Արխիւ

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016

Շուէ­տի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ ար­դէն զգա­լի է «Եւ­րո­տե­սիլ 2016»ի եր­գի մրցոյ­թին ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Սթոք­հոլ­մի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մրցոյ­թի ա­ռա­ջին կի­սաեզ­րա­փա­կի­չը, ո­րու ար­դիւն­քին Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ի­վե­թա Մու­կու­չեան յա­ջո­ղե­ցաւ անց­նիլ ա­ւար­տա­կան հանգ­րուան։

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան վա­ղը աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Փա­րիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ժան-Մարք Էյ­րո­յի կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016

Պաղլար գաւառակին մէջ ոստիկանական ծառայողական ինքնաշարժ մը ենթարկուեցաւ յարձակման. 3 զոհ:
ՄԱԿ-ի Մարդու իրաւանց բարձր կոմիսարութիւնը պախարակեց ՓՔՔ ահաբեկչական կազմակերպութեան արարքները:

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016

Ռու­սա­հայ հռչա­կա­ւոր գոր­ծա­րար Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Զբօ­սաշր­ջու­թեան, շի­նա­րա­րու­թեան եւ կա­լուած­նե­րու շու­կա­նե­րէն ներս շուրջ 5 մի­լիառ տո­լար հարս­տու­թիւ­նով մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ ձեռք բե­րած ռու­սա­հայ գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նի Ace զբօ­սա­նա­ւը Յու­նաս­տա­նի Սան­թո­րի­նի կղզիէն ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն մօ­տե­ցաւ Պոտ­րում։

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016

Իս­րա­յէ­լի Նա­խա­գահ Ռէու­վէն Ռիվ­լին ե­րէկ այ­ցե­լեց Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նը, ուր մէկ­տե­ղուե­ցաւ այն ե­րեք պատ­րիարք­նե­րուն հետ, ո­րոնք կը տնօ­րի­նեն հա­մաք­րիս­տո­նէա­կան սրբա­վայ­րե­րը։ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի տան­տի­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս կա­րե­ւոր հա­ւա­քոյ­թը, ո­րուն ներ­կայ էին նաեւ տեղ­ւոյն յու­նաց եւ լա­տի­նաց պատ­րիարք­նե­րը

Չորեքշաբթի, Մայիս 11, 2016

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րան­նե­րու սա­նե­րը վեր­ջերս ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ե­գէա­կան։ 41 ա­շա­կերտ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ խում­բը գլխա­ւո­րե­ցին տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ կարգ մը ու­սու­ցիչ­ներ։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան ծրա­գի­րը ընդգր­կեց Ե­փե­սո­սը, Շի­րին­ճէն եւ Փա­մուք­քա­լէն։

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​«Ես 30743 հա­մա­րը կրող իս­րա­յէ­լեան բա­նա­կի նախ­կին զօ­րա­վարս այ­սօր ան­դամ դար­ձայ խա­ղա­ղու­թեան հա­մար պայ­քա­րող մեծ բա­նա­կին»։ Այս խօս­քե­րով Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու գոնկ­րէ­սին առ­ջեւ հան­դէս ե­կած Իս­րա­յէ­լի հին­գե­րորդ վար­չա­պե­տը՝ Ից­հաք Ռա­պին կը սպան­նո­ւէր 4 Նո­յեմ­բեր 1995 թո­ւա­կա­նին:

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկի Հայկական համայնքներու բաժնի ներկայացուցիչները քաղաքիս մէջ:
Ըստ Ռազմիկ Փանոսեանի, սփիւռքահայ վարժարաններուն հետ ձեռնարկուած ծրագիրները ունին յուսադրիչ հեռանկարներ:

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

Գա­րա­կէօ­զեան Տան ա­շա­կերտ­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Իս­թան­պու­լի չոր­րորդ ման­կանց ու ե­րի­տա­սար­դաց պիէ­նա­լին։ Ապ­րի­լի 19-էն ի վեր ըն­թաց­քի մէջ է այս պիէ­նա­լին ծրա­գի­րը, որ իր ա­ւար­տին պի­տի հաս­նի Մա­յի­սի 23-ին։

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը այս օ­րե­րուն կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ար­դէն 12-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի այս ա­ւան­դա­կան միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մրցա­շար­քը, ո­րով ստեղ­ծուած է մեծ ու ո­գե­ւոր շար­ժում մը։

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ

«Ո­րե­ւէ խօսք ը­սե­լէ ա­ռաջ լաւ մտա­ծէ: Բա­ռեր­ը կերտ­ել­ու եւ կոր­ծա­նել­ու զ­­օր­ու­թիւն­ը ուն­ին: Այ­լապ­էս ա­նոնք անջր­պետ­ի մէջ կ՚ոչն­չա­նան» (Ան­ծան­օթ):

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սիւ­նի­քի սահ­մա­նա­մերձ մար­զի մէջ պա­տե­րազմը ա­ւար­տած է 1994 թուա­կա­նին: Կը թուի, թէ այ­լեւս հե­ռա­ւոր ան­ցեալ են կրա­կոց­նե­րը, հրե­տա­կո­ծու­թիւն­նե­րը, սահ­մա­նա­յին կռիւ­ներն ու ա­մէն օր սահ­մա­նէն եւ խա­ղաղ բնա­կա­վայ­րե­րէն հաս­նող մա­հուան լու­րե­րը:

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստե­փան­նոս Ար­քե­պիս­կո­պոս Յովա­կի­մեան ի­րա­պէս բա­ցա­ռիկ հո­գե­ւո­րա­կա­նի մը տի­պա­րը ե­ղած է։ Ծնած է Նի­կո­մի­դիոյ Տաղ գիւ­ղը՝ ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով Սու­րէն։

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու Թե­մին կա­տա­րած իր հո­վուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը, Ա­պու Տա­պիի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մա­լի­րէն ներս, պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րեց «Ա­րա Խա­նո­յեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին եւ «Սու­րէն Գո­ճա­քեան» սրա­հին։

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

Ե­րե­ւա­նի «Ա­ռա­ւօտ» օ­րա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րամ Աբ­րա­հա­մեան այ­սօ­րուան իր խմբագ­րա­կա­նի սիւ­նա­կին մէջ գրած է հե­տե­ւա­լը։ Կ՚ար­տատ­պենք ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րա­ծե­լով, ո­րոշ յա­պա­ւում­նե­րով։

Երեքշաբթի, Մայիս 10, 2016

Մայիս 9-ի առթիւ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ երէկ տեղի ունեցան հանդիսաւոր արարողութիւններ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Վեհափառ Հայրապետը յարգանքի տուրք մատուցին նահատակներու յիշատակին համար:

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

Սա­թե­նիկ Գրի­գո­րեան ծնած է Բա­ղէշ (Պիթ­լիս), 1894-ին: Փոքր տա­րի­քէն ա­մուս­նա­ցած է բա­ղէշ­ցի Վա­ղար­շակ Պա­պա­յեա­նին հետ:

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

​Սուրբ Հո­գի հա­մալ­սա­րա­նի Փի­լի­սո­փա­յու­թեան, մարդ­կա­յին եւ քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու բա­ժան­մուն­քի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­կան հա­մա­ժո­ղով մը՝ «Լի­բա­նա­նեան ներ­կա­յու­թիւ­նը աշ­խար­հի մէ­ջ» խո­րագ­րով։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

The Wall Street Journal ա­մե­րի­կեան հե­ղի­նա­կա­ւոր թեր­թը գրեց, թէ Ռու­սաս­տան եւ Ի­րան հա­մաշ­խար­հա­յին նաւ­թի շու­կա­յէն ներս կը ցնցեն Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ դիր­քե­րը։ Ներ­կայ պայ­ման­նե­րով, Ռիատ դէմ յան­դի­ման մնա­ցած է լուրջ սպառ­նա­լի­քի՝ Ա­սիոյ շու­կա­նե­րու քա­րիւ­ղի գլխա­ւոր մա­տա­կա­կա­րի տիտ­ղո­սը տե­ւա­կա­նաց­նե­լու ա­ռու­մով։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ Ա­րե­ւե­լա­գի­տու­թեան կա­ճա­ռը կը ծրագ­րէ հրա­տա­րա­կել քա­ռա­հա­տոր մը, որ կը կո­չուի «Հա­յաս­տա­նի յա­րա­կից եր­կիր­նե­րու պատ­մու­թիւն»։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ա­ռա­ջին հա­տո­րը ար­դէն լոյս տե­սած է ու կը վե­րա­բե­րի հին շրջա­նին։ Այդ մէ­կը կը ներ­կա­յաց­նէ տա­րած­քաշր­ջա­նի հա­րե­ւան­նե­րու պատ­մու­թիւ­նը հայ­կա­կան տե­սան­կիւ­նէն։

Էջեր