Արխիւ

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջի Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար այ­սօր կը մեկ­նի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ են նաեւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Հա­յաս­տան պատ­րաստ է ըն­դու­նիլ Սու­րիոյ մէջ մնա­ցած բո­լոր հա­յե­րը, ե­թէ նման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն յա­ռա­ջա­նայ: Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես» գոր­ծա­կա­լու­թեան հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ այս պա­հու դրու­թեամբ Սու­րիոյ մէջ 15-17 հա­զար հայ կայ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երբ յա­ճախ կը խօ­սինք կեան­քի մա­սին, կեան­քի ապ­րում­նե­րուն մա­սին, պահ մը կը մոռ­նանք, որ կեան­քէն ա­ւե­լի մեծ ճշմար­տու­թիւն մը կայ այդ կեան­քին ըն­թաց­քին մէջ՝ մա՛­հը ա­մե­նէն յստակ, ան­խու­սա­փե­լի ճշմար­տու­թի՛ւնն է կեան­քին, քա­նի որ ան որ կեան­քը կ՚ապ­րի, պի­տի մեռ­նի, այն որ կը ծնի, ար­դէն մա­հու­ան ըն­թաց­քին մէջ մտած կ՚ըլ­լայ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցիի «Մա­տեան ող­բեր­գու­թեան» ա­ղօ­թագր­քին վեր­ջին հա­տուած­նե­րէն մին՝ Գլուխ ՂԳ.-ը, վեր­նագ­րուած է «Ա­ղօթք թարգ­մա­նօ­րէն վասն սրբա­լոյս իւ­ղոյն միւ­ռո­նի». բա­ժին մը, զոր հո­գե­ւո­րա­կան­ներ կ՚ըն­թեր­ցեն Միւ­ռոնօրհ­նէ­քի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ։ Այ­սու կը ներ­կա­յաց­նենք հա­տուած մը յի­շեալ ա­ղօթ­քէն՝ աշ­խար­հա­բա­րի թարգ­մա­նուած թեր­թիս հիմ­նա­դիր Մի­սաք Գօ­չու­նեա­նի կող­մէ («Աշ­խար­հա­բար Նա­րեկ», Պո­լիս, 1902)։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Կիպ­րա­կան հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին զու­գա­հեռ՝ ներ­կա­յիս աշ­խա­տանք կը տա­րուի կղզիէն ներս կրօ­նա­կան գետ­նի վրայ խա­ղա­ղու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին շրջա­նին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն մէջ ար­ձա­նագ­րուած է յա­ռա­ջըն­թաց եւ ստեղ­ծուած՝ յու­սադ­րիչ մթնո­լորտ մը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Ե­նի­գա­բուի հրա­պար­կին վրայ, Կիրակի օր, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Մի­լիո­նա­ւոր շունչ, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ մէկ ձայն» խո­րագ­րեալ հան­րա­հա­ւա­քը, ո­րուն նպա­տակն էր վեր­ջին շրջան­նե­րուն պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան շար­ժում­նե­րը վար­կա­բե­կել ու ընդ­դէմ ա­հա­բեկ­չու­թեան միաս­նա­կան ո­գին ամ­րաց­նել։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

«ContourGlobal» ամերիկեան ընկերութեան եւ Հայաստանի կառավարութեան միջեւ համաձայնութիւն:
Որոտանի ջրաելեկտրակայանի երեք կառոյցներուն համար նախատեսուած են հսկայական ներդրումներ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­րու­սա­ղէ­մի «Ալ Աք­սա» մզկի­թին շուրջ ըն­թա­ցող բա­խում­նե­րը կրնան կրօ­նա­կան պա­տե­րազ­մի մը պատ­րոյ­գը վա­ռել: Անց­նող օ­րե­րուն գրան­ցուած բա­խում­նե­րը կը դառ­նա­յին հա­մա­տա­րած, երբ Իս­րա­յէ­լի ա­պա­հո­վա­կան մար­մին­նե­րը յա­ւե­լեալ ար­գե­լա­փա­կում­ներ կը դնէին մզկիթ մուտք գոր­ծել ու­զող պա­ղես­տին­ցի (եւ ոչ միայն պա­ղես­տին­ցի) մահ­մե­տա­կան­նե­րուն դէմ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

​Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս:
Մեծարանքի հանդիսութիւններ կը պատրաստուին ի պատիւ Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք­. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Սեպ­տեմ­բեր 17-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը իր մե­ծա­նուն ար­ժէք­նե­րէն ճար­տա­րա­պետ Ռա­ֆա­յէլ Իս­րա­յէ­լեա­նի (1908¬1973), որ յատ­կա­պէս «Սար­դա­րա­պա­տի ճա­կա­տա­մար­տը» յա­ւեր­ժաց­նող իր յու­շա­հա­մա­լի­րով՝ բարձ­րա­դիր պա­տուան­դան մը նուա­ճած է հա­յոց ան­մահ ար­ժէք­նե­րու պան­թէո­նին ու, իբ­րեւ այդ­պի­սին, հե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ասեղնագործուհի Անահիտ Կարապետեան արդէն քսանհինգ տարիէ ի վեր իւրովի ծառայութիւն մը կը մատուցանէ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ:
Շաբաթավերջին օրհնուելիք Սրբալոյս Միւռոնի կաթսային եւ միւռոնաթափ աղաւնիին ծածկոցները պատրաստած նուիրեալ արհեստաւորը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Խօ­սի­լը՝ խօս­քը գոր­ծա­ծել ի­րա­պէ՛ս ա­րուեստ մըն է։
Ու­րիշ ա­ռիթ­նե­րով ալ ը­սած ենք. կան մար­դիկ՝ որ շա՜տ կը խօ­սին եւ ո՛­չինչ կ՚ը­սեն, կան մար­դիկ՝ որ սա­կա­ւա­խօս են, քիչ կը խօ­սին եւ շա՜տ բան կ՚ը­սեն։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ար­մե­նիա-Էքս­փօ 2015» տա­րե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը։ Ար­դէն 15-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու բա­ցու­մը պա­տուեց նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 7-8-ի լուս­ցող գի­շե­րը, 43 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի հի­ւան­դա­նոց­նե­րէն մէ­կուն մէջ, մեր կեան­քէն առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան տա­ղան­դա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Ն­­շան Պէ­շիկ­թաշ­լեան, որ սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ յա­ւեր­ժու­թեան ար­ժա­նի է իբ­րեւ հայ­կա­կան եր­գի­ծան­քի սփիւռ­քեան շնչա­ւոր­ման տա­ղան­դա­ւոր վար­պե­տը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

Հայաստանի տնտեսութեան մասին կանխատեսումները չեն պարզեր միանշանակ համայնապատկեր մը:
Միջազգային կարգ մը վաճառանիշերու երկրի շուկայէն դուրս գալու որոշումները ստեղծած են լայն արձագանգ:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացի վերաշխուժացման հանգրուանը կ՚ուղղորդուի բազմաբնոյթ վարկածներու քննարկումով: Եդուարդ Նալպանտեան-Էլմար Մամէտեարով ժամադրութեան լոյսին տակ միջնորդները պիտի աշխատին մինչեւ տարեվերջ նախագահներու հանդիպում մը կազմակերպելու համար:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

Թուրքիա կը պատրաստուի հիւրընկալել G-20-ի գագաթաժողովը՝ 15-16 Նոյեմբեր թուականներուն
Անթալիոյ մէջ նախատեսուած մեծ ժամադրութեան պիտի մասնակցին աշխարհի բազում երկիրներէն ղեկավարներ եւ ազդու դէմքեր: Ծրագրին հանգրուանները արդէն սկսած են կեանքի կոչուիլ փուլ առ փուլ զանազան քաղաքներու մէջ

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Աս­տուած» եւ «Բնու­թիւն»՝ այս եր­կու­քը միշտ զբա­ղե­ցու­ցած է մարդ­կա­յին միտ­քը։ Մա­նա­ւանդ՝ Ֆրան­սա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան գա­ղա­փա­րա­կա­նը մեր­ձի­մաստ հա­մա­րեց զա­նոնք։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

ԵԱՀԿ-ի հիմ­նա­րար փաս­տա­թուղ­թե­րու ստո­րագր­ման 40-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը նա­խըն­թաց օր հան­դի­սա­ւո­րա­պէս նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ 1975 թուա­կա­նին ստո­րագ­րուած Հել­սին­քեան եզ­րա­փա­կիչ աք­տի 40-ա­մեա­կին ձօ­նուած ձեռ­նարկ­նե­րուն տան­տէրն էր Ե­րե­ւա­նի մօտ ԵԱՀԿ-ի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Անտ­րէյ Սո­րո­քին։

Էջեր