Արխիւ

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թէ ինչ կրնան ը­նել թրքա­հայ ե­րեք ե­րես­փո­խան­նե­րը՝ Մար­գար Է­սաեան (ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւն), Սե­լի­նա Տո­ղան (ՃՀՓ) եւ Կա­րօ Փայ­լան (ՀՏՓ) յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին խորհր­դա­րա­նէն ներս։ Բնա­կա­նա­բար, ա­նոնց գոր­ծու­նէու­թեան հա­սա­րա­կաց յայ­տա­րա­րը պի­տի չըլ­լայ ի­րենց են­թաինք­նու­թիւ­նը, մա­նա­ւանդ որ ե­րեքն ալ տար­բեր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու կը պատ­կա­նին։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ար­դա­րին քիչ քա­նը ամ­բա­րիշտ­նե­րու ա­ռատ ստա­ցուած­քէն ա­ղէկ է» կ՚ը­սէ Սաղ­մո­սեր­գուն (ՍԱՂՄ. ԼԷ 16)։­ Ար­դա­րեւ «բա­ւա­կա­նա­նալ» ա­ռա­քի­նու­թիւն մըն է՝ որ կ՚ազ­նուաց­նէ մարդս։ Աս­տուած­պաշ­տու­թեան կող­մէ շահ կ՚ա­պա­հո­վէ բա­ւա­կա­նու­թեան զգա­ցու­մը. Իսկ մեծ վնաս­նե­րու ա­ռիթ կ՚ըն­ծա­յէ ան­յա­գու­թիւ­նը, եւ մա­նա­ւանդ՝ ա­գա­հու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Վա­րու­ժան Թաւ­րա եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։ 

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Յայտ­նի ա­մե­րի­կա­ցի հա­ղոր­դա­վար Քո­նան Օ՚պ­րայն, որ իր «Քո­նան» հե­ռուս­տա­հա­ղորդ­ման ծի­րէն ներս վեր­ջերս այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան ու հե­տաքրքրա­կան հա­ղոր­դում պատ­րաս­տած՝ երկ­րի մա­սին, հար­ցազ­րոյց մը տուած է Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆոր­նիոյ հան­րա­յին ռա­տիո­յին (scpr.org)՝ շարք մը ու­շագ­րաւ ման­րա­մաս­նէր ներ­կա­յաց­նե­լով հա­յաս­տա­նեան ու­ղե­ւո­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու խորհր­դա­կան նշա­նա­կած է Յով­հան­նէս Կա­րա­պե­տեա­նը, որ ան­ցեալ շրջա­նին եւս պաշ­տօն զբա­ղե­ցու­ցած էր նոյն քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

13 Նո­յեմ­բե­րին Փա­րի­զի մէջ կա­տա­րուած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը ցնցեց ամ­բողջ աշ­խար­հը: Ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէն մէ­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Սթատ տը Ֆրանս» մար­զա­դաշ­տին մօ­տա­կայ­քը, այն մի­ջո­ցին, երբ տե­ղի կ՚ու­նե­նար Ֆրան­սա-Գեր­մա­նիա ֆութ­պո­լի բա­րե­կա­մա­կան մրցու­մը:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

«Ման­կա­կան եւ­րո­տե­սիլ-2015»ի հա­յաս­տա­նեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Պուլ­կա­րիոյ մէջ է, ուր Մի­քան յա­գե­ցած ծրա­գիր ու­նի՝ լե­ցուն տար­բեր փոր­ձե­րով, ձայ­նագ­րու­թիւն­նե­րով ու բազ­մա­պի­սի հան­դի­պում­նե­րով:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լի ե­րէկ երկ­շա­բա­թեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան մը ձեռ­նար­կեց դէ­պի Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա եւ Եւ­րո­պա։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

​Երեւանի մօտ ԵՄ-ի պատուիրակութեան նորանշանակ ղեկավարին մամլոյ ասուլիսը:
Դեսպան Փիոթր Սվիթալսքի կը փափաքի աւելի շատ եւրոպական դրօշակներ տեսնել Հայաստանի մէջ:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան-Քլոտ Եուն­քէր նա­մակ մը ու­ղար­կեց Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նին՝ Եւ­րո­միու­թեան եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵԱՏՄ) մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հաս­տատ­ման ա­ռա­ջար­կով։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ դռնփակ նիստ մը, ո­րու ըն­թաց­քին Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին, մի­ջազ­գա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն եւ Ե­րե­ւա­նի երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ այս քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին շօ­շա­փուած է նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը՝ մաս­նա­ւո­րա­պէս Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին կող­մէ վեր­ջերս ըն­դու­նուած հա­կա­հայ­կա­կան զե­կոյ­ցի ա­ռանց­քին շուրջ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

​Սարգսեան այցելեց Հայաստանի հիւսիսարեւելեան սահմանագօտին եւ ուղեւորուեցաւ Լեռնային Ղարաբաղ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները կը շարունակեն իրենց խորհրդակցութիւնները:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Միջազգային դերակատարները հասարակաց յայտարար մը կ՚որոնեն աւելի ազդու պայքարի մը համար:
Ուաշինկթըն-Փարիզ-Մոսկուա առանցքին վրայ բոլոր վարկածները կշիռքի վրայ կը դրուին վերստին: Պեշար Էսատն ալ նախապայմաններ յառաջ կը քշէ իր հերթին:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, որ Թուրքիա կրնայ քայլեր առնել միջազգային համախոհութեան հետ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Խորհր­դա­րան մուտք գոր­ծել յա­ջո­ղած թրքա­հայ ե­րեք ե­րես­փո­խան­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ մեր ներ­կայ յօ­դուա­ծա­շար­քի այ­սօ­րուան բաժ­նին մէջ կը մէջ­բե­րենք նոյ­նինքն ի­րենց ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը։ Ե­րես­փո­խան­նե­րու երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան շար­ժա­ռի­թով զրու­ցե­ցինք Մար­գար Է­սաեա­նի (ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւն) եւ Սե­լի­նա Տո­ղա­նի (ՃՀՓ) հետ։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ օժ­տուած է ա­զատ կամ­քով, ինչ որ կը նշա­նա­կէ՝ կրնայ գոր­ծել ա­զա­տօ­րէն եւ ը­նել կամ չը­նել ո­րե­ւէ բան, օգ­տուիլ բա­րիք­նե­րէ կամ հե­տե­ւիլ չա­րի­քի, ո­րոնց­մէ պա­տաս­խա­նա­տու է անձ­նա­պէս եւ ըստ այնմ պար­տա­ւոր է ըն­դու­նիլ իր ա­րարք­նե­րուն ա­մէն տե­սակ հե­տե­ւանք­նե­րը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

26-րդ գու­մար­ման Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի եր­դի­քին տակ ներ­կա­յա­ցուած է չորս կու­սակ­ցու­թիւն եւ ե­րես­փո­խան ընտ­րուած ե­րեք հա­յազ­գի ա­նուն­նե­րը կը պատ­կա­նին տար­բեր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու։ Այ­սինքն, խորհր­դա­րա­նի չորս կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն ե­րե­քի խմբակ­ցու­թեան շար­քե­րէն ներս յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի գտնուի թրքա­հայ մէ­կա­կան ե­րես­փո­խան։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Պոլսահայ վաստակաւոր խումբ մը կրթական մշակներ երէկ ապրեցան հաճելի օր մը՝ վայելելով իրարու անմիջականութիւնը:
Թրքահայ ուսուցչաց միութիւնը հաւաքոյթ մը կազմակերպեց դէպի Եըլտըզի ճեմապարտէզի Մալթայի ապարանքը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­նե­ւոր ըլ­լալ, հա­րուստ ըլ­լալ, բայց չկորսնց­նել չքա­ւո­րի, աղ­քա­տի ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րը… գի­տուն ըլ­լալ, սա­կայն  պա­հել ան­գէ­տի հա­մես­տու­թիւ­նը եւ խո­նար­հու­թիւ­նը։ Եւ ի­րա­պէս ե­րա­նե­լի՜ է այն հա­րուս­տը՝ որ չէ՛ կորսն­ցու­ցած աղ­քա­տի ազ­նուու­թիւնն ու ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը, եւ դար­ձեալ ո՜ր­քան գնա­հա­տե­լի է եւ վստա­հե­լի այն գի­տու­նը՝ որ կը պա­հէ ան­գէ­տի հա­մես­տու­թիւ­նը եւ խո­նար­հու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Է­ԼԻԶ ՇԱ­ՐԱՊ­ԽԱ­ՆԵԱՆ

Նա­խորդ շա­բաթ ներ­կայ ե­ղանք եր­կու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու, ո­րոնց ըն­թաց­քին պատ­ւուե­ցան սփիւռ­քա­հայ եր­կու գրող­ներ, ար­ձա­կա­գիր` Մով­սէս Պչաք­ճեա­նը եւ բա­նաս­տեղծ Զահ­րա­տը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Կա­րե­լի է այս­պէս վկա­յա­կո­չել այս փա­ռա­տօ­նը՝ «Յաղ­թա­նա­կի փա­ռա­տօն»:  Վեր­ջերս մշա­կու­թա­յին բարձր մա­կար­դա­կով  «Շու­շի» պա­րա­խում­բը ներ­կա­յա­ցաւ այս մեծ ոս­տա­նի հա­յու­թեան, երբ Նիւ Ճըր­զիի Ֆե­լի­շըն գո­լէ­ճի «Ճոն Պրես­լի­ն» հան­դի­սաս­րա­հը ապ­րե­ցաւ հայ ժա­մա­նա­կա­կից եր­գա­րուես­տի եւ պա­րի ան­մո­ռա­նա­լի ամ­բող­ջա­կան պա­հեր:

Էջեր