Արխիւ

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Պաքու եւ Թիֆլիզ միշտ համամիտ են տարածքային ամբողջականութեան շուրջ:
Վրաստանի Արտաքին գործոց նախարար Միխէիլ Ճանելիծէ այցելեց Ատրպէյճան:

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Տավուտօղլու ԵՄ-ի ղեկավարներուն հետ քննարկեց Սուրիոյ իրադրութիւնը եւ գաղթականաց տագնապը:
Անկանոն գաղթի եւ փախստականներու նոր հոսքի մը կանխարգիլման ուղղեալ բարձր մակարդակի բանակցութիւններ:

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րի­տա­սար­դու­թեան վե­րա­բե­րեալ մեր հա­մայն­քին մօ­տե­ցու­մը մեծ հար­ցա­կան­նե­րով կ­­՚ուղ­ղոր­դուի։ Նոր սե­րուն­դի հար­ցե­րը թէեւ սկզբուն­քօ­րէն կը հա­մա­րուին ա­ռաջ­նա­հերթ, սա­կայն գործ­նա­կա­նին մէջ կա՞յ այդ սկզբուն­քին հա­մա­հունչ վե­րա­բեր­մունք մը։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը վեր­ջերս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ պատ­կե­րա­ւոր ճատ­րա­կի մրցա­շար­քի մը կազ­մա­կերպ­ման։ «Լիոնս» ա­կում­բի ցան­ցի Շիշ­լիի մաս­նա­ճիւ­ղին եւ Թուր­քիոյ Ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջի այս մրցա­շար­քը։ Կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին մաս կը կազ­մէին Շիշ­լի մար­զա­կում­բէն Սար­վէն Չաք­մաք եւ Տիա­նա Ալ­թուն։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Է­րաս­մուս ծրագ­րին շրջագ­ծով ներ­կա­յիս հաս­տա­տուած է նոր նա­խա­գիծ մը, որ կը կո­չուի «The European Job Market For Teens»։ Սոյն նա­խագ­ծի մաս­նա­կից եր­կիր­ներն են՝ Ֆին­լան­տիա, Հուն­գա­րիա, Գեր­մա­նիա, Խրուա­թիա, Լե­հաս­տան եւ Թուր­քիա։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

«Վա­րիշ» թա­տե­րա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ «Քաչ քա­չա­մաք» խո­րագ­րեալ խա­ղի ա­ռա­ջին ներ­կա­յաց­մամբ։ Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րուն ներ­կայ էին Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան թատ­րո­նի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սիւ­հա Ույ­կուր, մեր թա­տե­րա­կան աշ­խար­հէն բազ­մա­թիւ ծա­նօթ դէմ­քեր եւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­ներ։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

​Կաս­կած չկայ, որ ա­ռա­ջին մարդն իսկ իր նո­րա­ծի­նը զբա­ղեց­նե­լիք ա­ռար­կայ մը փոր­ձած է ստեղ­ծել, մա­նու­կին հա­մար խա­ղա­լիք մը հնա­րել, բնազ­դա­բար զգա­լով, որ ե­րախա­նե­րուն հա­մար կեն­սա­կան է խա­ղա­լը: Յա­ճախ նշմա­րած էք, որ նուէ­րը երբ տրուած է մա­նու­կին, ան սկիզ­բը ա­ւե­լի ժա­մա­նակ յատ­կա­ցու­ցած է տու­փին եւ ժա­պա­ւէ­նին, քան՝ մէ­ջի խա­ղա­լի­քին:

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նուի­րուած «Մէկ աշ­խարհ» (ONE World) 18-րդ մի­ջազ­գա­յին փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու փա­ռա­տօ­նին այս տա­րի տաս­նե­րեք ա­նուա­նա­կար­գե­րու մէջ պի­տի ցու­ցադ­րուի հա­րիւրք­սա­նե­րեք ժա­պա­ւէն վաթ­սու­ներ­կու  եր­կիր­նե­րէ: Փա­ռա­տօ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Մար­տի 7-16 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ, Փրա­կի մէջ:

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այ­սօր ամ­բողջ աշ­խար­հը կը տօ­նէ Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րը: Կը հնչեն տօ­նա­կան շնոր­հա­ւո­րանք­ներ, կի­նե­րուն կը տրուին նուէր­ներ, ծա­ղիկ­ներ, բա­ցիկ­ներ… Տե­ղի կ՚ու­նե­նան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն­ներ, ե­րե­կոյթ­ներ ու խնջոյք­ներ: Կի­նը մէկ ան­գամ եւս կը յայտ­նուի ու­շադ­րու­թեան ներ­քոյ:

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ընդ­հան­րա­պէս կը գան­գա­տին մար­դիկ այս աշ­խար­հի վրայ ապ­րուած կեան­քէն։ Կը գան­գա­տին, քա­նի որ ցա­ւը, վիշ­տը, նե­ղու­թիւ­նը ա­ւե­լի՛ շատ կ՚ազ­դէ մար­դուս, եւ կը տպա­ւո­րէ զա­նոնք։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Փոխ-վարչապետ Եալչըն Աքտողանի հետ ոչ-իսլամ փոքրամասնութեանց համայնքային վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն հանդիպումը ստեղծած է լայն արձագանգ:
Առկախեալ ընտրութիւններու հարցը միշտ հրատապ:
Թրքահայ վարչայինները առաջին անգամ յաչս պետութեան միաձայնութեամբ բացայայտ ձեւով ընդգծեցին՝ աշխարհականներէ բաղկացեալ, իրաւական պարտադիր լիազօրութիւններով օժտուած, կառավարման պաշտօնական մարմնի մը ստեղծման պահանջը, որպէսզի մեր հաստատութիւններուն ցանցը ըլլայ աւելի վերահսկելի ու ենթակայ անհրաժեշտ հասարակաց կարգապահութեան:

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Վրաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մի­խա­յիլ Ճա­նե­լի­ծէ այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Պա­քու՝ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Այ­սօր, Պրիւք­սէ­լի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիա-Եւ­րո­միու­թիւն գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կու գան Սու­րիա­յէն դէ­պի Եւ­րո­պա գաղ­թա­կա­նաց հոս­քին վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ներ­կայ ժա­մա­նա­կա-շըր­ջա­նին հրա­տապ կը հա­մա­րուին կող­մե­րուն մի­ջեւ։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թեհ­րա­նի մէջ։ Ի­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան այն բո­լոր խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կը զբա­ղեց­նեն եր­կու եր­կիր­նե­րու հա­մա­տեղ օ­րա­կար­գը։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

Իս­թան­պու­լի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ու պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Այս­պէս, Վոս­փո­րի Եւ­րո­պա­կան ու Ա­սիա­կան ա­փե­րը միա­ցան եր­րորդ ան­գամ։ Վոս­փո­րի եր­րորդ կա­մուր­ջին ճա­նա­պար­հա­յին վեր­ջին հա­տուա­ծը զե­տե­ղուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

ՎԱ­ՀԷ ԹԱՇ­ՃԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բեր 2010-ին կը գտնուէի Պէյ­րութ։ Այ­ցե­լու­թիւն մը տուած էի բա­րե­կա­միս, որ նոր վե­րա­դար­ձած էր Սիս-Քո­զան կա­տա­րած աշ­խա­տան­քա­յին ճամ­բոր­դու­թե­նէ մը։ Խան­դա­վառ ցոյց կու տար իր քա­շած լու­սան­կար­նե­րը, ո­րոնց շար­քին կա­րե­ւոր տեղ մը կը գրա­ւէր Եա­ւէ­րին Քո­նա­քը, Սիս-Քո­զա­նի հրա­շա­գեղ տու­նե­րէն մէ­կը։

Երկուշաբթի, Մարտ 7, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­շադ­րու­թիւն ը­րա՞ծ էք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մար­դոց մէջ, մեր շուր­ջը, տե­ւա­կան «մե՜ծ ըլ­լալ»ու, գե­րա­դա­սուե­լու եւ միշտ «ա­ւե­լի՛ զօ­րա­ւոր ե­րե­ւել»ու պայ­քար մը, մրցակ­ցու­թիւն մը, տենչ մը կա՛յ։ Բայց ա­սի­կա մեր օ­րե­րուն յա­տուկ ե­րե­ւոյթ մը չէ՝ մարդ էա­կին ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան ժա­մա­նակ­նե­րէն իսկ գո­յու­թիւն ու­նե­ցած է «Ես»ի մրցում մը, մա­քա­ռում մը եւ վէ՛ճ մը

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Պրիւքսէլի մէջ Երկուշաբթի տեղի պիտի ունենայ Թուրքիա-Եւրոմիութիւն կարեւոր գագաթաժողովը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան երէկ յետմիջօրէին տեսակցեցաւ Տանըլտ Թուսքի հետ:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Փոխ-վարչապետը Տոլմապահչէի մէջ երէկ առաւօտ նախաճաշի սեղան մը սարքեց ի պատիւ փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ներկայացուցիչներուն, որոնց հետ քննարկեց բազմաբնոյթ խնդիրներ:
Եալչըն Աքտողանի հետ կազմակերպուած տեսակցութեան ընթացքին առաջնահերթօրէն ընդգծուեցաւ առկախեալ ընտրութիւններուն հարցը: Թրքահայ գործիչները ընդհանրապէս դրական տպաւորութիւններ ունեցան այս հանդիպումէն:

Շաբաթ, Մարտ 5, 2016

Մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը վեր­ջին շրջան­նե­րուն յու­զու­մով հե­տե­ւե­ցան յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի եւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի Իր­մա Փո­լա­տի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի ար­ձա­նագ­րած վե­րի­վայ­րում­նե­րուն։

Էջեր