Արխիւ

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ Վիեն­նա­յի մէջ քննար­կում­ներ կա­տա­րե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ ե­րէկ դար­ձեալ ապրուե­ցաւ բռնու­թեան դէպք մը։ Մինչ բո­վան­դակ եր­կի­րը նա­խըն­թաց օր Իս­թան­պու­լի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տին մէջ ապ­րուած դէպ­քե­րուն բե­րու­մով բռունց­քի մը վե­րա­ծուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ, ե­րէկ ալ յար­ձա­կում մը գոր­ծուե­ցաւ Իս­թան­պու­լի Անվ­տան­գու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան վրայ։ Ի­րե­րա­յա­ջորդ այս եր­կու դէպ­քե­րը պատ­ճառ դար­ձան, որ ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը հեր­թա­կան ան­գամ ա­նի­ծուի։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր շրջա­գա­յու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Տա­ճի­կիս­տան եւ Խրղը­զիս­տան։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նը կը հան­դի­սա­նայ Տու­շան­պէն։ Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Նալ­պան­տեան Տա­ճի­կիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կը մաս­նակ­ցի Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Բան­կալ­թիի Մխի­թա­րեան վար­­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ տօ­նե­ցին Ս. Զատ­կի մօ­տա­լուտ գա­լուս­տը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի մէջ ա­մե­նէն դժբախտ մար­դը ո՞վ կրնայ ըլ­լալ, ե­թէ ոչ՝ ա­նի­րա­ւուած, մատնուած, ու­րա­ցուած, լքուած, մոռ­ցուած եւ մի­նա­կու­թեան դա­տա­պար­տուած մէ­կը։ 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ ա­ւար­տեց իր ե­ռօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Իր շրջա­գա­յու­թեան վեր­ջին հանգ­րուանն էր Պուք­րէ­շը, ուր ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Քլաուս Վեր­նէր Իո­ան­նի­սի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարին» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ։
Մեհմէտ Փոլատէլի համոզմամբ, թալաններու գործընթացը տարրն էր ընդհանուր քաղաքականութեան։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կաթո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եր­կու միա­բան­նե­րը նշա­նա­կուե­ցան նոր պաշ­տօն­նե­րու։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Այս շաբ­թո­ւան իւ­րա­քան­չիւր օ­րը կը կրէ «Ա­ւագ» ա­նո­ւա­նու­մը եւ ու­նի իր խոր­հուր­դը: Ա­ւագ շա­բա­թը կը սկսի Ծաղ­կա­զար­դի Կի­րա­կիով` Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ե­րու­սա­ղէմ մուտ­քով:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը ար­դէն յայ­տա­րա­րած է Ա­ւագ Շաբ­թուան եւ Զատ­կուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ծրա­գի­րը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 88-րդ համագումարին շրջագծով բազմակողմանի աշխատանք:
Մարդկային ներուժը հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ:
Երեւանի «Այբ» դպրոցի երդիքին տակ երէկ սկսած զրոյցներու շարքը այսօր կը շարունակուի Ամերիկեան համալսարանի յարկէն ներս:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

 Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւագ շաբ­թուան խորհր­դան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռա­ջի­նը։ Սրբոց տա­սը կու­սա­նաց յի­շա­տա­կը ո­չե­կո­չուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան Պա­քըր­գիւ­ղի մաս­նա­ճիւ­ղը ե­րէկ պահ­քի սե­ղա­նով մը պա­տուեց փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ կու­սակ­ցա­կան շրջա­նակ­նե­րը հիւ­րըն­կա­լե­ցին հայ, յոյն եւ ա­սո­րի հա­մայնք­նե­րէն դէմ­քեր։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ փառաշուք յուղարկաւորութիւն:
Հանգուցեալ Սարգիս Սերովբեան յաւերժութեան ճամբուեցաւ հոծ բազմութեան մը մասնակցութեամբ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Թուր­քիա ե­րէ­կուան օ­րը ան­ցուց խա­ւա­րի մէջ։ Ա­ռա­ւօ­տուն ժա­մը 10.36-ի դրու­թեամբ ե­լեկտ­րա­կան հո­սան­քը նոյ­նա­ժա­մա­նակ խզուե­ցաւ երկ­րի քա-ռասունհինգ քա­ղաք­նե­րուն մէջ։ Նոյ­նիսկ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներն ու հի­ւան­դա­նոց­նե­րը պար­տա­ւո­րուե­ցան կանգ­նեց­նել ի­րենց ծա­ռա­յու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի կող­մէ։ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած ՀԲԸՄ-ի պա­տուի­րա­կու­թեան ի պա­տիւ հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան վար­չա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր ա­ւար­տին կը հասց­նէ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու շար­քը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Այս­պէս, Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ ե­րէկ ու­նե­ցած շփում­նե­րէն վերջ Էր­տո­ղան ան­ցաւ Պուք­րէշ, ուր այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Ռու­մա­նիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին բա­ժան­մունք­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն հա­մա­ժո­ղո­վը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Իսթանպուլի Արդարադատութեան պալատին մէջ երէկ ապրուածները ահուսարսափ պատճառեցին բովանդակ երկրին:
Դատախազ Մեհմէտ Սելիմ Քիրազ ութ ժամուան գերեվարութենէ վերջ նահատակուեցաւ ահաբեկիչներուն կողմէ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ:
Ըստ Էտհէմ Էլտէմի, տարբեր պատմագրութիւններու վերջին շրջանի համադրումը յոյս կը ներշնչէ:

Էջեր