­սի վրա­յով կը ժա­մա­նէ Ան­գա­րա, ուր իր շփում­նե­րը պի­տի եզ­րա­փա­կուին Ապ­րի­լի 13-ին։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Գոր­գա­գոր­ծու­թիւ­նը ա­րուես­տի ա­ւան­դա­կան տե­սակ մըն է՝ տա­րա­ծուած Հա­յաս­տա­նի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ, բայց Ղա­րա­բա­ղի գոր­գե­րը ի­րենց իւ­րա­յատ­կու­թեան եւ ճանչ­ցուած ըլ­լա­լու պատ­ճա­ռով կը զա­նա­զա­նուին մնա­ցեալ­նե­րէն:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները շաբաթավերջին ամենաբարձր մակարդակի վրայ հանդիպումներ ունեցան Երեւանի ղեկավարութեան հետ եւ սարքեցին համատեղ մամլոյ ասուլիս մը՝ ամփոփելով իրենց տարածքաշրջանային այցելութիւն:
Հայաստանի իշխանութիւնները եւ միջնորդները քննարկեցին վստահութեան միջոցառումներու շուտափոյթ ներդրման եւ բանակցութիւններու վերսկսման մասին հարցեր:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ՇՈ­ՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒ­ԿԱ­ՍԵԱՆ

1- Շու­շիի մէջ կը գտնուի գոր­գե­րու թան­գա­րա­նը:

2013 թուականի Հոկ­տեմ­բերի 22-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ գոր­գե­րու թան­գա­րա­նի բա­ցու­մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ան­հա­տա­կա­նու­թիւն» իր լայն ա­ռու­մով կը նշա­նա­կէ՝ անձ­նա­կա­նու­թիւն, ինք­նու­թիւն, իսկ ա­ւե­լի սեղմ ի­մաս­տով՝ զօ­րա­ւոր նկա­րա­գիր։ Ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը ան­ձին ինքն է՝ ի­րեն սե­փա­կան յատ­կու­թիւն­նե­րով ու ե­րե­սով, ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը այս ի­մաս­տով ա՛յն է՝ ի՛նչ որ ան­ձին կը վե­րա­բե­րի, իւ­րա­յա­տուկ է եւ ե­զա­կա՛ն։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

«Յուշամատեան»ի հիմնադիր-տնօրէն Վահէ Թաշճեանի հետ շահեկան տեսակցութիւն մը՝ Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթին մէջ:
Թուայ­նա­ցուած բաց ար­խի­ւը սկսած է դառ­նալ այն վայ­րը, ուր հետզ­հե­տէ կը սկսին հա­ւա­քուիլ եւ հան­րու­թեան մատ­չե­լի դառ­նալ մին­չեւ օրս տու­նե­րու մէջ պա­հուող ըն­տա­նե­կան գան­ձեր:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հա­յե­րէն է­ջե­րու հան­գու­ցեալ խմբա­գիր Սար­գիս Սե­րո­վբեան շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր մա­հուան Ա. տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ «Ա­կօս»ի խմբագ­րա­տան դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ Շա­բաթ յետ­մի­ջօ­րէին ող­բա­ցեալ Սար­գիս Սե­րո­վբեան վեր­յի­շուե­ցաւ՝ ի­րեն հա­մար կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թով մը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ նա­խա­գա­հեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ մեծ ե­ռու­զեռ ստեղ­ծուե­ցաւ պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կէն ներս։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Հռո­մէ­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը Հա­յաս­տան պի­տի այ­ցե­լէ 24-26 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն։ Այս այ­ցե­լու­թիւ­նը կը կա­յա­նայ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ հրա­ւէ­րով։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ե­թէ մօ­տէն կը հե­տե­ւինք հայ սփիւռ­քի ա­մէ­նօ­րեայ հեւ­քե­րուն, մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն եւ մա­նա­ւանդ մա­շու­մին, այն ժա­մա­նակ միայն կրնանք հասկ­նալ, թէ տա­կա­ւին դա­մոկ­լեան սու­րի նման ա­նոր գլխուն կա­խուած է տխուր եւ վշտա­լի ի­րա­կա­նու­թիւ­նը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

ՖԻ­ՖԱ-ն հ­րա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին խում­բե­րու մի­ջազ­գա­յին նոր դա­սա­ւո­րու­մը: Պա­րագ­լու­խի դիր­քին վրայ կը գտնուի Ար­ժան­թին, ո­րուն կը յա­ջոր­դեն երկ­րորդ եւ եր­րորդ դիր­քե­րու վրայ Պել­ժիա եւ Չի­լի:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Մէջ­բե­րում­ներ՝ Զո­հուած­ Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու Մայ­րե­րու Խօս­քե­րէն…

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Ուք­րայ­նոյ Վար­չա­պետ Ար­սե­նի Եա­ցէ­նեուք հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ան իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին յայ­տա­րա­րեց շա­բա­թա­կան իր հե­ռուս­տաե­լոյ­թին ըն­թաց­քին։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան վար­չա­պետ Նե­չիր­վան Պար­զա­նի ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թուր­քիոյ մէջ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, ու­ժա­նիւ­թի եւ անվ­տան­գու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րուն շուրջ խնդիր­ներ, ինչ­պէս նաեւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ՓՔՔ­-ի եւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) խմբա­ւոր­ման դէմ քայ­լե­րը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հետ։ Ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ լայն ար­ձա­գանգ գտաւ այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ շա­բա­թա­վեր­ջին բո­ղո­քի ցոյց մը կա­տա­րե­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մօտ, երբ այն­տեղ կ՚այ­ցե­լէին ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը։ «Դադ­րեց­նել ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը» վան­կար­կում­նե­րով դի­մա­ւո­րե­ցին միջ­նորդ­նե­րը եւ վայր­կեան մը յար­գան­քի լռու­թիւն պա­հե­ցին վեր­ջին բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին զո­հուած բո­լոր հա­յոց յի­շա­տա­կին։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ յայ­տա­րա­րեց, որ Պա­քու եւ Ե­րե­ւան պէտք է նստին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սե­ղա­նին շուրջ։ Ան­ցեալ շա­բաթ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցած ռուս վար­չա­պե­տը յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին ա­ռըն­չու­թեամբ։ Ան հա­մո­զուած է, թէ ո­րե­ւէ ձե­ւով ան­կա­րե­լի է թոյլ տալ հա­կա­մար­տու­թեան սրման։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան շա­բա­թա­վեր­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ դէ­պի Ար­ցախ։ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։

Էջեր