Արխիւ

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Հայ դատի ղեկավարութեան շփումները՝ Երեւանի եւ Ստեփանակերտի մէջ:
Նալպանտեան խօսեցաւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հեռանկարներուն շուրջ:

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիա ա­ռան­ձին թո­ղուած է «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րին մէջ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, շա­բա­թա­վեր­ջին Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թի մը ըն­թաց­քին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ժա­մա­նակ Էր­տո­ղան անդ­րա­դար­ձաւ Սու­րիոյ ի­րադ­րու­թեան։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին լայ­նա­ծա­ւալ ու ազ­դու գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ։ Ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը Քան­տի­լի, Մե­թի­նա­յի, Զա­փի եւ Կա­րա­յի շրջան­նե­րէն ներս ռմբա­կո­ծե­ցին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան զա­նա­զան թի­րախ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

«Քարնեկի» հիմնարկի աւագ վերլուծաբան Թոմաս տը Վաալ յօդուած մը գրի առաւ Politico Europe պարբերականին մէջ:
Ատրպէյճանի մէջ նախատեսուած «Ֆորմիւլա 1»էն վերջ հաւանական կը նկատուի Արցախի ճակատին վրայ բախումներու վերսկսիլը: Այսօր հայկական կողմը կը նշէ Շուշիի ազատագրման տարեդարձը: Հայկական կողմը չի պատրաստուիր որեւէ բան ընդունիլ Պաքուի ճնշումներու պայմաններուն ներքեւ:

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն« վաւերագրական ժապաւէնին հերթական ցուցադրութիւնը՝ Երեւանի մէջ:
ՀԲԸՄ-ի Հայաստանի մասնաճիւղին կողմէ կազմակերպուած ձեռնարկին ընթացքին տեղի ունեցաւ նաեւ քննարկում:

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թիւ­նը կա­յա­ցաւ ե­րէկ, նա­խա­գա­հու­թեամբ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քի Վի­ճա­կա­ւոր Տ․ Լե­ւոն Արք․ Զէ­քիեա­նի։ Օ­րուան պա­տա­րա­գիչն էր Հ․ Աբ­րա­համ Ծ․ Վրդ․ Ֆը­րա­տեան։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Ա­րէտ Կը­ճը­րի ան­հա­տա­կան եր­րորդ ցու­ցա­հան­դէ­սը՝ «Օ­րէ օր», 7 Մա­յիս-4 Յու­նիս 2016 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ կը կա­յա­նայ Ղա­լա­թիոյ յու­նաց վար­ժա­րա­նին մէջ։ Բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ Շա­բաթ օր՝ ի ներ­կա­յու­թեան այ­ցե­լու­նե­րու ըն­տիր բազ­մու­թեան մը։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ տեղ­ւոյն հոգ­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնաւ ու­շադ­րու­թիւն ը­րա՞ծ էք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մար­դիկ, շատ ան­գամ ո՜ր­քան ու­նայն, պա­րապ փա­փաք­նե­րով ու նպա­տակ­նե­րով կը վատ­նեն, կը մսխեն ի­րենց թան­կա­գին ժա­մա­նա­կը՝ ան­տե­սե­լով ի­րա­պէս կա­րե­ւոր եւ ար­ժէ­քա­ւոր, օգ­տա­կար փա­փաք­ներն ու նպա­տակ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Մա­յիս 7-ի օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կեան ­Հան­ճա­րի բա­նաս­տեղ­ծա­կան սրբազ­նա­գոյն ճա­ճան­չու­մը հան­դի­սա­ցող Գ­­րի­գոր Նա­րե­կա­ցիի (951-1003)։

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

1- ­Հա­յաս­տա­նի մէջ մայ­րե­րու տօ­նը կը նշուի Ապ­րի­լին:

Ճի՛շդ, Հա­յաս­տա­նի մէջ Ապ­րիլ 7-ը «Մայ­րու­թեան եւ գե­ղեց­կու­թեան օր» է: Ա­մէն տա­րի նոյն օ­րը Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը նշէ Ս. Աս­տուա­ծա­ծ­նի ա­ւետ­ման օ­րը:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

ԿԱ­ՐՕ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու կեան­քին եւ պատ­մու­թեան մէջ, ա­մէ­նու­րեք բնա­կան ե­րե­ւոյթ ե­ղած է, որ նշա­նա­կա­լի դէպ­քեր, հայ­րե­նա­սի­րա­կան սխրա­գոր­ծու­թիւն­ներ, կրօ­նա­կան, նպա­տա­կա­յին ե­րա­զուած ի­րա­գոր­ծում­ներ ար­ժա­նա­նան հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րու գնա­հա­տան­քին եւ յա­ջոր­դա­կան սե­րունդ­ներ զա­նոնք իբր ա­ւանդ պա­հեն ու գնա­հա­տեն մաս­նա­ւոր յի­շա­տա­կու­թեամբ, կամ՝ իբ­րեւ տօն

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը վեր­ջերս երկ­խօ­սու­թեան գոր­ծըն­կե­րոջ կար­գա­վի­ճակ ստա­ցաւ Շան­հա­յի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՇՀԿ) մօտ։ Հա­մա­պա­տաս­խան փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րուե­ցաւ Փե­քի­նի մէջ՝ ՇՀԿ­-ի կեդ­րո­նէն ներս։ Փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րե­ցին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ ՇՀԿ­-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ռա­շիտ Ա­լի­մով։

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Ռու­սաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ա­րուես­տա­գէտ, Սէն Փե­թերս­պուր­կի Պա­լէի պե­տա­կան ա­կա­դե­մա­կան թատ­րո­նի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Պո­րիս Էյֆ­ման պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Պա­տուոյ շքան­շա­նով։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան այս պար­գե­ւը վեր­ջերս հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ յանձ­նեց ռուս յայտ­նի ա­րուես­տա­գէ­տին։

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Իսրայէլէն խումբ մը հեղինակաւոր մտաւորականներ վերջերս շփումներ ունեցան Երեւանի մէջ:
Երուսաղէմի համալսարանը յաջորդ ամիս պիտի կազմակերպէ հայկական հարցին վերաբերեալ հաւաքոյթ մը:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի այս փու­լի ա­մե­նէն խորհր­դան­շա­կան օ­րա­կար­գը Հա­լէպն է: Հա­լէ­պին տի­րա­պե­տե­լու կը ջա­նան Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին մաս­նա­կից գլխա­ւոր ե­րեք կող­մե­րը:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Հայաստան-Ռուսաստան-Իրան-Վրաստան առանցքին վրայ կը հասուննայ գործակցութեան ծրագիր մը:
Շուրջ երեք տարի վերջ տարածքաշրջանէ ներս պիտի սկսին ելեկտրականութեան փոխանակումները:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ նշուե­ցաւ Մայ­րե­րու օ­րը։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը պատ­րաս­տած էին այս տա­րուան հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, Ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մայ­րը, ի­րա­պէ՛ս ճշմա­րիտ տի­պար մըն է անձ­նու­րա­ցու­թեան, զո­հո­ղու­թեան եւ վե­հանձ­նու­թեան։ Ուս­տի մայ­րե­րու հա­մար խօ­սիլ կամ գրել թէ՛ դիւ­րին եւ թէ դժուար է։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Շուրջ եր­կու շա­բաթ վերջ Թուր­քիա պի­տի ու­նե­նայ նոր վար­չա­պետ մը։ Ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րարուե­ցաւ, որ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Մա­յի­սի 22-ին եւ այժ­մու կու­սակ­ցա­պե­տը՝ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու թեկ­նա­ծու պի­տի չըլ­լայ։

Էջեր