Արխիւ

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցիի «Մա­տեան ող­բեր­գու­թեան» ա­ղօ­թագր­քին վեր­ջին հա­տուած­նե­րէն մին՝ Գլուխ ՂԳ.-ը, վեր­նագ­րուած է «Ա­ղօթք թարգ­մա­նօ­րէն վասն սրբա­լոյս իւ­ղոյն միւ­ռո­նի». բա­ժին մը, զոր հո­գե­ւո­րա­կան­ներ կ՚ըն­թեր­ցեն Միւ­ռոնօրհ­նէ­քի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ։ Այ­սու կը ներ­կա­յաց­նենք հա­տուած մը յի­շեալ ա­ղօթ­քէն՝ աշ­խար­հա­բա­րի թարգ­մա­նուած թեր­թիս հիմ­նա­դիր Մի­սաք Գօ­չու­նեա­նի կող­մէ («Աշ­խար­հա­բար Նա­րեկ», Պո­լիս, 1902)։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Օ­ծու­մը ու­նի նուի­րա­գոր­ծո­ղի եւ սրբա­գոր­ծո­ղի ի­մաստ։ Այս­պէս, Աս­տու­ծոյ սպա­սար­կու­թեան կո­չուած ան­ձեր, պաշ­տօ­նեա­ներ, ա­ռար­կա­ներ եւ ա­նօթ­ներ կ՚օ­ծուէին ձի­թե­նիի իւ­ղով Աս­տուա­ծըն­տիր ան­ձե­րու ձե­ռամբ։ Օ­ծու­մով իշ­խա­նու­թեան կու գա­յին նաեւ թա­գա­ւոր­նե­րը, օ­րէն­քով կա­ռա­վա­րե­լու հա­մար ի­րենց ժո­ղո­վուր­դը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ շաբաթավերջին տեղի կ՚ունենայ Միւռոնօրհնութիւն։
Հայաստանեայց Առաքելական Ուղղափառ եկեղեցին հոգեւոր միասնականութեամբ կը վերամիաւորէ իր աշխարհացրիւ հօտը։
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը կը նախագահէ պատմական արարողութեան։

 

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

​ՍԱՀԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՇԱԼԵԱՆ

​Երկ­նա­յին օրհ­նու­թիւն­ներն ըն­կա­լե­լու եր­կու մի­ջոց­ներ ու­նինք. Ա­ռա­ջի­նը՝ ուղ­ղա­կի Աս­տուծ­մէ մեր հո­գիին մէջ իջ­նող ազ­դե­ցու­թիւնն է ա­ռանց ոե­ւէ միջ­նոր­դի: Այս ա­ռու­մով մար­դու եւ Աս­տու­ծոյ մի­ջեւ ոչ մէկ բան կրնայ մտնել:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջի Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար այ­սօր կը մեկ­նի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ են նաեւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

Հա­յաս­տան պատ­րաստ է ըն­դու­նիլ Սու­րիոյ մէջ մնա­ցած բո­լոր հա­յե­րը, ե­թէ նման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն յա­ռա­ջա­նայ: Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես» գոր­ծա­կա­լու­թեան հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ այս պա­հու դրու­թեամբ Սու­րիոյ մէջ 15-17 հա­զար հայ կայ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երբ յա­ճախ կը խօ­սինք կեան­քի մա­սին, կեան­քի ապ­րում­նե­րուն մա­սին, պահ մը կը մոռ­նանք, որ կեան­քէն ա­ւե­լի մեծ ճշմար­տու­թիւն մը կայ այդ կեան­քին ըն­թաց­քին մէջ՝ մա՛­հը ա­մե­նէն յստակ, ան­խու­սա­փե­լի ճշմար­տու­թի՛ւնն է կեան­քին, քա­նի որ ան որ կեան­քը կ՚ապ­րի, պի­տի մեռ­նի, այն որ կը ծնի, ար­դէն մա­հու­ան ըն­թաց­քին մէջ մտած կ՚ըլ­լայ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Սեպ­տեմ­բեր 17-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը իր մե­ծա­նուն ար­ժէք­նե­րէն ճար­տա­րա­պետ Ռա­ֆա­յէլ Իս­րա­յէ­լեա­նի (1908¬1973), որ յատ­կա­պէս «Սար­դա­րա­պա­տի ճա­կա­տա­մար­տը» յա­ւեր­ժաց­նող իր յու­շա­հա­մա­լի­րով՝ բարձ­րա­դիր պա­տուան­դան մը նուա­ճած է հա­յոց ան­մահ ար­ժէք­նե­րու պան­թէո­նին ու, իբ­րեւ այդ­պի­սին, հե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ասեղնագործուհի Անահիտ Կարապետեան արդէն քսանհինգ տարիէ ի վեր իւրովի ծառայութիւն մը կը մատուցանէ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ:
Շաբաթավերջին օրհնուելիք Սրբալոյս Միւռոնի կաթսային եւ միւռոնաթափ աղաւնիին ծածկոցները պատրաստած նուիրեալ արհեստաւորը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Խօ­սի­լը՝ խօս­քը գոր­ծա­ծել ի­րա­պէ՛ս ա­րուեստ մըն է։
Ու­րիշ ա­ռիթ­նե­րով ալ ը­սած ենք. կան մար­դիկ՝ որ շա՜տ կը խօ­սին եւ ո՛­չինչ կ՚ը­սեն, կան մար­դիկ՝ որ սա­կա­ւա­խօս են, քիչ կը խօ­սին եւ շա՜տ բան կ՚ը­սեն։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Կիպ­րա­կան հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին զու­գա­հեռ՝ ներ­կա­յիս աշ­խա­տանք կը տա­րուի կղզիէն ներս կրօ­նա­կան գետ­նի վրայ խա­ղա­ղու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին շրջա­նին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն մէջ ար­ձա­նագ­րուած է յա­ռա­ջըն­թաց եւ ստեղ­ծուած՝ յու­սադ­րիչ մթնո­լորտ մը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Ե­նի­գա­բուի հրա­պար­կին վրայ, Կիրակի օր, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Մի­լիո­նա­ւոր շունչ, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ մէկ ձայն» խո­րագ­րեալ հան­րա­հա­ւա­քը, ո­րուն նպա­տակն էր վեր­ջին շրջան­նե­րուն պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան շար­ժում­նե­րը վար­կա­բե­կել ու ընդ­դէմ ա­հա­բեկ­չու­թեան միաս­նա­կան ո­գին ամ­րաց­նել։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

«ContourGlobal» ամերիկեան ընկերութեան եւ Հայաստանի կառավարութեան միջեւ համաձայնութիւն:
Որոտանի ջրաելեկտրակայանի երեք կառոյցներուն համար նախատեսուած են հսկայական ներդրումներ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­րու­սա­ղէ­մի «Ալ Աք­սա» մզկի­թին շուրջ ըն­թա­ցող բա­խում­նե­րը կրնան կրօ­նա­կան պա­տե­րազ­մի մը պատ­րոյ­գը վա­ռել: Անց­նող օ­րե­րուն գրան­ցուած բա­խում­նե­րը կը դառ­նա­յին հա­մա­տա­րած, երբ Իս­րա­յէ­լի ա­պա­հո­վա­կան մար­մին­նե­րը յա­ւե­լեալ ար­գե­լա­փա­կում­ներ կը դնէին մզկիթ մուտք գոր­ծել ու­զող պա­ղես­տին­ցի (եւ ոչ միայն պա­ղես­տին­ցի) մահ­մե­տա­կան­նե­րուն դէմ:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

​Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս:
Մեծարանքի հանդիսութիւններ կը պատրաստուին ի պատիւ Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք­. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

ԵԱՀԿ-ի հիմ­նա­րար փաս­տա­թուղ­թե­րու ստո­րագր­ման 40-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը նա­խըն­թաց օր հան­դի­սա­ւո­րա­պէս նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ 1975 թուա­կա­նին ստո­րագ­րուած Հել­սին­քեան եզ­րա­փա­կիչ աք­տի 40-ա­մեա­կին ձօ­նուած ձեռ­նարկ­նե­րուն տան­տէրն էր Ե­րե­ւա­նի մօտ ԵԱՀԿ-ի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Անտ­րէյ Սո­րո­քին։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ար­մե­նիա-Էքս­փօ 2015» տա­րե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը։ Ար­դէն 15-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու բա­ցու­մը պա­տուեց նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 7-8-ի լուս­ցող գի­շե­րը, 43 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի հի­ւան­դա­նոց­նե­րէն մէ­կուն մէջ, մեր կեան­քէն առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան տա­ղան­դա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Ն­­շան Պէ­շիկ­թաշ­լեան, որ սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ յա­ւեր­ժու­թեան ար­ժա­նի է իբ­րեւ հայ­կա­կան եր­գի­ծան­քի սփիւռ­քեան շնչա­ւոր­ման տա­ղան­դա­ւոր վար­պե­տը։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

Հայաստանի տնտեսութեան մասին կանխատեսումները չեն պարզեր միանշանակ համայնապատկեր մը:
Միջազգային կարգ մը վաճառանիշերու երկրի շուկայէն դուրս գալու որոշումները ստեղծած են լայն արձագանգ:

Էջեր