Արխիւ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

 Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վեր­ջին օ­րե­րուն Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց կարգ մը խում­բեր։ Այս­պէս, Եւ­րո­խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Անն Պրա­սէօ­րը, որ վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թուր­քիոյ մէջ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Յուշ» ընկերութիւնը շուրջ երկու տարիէ ի վեր համացանցի վրայ կը զետեղէ աշխարհի հայկական գերեզմաններուն, խաչքարերուն եւ յատկանշական վայրերուն մասին տեղեկութիւններ:
Տքթ. Միհրան Վարդանեան Օքսֆորտի համալսարանէն Հայաստան վերադառնալէ վերջ ձեռնարկած է շատ հետաքրքրական ու եզակի գործունէութեան:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

Նկար­չու­հի Նուարդ Եըլ­տըզ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան բա­ցաւ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը՝ Լե­ւեն­տի թե­նի­սի ա­կում­բին մէջ։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­նե­րը կը ծա­նօ­թա­նան Նուարդ Եըլ­տը­զի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս ներշն­չուած են բնու­թե­նէն, նաեւ կը ցո­լաց­նեն Իս­թան­պու­լի տե­սա­րան­ներ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած է կեան­քի կո­չե­լու հա­մար «Նո­րա­ծա­գում» խո­րագ­րեալ ծրագ­րի մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի կազ­մա­կեր­պել սի­րոյ սե­ղան մը եւ ստեղ­ծել զօ­րակ­ցու­թեան մթնո­լորտ։ 1946 թուա­կա­նին հիմ­նուած այս մար­զա­կում­բը յա­ռա­ջի­կայ տա­րի պի­տի թե­ւա­կո­խէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը, ո­րուն ըն­դա­ռաջ կը ձգտի ամ­րապն­դել իր գոր­ծած են­թա­գե­տի­նը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը վեր­ջին օ­րե­րուն ո­գե­կո­չեց թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի բա­րե­յի­շա­տակ հիմ­նա­դիր Զե­նոբ Է­ֆէն­տի Մէ­րա­մէթ­ճեա­նը։ Ան­ցեալ Կի­րա­կի, Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի, մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նով ո­գե­կո­չուե­ցաւ լու­սա­հո­գի բա­րե­րա­րը, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Ա­նու­շեա­նի։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քրիս­տոս ե­կաւ աշ­խար­հին իր՝ ամ­բողջ սի­րով ու խո­նար­հու­թեամբ, բայց մար­դոց սիր­տը եւ հո­գին լե­ցուած էր աշ­խար­հիկ տե­սակ տե­սակ հրայրք­նե­րով, զա­նա­զան զբա­ղում­նե­րով՝ ուր տեղ չկար սի­րոյ, խո­նար­հու­թեամբ ի­րեն տեղ փնտռող Քրիս­տո­սի ան­կեղծ սի­րոյն։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015

Ա­մե­րի­կա­հայ հե­ռուս­տաաստղ Քիմ Քար­տա­շեա­նի եւ ըն­տա­նի­քին Հա­յաս­տան կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ար­ժա­նա­նալ ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Շա­բա­թա­վեր­ջին Քիմ Քար­տա­շեա­նի եւ հա­րա­զատ­նե­րուն շրջայ­ցին հա­մա­հա­ւա­սար հե­տաքրքրու­թիւն ստեղ­ծեց նաեւ ա­մուս­նոյն՝ ռեփ ե­րաժշ­տու­թեան յայտ­նի աստղ Քան­յէ Ո­ւես­տի ե­լոյ­թը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

Գումգաբուի Դրսի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 160-ամեայ ոգեւոր յոբելեանը։
Արարողոթւիւններուն նախագահեց եւ քարոզեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

Ս. Զատկի տօնին յաջորդած օրերուն Գատըգիւղի ընտանիքը ընթրիքի սեղանով մը մեծարեց նորապսակ Տ. Յարութիւն Աբեղայ Տամատեանը:
Թաղի նորաօծ քարոզիչը հոգեւոր անդաստանէն ներս մուտք գործած է՝ բոլորի զօրակցութեան ու գնահատանքին առարկայ դառնալով:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

Թաքսիմի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ երէկուան արարողութիւնները տեղի ունեցան խանդավառ մթնոլորտի մը մէջ:
Նախագահեց եւ քարոզ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան: Պատարագիչն էր Տ. Մաշտոց Քհնյ. Գալփաքճեան:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ե­րես­փո­խա­նի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րուած Մար­գար Է­սաեան ար­դէն ձեռ­նար­կած է իր նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շա­ւին։ Իս­թան­պու­լի Բ. ընտ­րաշր­ջա­նէն 12-րդ կար­գի վրայ թեկ­նա­ծու ցոյց տրուած Մար­գար Է­սաեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Մէ­ճի­տիէ­գիւ­ղի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ մաս­նակ­ցե­ցաւ քա­րոզ­չա­կան բնոյ­թով նա­խընտ­րա­կան հա­ւա­քոյ­թի մը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

Թուրքիոյ բողոքով արձագանգեց Սրբազան Պապի երէկուան յայտարարութիւններուն:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուի համոզմամբ, հոգեւոր առաջնորդները պէտք է կոչ ուղղեն խաղաղութեան:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

Արարողութեան նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հար­ցում մը ու­նիմ սի­րե­լի՜­ներ՝ ո­րուն բա­նա­ւոր պա­տաս­խան մը կը փնտռեմ։ Թէեւ սա­կա­ւա­թիւ մեր օ­րե­րուն, բայց մեր շուր­ջը կան ծա­ռեր, ո­րոնք եր­կար տա­րի­ներ կը գտնուին հոն՝ ուր կը տես­նենք ա­մէն օր։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 13, 2015

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ հայոց բիւրաւոր նահատակներուն յիշատակը երկիւղած յարգանքի առարկայ կը դառնայ համաքրիստոնէական մակարդակի վրայ: Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ կեդրոնին մէջ ունեցած ելոյթէն վերջ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը եղբայրական սիրով ողջագուրուեցաւ Սրբազան Պապին հետ: Արարողութիւններուն ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ գլխաւորուած պատուիրակութիւնը: Խօսք առին նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսն ու Հայ Կաթողիկէից Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս-Պատրիարքը:
Սուրբ Պետրոսի տաճարի երդիքին տակ Ֆրանսիսքոս Ա. Սրբազան Քահանայապետին կողմէ երէկ մատուցուած Սուրբ Պատարագը դարձաւ պատմական: Վատիկանի մէջ օրուան աւետարանական ընթերցումը կատարուեցաւ հայերէնով, հնչեցին նաեւ հայերէնով շարականներ

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի թղթա­տա­րու­թեան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ թո­ղար­կե­ցին «Մել­գո­նեան վար­ժա­րան» խո­րագ­րեալ դրոշ­մա­թուղ­թեր։ «Ար­մէն-փրէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­մա­կա­նի­շե­րէն մէ­կուն վրայ պատ­կե­րուած են Մել­գո­նեան վար­ժա­րա­նի շէնքն ու այն ծա­ռե­րը, ո­րոնք տնկած են այդ կրթօ­ճա­խէն ներս ա­պաս­տան գտած որ­բե­րը։

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ ներ­կա­յիս քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան­նե­րը կը քննար­կեն Հա­յաս­տա­նի առ­ջեւ ու­րուագ­ծուած նոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ Այս­պէս, ե­թէ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ վերջ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը գո­յա­նայ, ա­պա Հա­յաս­տան կրնայ լաւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն մը ու­նե­նալ այդ երկ­րին հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ընդ­լայ­նե­լու հա­մար զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս։

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
Եէ­մէ­նի մէջ ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը կը խօ­սի ա­րա­բա­կան նոր հանգ­րուա­նի մը մա­սին: Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր սիւն­նի-շիի լա­րուած ի­րա­վի­ճա­կը հա­սաւ իր գա­գա­թնա­կէ­տին, երբ ան­ցեալ 25 Մար­տին Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ սկիզբ ա­ռաւ «Վճռա­կա­մու­թեան փո­թո­րիկ» ա­նու­նը կրող զի­նուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւ­նը: Գոր­ծո­ղու­թեան հիմ­նա­կան նպա­տակն էր կա­սեց­նել շիի հու­սի­նե­րու ա­րա­գըն­թաց ներ­խու­ժու­մը մայ­րա­քա­ղաք Սան­հա­յէն ետք Եէ­մէ­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան երկ­րորդ քա­ղա­քը հա­մա­րուող Ա­տան քա­ղաքը, որ դար­ձած է երկ­րի օ­րի­նա­կան նա­խա­գահ Ապ­տէլ Ռա­պու Ման­սուր Էլ Հա­տիի կեդ­րո­նա­տե­ղին:

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Հայաշխարհի ուշադրութիւնը այս շաբաթավերջին կեդրոնացած է Վատիկանի վրայ:
Ս. Պետրոսի տաճարին մէջ Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետը վաղը պիտի պատարագէ՝ ոգեկոչելով հայոց բիւրաւոր նահատակները - Արարողութենէն վերջ տեղի պիտի ունենայ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի վարդապետացման կարգը:

Շաբաթ, Ապրիլ 11, 2015

Ա­նի Յով­սէ­փեա­նի թղթակ­ցու­թիւ­նը.-
2015-ի ոգեկոչումներուն շրջագծով ձեռնարկ մը Մարսէյլի Սէն Վիքթորի պատմական եկեղեցւոյ մէջ:
Սահակ-Մեսրոպ երգչախումբին փառաշուք ելոյթը՝ Խաչիկ Եըլմազեանի մականին ներքեւ:

Էջեր