Արխիւ

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 17, 2016

Հայաստան հաստատուած սուրիահայոց հարցերը միշտ առարկայ՝ պետական մարմիններու ուշադրութեան:
Երեւանի դպրոցներէն ներս երախաներու համարկման նպատակով ձեռք կ՚առնուին մասնաւոր քայլեր:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Starwood Hotels&Resorts մի­ջազ­գա­յին յա­ռա­ջա­տար պան­դոկ­նե­րու ցան­ցը տե­ղե­կա­ցուց, թէ ո­րո­շած է մուտք գոր­ծել Հա­յաս­տա­նի շու­կայ։ finance.yahoo կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րու հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ այս ցան­ցը Հա­յաս­տա­նի շու­կայ մուտք պի­տի գոր­ծէ Ե­րե­ւա­նի մէջ Alexander շքեղ պան­դո­կի կա­ռուց­մամբ։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ այս պան­դո­կին բա­ցու­մը կա­տա­րուի 2017 թուա­կա­նին։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Լոյ­սը եւ խա­ւա­րը, աշ­խար­հի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թե­նէն իսկ գո­յու­թիւն ու­նէր եւ մարդ­կա­յին կեան­քի վրայ ազ­դող, ա­նոր ըն­թացք տուող եր­կու հա­կա­դիր ու­ժեր, զօ­րու­թիւն­ներ են։ Լոյ­սը եւ խա­ւա­րը միշտ կար եւ միշտ ալ գո­յու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ, քա­նի որ ա­նոնք ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան նախ­նա­կան եւ էա­կան տար­րերն են։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան եւ ԵՊՀ-ի համատեղ նախաձեռնութեամբ ծաւալուն աշխատանք:
«Հայկական աշխարհը համացանցի վրայ» խորագրեալ երկօրեայ գիտաժողովը արժանացաւ ուշադրութեան:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ կը պատ­րաս­տուի այցե­լել Ատր­պէյ­ճան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը նա­խա­տե­սուած է յա­ջորդ ա­միս։ Պա­քուի մէջ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ պի­տի մաս­նակ­ցի Թրքա­կան աշխար­հի ճար­տա­րա­պետ­նե­րու եւ ճար­տա­րա­գէտ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վին։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Թուրքիա հետզհետէ կը նուազեցնէ արտասահմանէն կախուածութիւնը՝ ուժանիւթի բնագաւառէն ներս:
Փեքինի եւ Մոսկուայի հետ հաստատուած համագործակցութիւնը նոր հորիզոններ կը բանայ Անգարայի առջեւ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Կա­նանց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րը շատ կը սի­րեն օգ­տա­գոր­ծել այս ա­սոյ­թը. «Իւ­րա­քան­չիւր յա­ջող մար­դու ե­տին կայ կին մը»: Թէեւ սրա­միտներն ալ կ՚ա­ւելց­նեն. «Իւ­րա­քան­չիւր ձա­խող մար­դու ե­տին կան եր­կու կի­ներ…»: Ո­րո՞նք են բռնա­պետ­նե­րու ե­տին կանգ­նող կի­նե­րը:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Սեպ­տեմ­բեր 16-ի օ­րը կը նշենք ծնըն-դեան տա­րե­դար­ձը մեր ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին զար­թօն­քին եւ հայ­րե­նա­սի­րա­կան-ա­զա­տագ­րա­կան վե­րած­նուն­դին գլխա­ւոր քա­րո­զիչ­նե­րէն ու մղիչ ու­ժե­րէն ­Ծե­րեն­ցի (Տոքթ. Յովսէփ Շիշման­եան, 1822-1888)։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 16, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Յու­լի­սին Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Նե­պիհ Պըր­րի իր «Այն ալ թի­նէ»ի նստա­վայ­րէն ներս կ­­՚ըն­դու­նէր երկ­րի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ժըպ­րան Պա­սի­լը: Հան­դիպ­ման ներ­կայ կ­­՚ըլ­լար Ե­լեւ­մուտ­քի նա­խա­րար Ա­լի Հա­սան Խա­լիլ եւ կող­մե­րը հան­դիպ­ման ա­ւար­տին լրագ­րող­նե­րուն խօ­սե­լով, չէին թաքց­ներ մա­մու­լին կող­մէ ա­ւե­լի վաղ «կա­րե­ւո­ր» հա­մա­րուած հան­դիպ­ման բուն նպա­տա­կը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

​ԲԺԻՇԿ ԿԱՐ­ՊԻՍ ՀԱՐ­ՊՈ­ՅԵԱՆ

Ձայ­նա­լա­րե­րը կը գտնուին խռչա­փո­ղին-խռչա­կին (larynx) մէջ: Ա­նոնց մա­սին խօ­սե­լէ ա­ռաջ հարկ է, որ ամ­փոփ ձե­ւով խօ­սինք խռչա­փո­ղի մա­սին:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ՔՀՆՅ. ԴԱՐ­ԲԻ­ՆԵԱՆ

Քրիս­տո­սէ ա­ռաջ խա­չը ա­նարգ՝ սոս­կում պատ­ճա­ռող գոր­ծիք մըն էր, ո­րուն վրայ մա­հուան դա­տա­պար­տուած չա­րա­գործ­նե­րը կը քա­ւէին ի­րենց յան­ցան­քը։ Սո­վորա­բար եր­կու կտոր փայ­տէ շինուած գոր­ծիք մըն էր զա­նա­զան դիր­քե­րով, ո­րուն վրայ տա­րա­ծե­լով դա­տա­պար­տեա­լը, կը կա­պէին կամ կը գա­մէին զայն մին­չեւ որ մեռ­նէր. եր­կար ժա­մա­նակ մար­մի­նը խա­չին վրայ կը մնար. ոչ ոք ի­րա­ւունք ու­նէր մօտե­նա­լու եւ ա­սի­կա ան­շուշտ իբր ազ­դա­րա­րու­թիւն մար­դոց, որ­պէս­զի ո­ճիր կամ այլ ծանր յան­ցանք­ներ չգոր­ծեն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­լէպ­ցի եր­գիչ Փօլ կ­­՚ապ­րէր մեր հարե­ւա­նու­թեամբ: Ա­նոր ձայ­նը հե­ղե­ղի պէս կը տա­րա­ծուէր Պուրճ Հա­մու­տի բո­լոր հին ու նոր թա­ղա­մա­սե­րու անցքե­րէն: Մեր կեան­քի պատ­մու­թեան մէկ օ­ղակն էր Փօ­լը, ո­րուն չէինք ու­զեր կա­րե­ւո­րու­թիւն մը տալ պարզ ա­նոր հա­մար, ո­րով­հե­տեւ ա­նոր ճա­կ­տին փակցու­ցած էին «Ա­լա թուր­քա» եր­գի­չի պի­տա­կը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

Այս աշնան գործարար ցուցահանդէսներ եւ համաժողովներ տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մասին:
Օտար ձեռներէցները պիտի լուսաբանուին երկրի գործարար կեանքի պայմաններուն եւ հնարաւորութիւններուն շուրջ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10, 2016

​ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

​Նոր Ուխ­տին խո­րա­նը՝ Յի­սուս Քրիս­տո­սի Խա՛չն է։
Ուս­տի Խա­չէն կը բխին յա­րու­թեան խոր­հուր­դը եւ բո­լոր խոր­հուրդ­նե­րը։ Ե­կե­ղեց­ւոյ կեդ­րո՛նն է խո­րա­նը՝ ո­րուն վրայ Խա­չին զո­հա­բե­րու­մը կը ներ­կա­յա­նայ զա­նա­զան խոր­հուրդ­նե­րու կա­տա­րու­մով՝ ծէ­սով եւ ա­րա­րո­ղու­թեամբ։
Ան միան­գա­մայն Յի­սուս Քրիս­տո­սի Սե­ղանն է՝ դէ­պի հոն հրա­ւի­րուած է Աս­տու­ծոյ Ժո­ղո­վուր­դը։ Եւ կարգ մը ծէ­սե­րու մէջ՝ խո­րա­նը խորհր­դա­նիշն է նաեւ «Գե­րեզ­մա­նին», քա­նի որ Քրիս­տոս ճշմար­տա­պէ՛ս մե­ռաւ եւ ճշմար­տա­պէ՛ս յա­րեաւ։ Ար­դա­րեւ Յի­սուս Իր աս­տուա­ծա­յին փառ­քը կը յայտ­նէ եւ ցոյց կու տայ, թէ Ինք Իր փառ­քին մէջ մտնե­լու հա­մար պար­տի անց­նիլ Խա­չի ճամ­բէն՝ Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ։ 

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան), Փիէռ Ան­տի­րու (Ֆրան­սա) եւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ ե­րէկ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան Ռու­սաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը, ո­րու ա­ւար­տին Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան յայ­տա­րա­րեց իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին։ Այս առ­թիւ ան ը­սաւ, թէ երկ­րի հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տա­կա­ւին կը մնայ բե­ւե­ռա­ցած, ուս­տի պէտք են նոր մօ­տե­ցում­ներ։ «Իմ ամ­բողջ քա­ղա­քա­կան կեն­սագ­րու­թեան ըն­թաց­քին ես պայ­քա­րած են քա­ղա­քա­կան անջր­պետ­նե­րու դէմ՝ աշ­խա­տե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­մուրջ­նե­րու կա­յաց­ման հա­մար», ա­ւել­ցուց ան։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ան­գա­րա­յի մէջ։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ան ըն­դու­նուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

​Պերլին Անգարայի կողմէ յառաջ քշուած նախապայմանը կատարած է՝ Պունտեստակի որոշումէն վերջ:
Նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու. «Հասկցան, որ քմահաճ վերաբերմունք չեն կրնար ցոյց տալ Թուրքիոյ հանդէպ»:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ն. ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Օ­գոս­տոս 30-ին, 19 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ մա­հա­ցաւ հայ բե­մի եւ շար­ժան­կա­րի տա­ղան­դա­ւոր յա­ռա­ջա­պահ­նե­րէն բե­մադ­րիչ Ֆրուն­զէ Դով­լա­թեան (1927-1997):

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 9, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս բա­ցուե­ցաւ նոր գրա­խա­նութ մը, որ վե­րա­մու­տի ներ­կայ շրջա­նին փոք­րիկ այ­ցե­լու­նե­րու ժա­մադ­րա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ։ Մայ­րա­քա­ղա­քի Ի­սա­հա­կեան-Նալ­պան­տեան փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րու­կին գտնուող գետ­նան­ցու­մի 7-րդ տա­ղա­ւա­րէն ներս բա­ցուած է այս նոր գրա­խա­նու­թը, ուր բազ­մաբնոյթ գիր­քեր կը ներ­կա­յա­ցուին այ­ցե­լու­նե­րուն։

Էջեր