Արխիւ

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Մէ­կէ ա­ւե­լի լրա­տուա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­ներ տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցեն իրա­նեան զի­նեալ­նե­րու Դա­մաս­կոս հաս­նե­լուն մա­սին: Ըստ տրուած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, անց­նող ե­րեք օ­րե­րուն Դա­մաս­կոս հա­սած իրան­ցի եւ իրաք­ցի զի­նեալ­նե­րուն թի­ւը կը հաս­նի եօթ հազարի: Կը սպա­սուի նաեւ, որ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն այդ ու­ժե­րուն թի­ւը հաս­նի տասներկու հազարի։

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015

Թուրքիոյ Հանրապետութեան 25-րդ գումարման Ազգային մեծ ժողովի ձեւաւորման հանգրուանը:
Վաղուան ընտրութիւններուն արդիւնքը պիտի պայմանաւորէ ներքին քաղաքական նոր հաւասարակշռութիւնները:

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015

Արամ Խաչատրեանի սենեկային ստեղծագործութիւնները ամփոփումը:
Աշխարհահռչակ յօրինողի նոր թողարկուած սկաւառակներուն համար շնորհանդէս Երեւանի մէջ:

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ի­րա­նի Հո­գե­ւոր Ա­ռաջ­նորդ Ա­յէ­թուլ­լահ Հա­մա­նէ­յի ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րով ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սէիտ Ա­լի Կա­զի Աս­քա­րը, որ վեր­ջին օ­րե­րուն այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան։ Ի­րեն կ՚ու­ղեկ­ցէր Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի դես­պան Մու­հա­մմէտ Րէի­սի։

Շաբաթ, Յունիս 6, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը եւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի Ըն­թերց­ման տօ­նը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն գոր­ծադ­րած յայ­տա­գի­րը կը ցո­լաց­նէր գծանկա­րեալ գիւ­ղի մը մթնո­լոր­տը, ո­րու մէջ ա­նոնք ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու ար­ժա­նա­ցան ի­րենց պա­րե­րով, եր­գե­րով ու նուագ­նե­րով։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը ան­պաշ­տօն հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նան Մինս­քի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս հա­ւա­քոյ­թին նպա­տա­կը պի­տի ըլ­լայ վեր­ջերս Ռի­կա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ԵՄ-ի ան­դամ եւ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու գա­գա­թա­ժո­ղո­վի ար­դիւնք­նե­րուն ամ­փո­փու­մը։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Թուր­քիա մօ­տէն կը հե­տե­ւի հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ Պել­ժիոյ մէջ ապ­րուած վեր­ջին խմո­րում­նե­րուն։ Տե­ղա­կան մա­մու­լը բո­լո­րո­վին վեր­ջերս տե­ղե­կա­ցու­ցած է, թէ Պել­ժիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս մե­ծա­մաս­նու­թեան տէր չորս կու­սակ­ցու­թիւն­ներ ձեռ­նա­մուխ ե­ղած են հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւի մը ըն­դուն­ման։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Իրան-Հայաստան կազամուղի վերջին հատուածը կը վաճառուի «Կազփրոմ Արմէնիա» ընկերութեան:
Երեսփոխան Արտակ Զաքարեանի խօսքով, սպառնալիք մը չկայ երկրի ուժանիւթի անվտանգութեան տեսակէտէ:

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Երեւանի մէջ կլոր սեղանի ձեւաչափով քննարկում՝ Հայաստանէ ներս հոգեւոր անվտանգութեան խնդիրներու լուծման ջանքերուն շուրջ:
Ըստ Տ. Բագրատ Եպսկ. Գալստանեանի, խօսքի ազատութեան իրաւունքը պատրուակ կը ծառայեցուի հոգեորսութեան համար:

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Ֆրան­սա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Քանն քա­ղա­քին մէջ ներ­կայ կը գտնուի «Նի­տէմ» մի­ջազ­գա­յին յայտ­նի ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօ­նի բաց­ման։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց Ընդ­հան­րա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ հայ­րե­րէն Ս. Յով­հան Ոս­կե­բե­րա­նի «Մեկ­նու­թիւն մար­գա­րէու­թեանն Ե­րե­միայ» խմբա­գիր մեկ­նու­թիւ­նը՝ աշ­խա­տա­սի­րու­թեամբ Յա­կոբ Քէօ­սէեա­նի։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ըն­թերց­ման տօ­նը եւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։ Եր­կու ձեռ­նարկ­նե­րուն ըն­թաց­քին ալ ա­շա­կերտ­նե­րը հան­դէս ե­կան յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով եւ ար­ժա­նա­ցան ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Սուտ»ը կը կա­յա­նայ սխալ բան մը ը­սե­լու մէջ՝ խա­բե­լու դի­տա­ւո­րու­թեամբ, ինչ­պէս կ՚ը­սէ Սուրբ Օ­գոս­տի­նոս։ Ուս­տի սու­տին մէջ ճշմար­տու­թիւն չի գտնուիր։ Սու­տը, այս ի­մաս­տով, ճշմար­տու­թեան դէմ ա­մե­նէն մեծ եւ ուղ­ղա­կի թշնա­մին է։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Ե­րե­ւա­նի Մա­լա­թիա-Սե­բաս­տիա վար­չա­կան շրջա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յաս­տան» շար­ժան­կա­րի սրա­հի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։ Հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած շրջայ­ցի ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան ծա­նօ­թա­ցաւ 2013 թուա­կա­նէն ի վեր ի­րա­կա­նա­ցուած վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գահ երկ­րի՝ Սեր­պիոյ Ա. փոխ-վար­չա­պետ ու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ի­վի­ցա Տա­չի­չի Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցած շփում­նե­րուն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ սար­քած հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Տա­չիչ ար­տա­յայ­տուած էր Պա­քուի մէջ ի­րեն ներ­կա­յա­ցուած ա­ռա­ջար­կին շուրջ, ո­րով Ատր­պէյ­ճան փա­փաք յայտ­նած է ընդ­լայ­նել ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն շրջա­գի­ծը եւ ե­ռա­նա­խա­գահ­նե­րու շար­քին ընդգր­կել նաեւ Գեր­մա­նիան ու Թուր­քիան

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­նա­թե­մա» ռաք ե­րաժշ­տու­թեան խում­բի հա­մեր­գը։ «Պա­րո­նեան» թատ­րո­նի եր­դի­քին տակ հան­դէս ե­կաւ «Ա­նա­թե­մա»ն, որ մեծ հա­մ­բաւ կը վա­յե­լէ աշ­խար­հի վրայ։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ գրա­կան ե­րե­կոյթ մը, որ ձօ­նուած էր ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղծ Յով­հան­նէս Թու­մա­նեա­նին: Վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թու­թեան կազ­մի հա­մա­տեղ աշ­խա­տու­թեամբ կեան­քի կո­չուած այս ո­գե­կոչ­ման հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տան հայ­րեր՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէն եւ Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լու, Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Ար­ման Գա­մա­ռի, ու­սու­ցիչ­ներ, ա­շա­կերտ­ներ եւ  ծնող­ներ:

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի վո­լէյ­պո­լի աղջ­կանց կազ­մը մաս կազ­մեց Պէ­յօղ­լուի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քի մը դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին։ Այս­պէս, մար­զան­քի ու­սուց­չու­հի Ան­ժէլ Ե­լէ­կէ­նի կող­մէ վե­րասհ­կուած խում­բը եր­րորդ հո­րի­զո­նը նուա­ճեց միջ­վար­ժա­րա­նա­յին այս մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին։  Է­սաեան­ցի­նե­րը ե­րէկ ստա­ցան ի­րենց բա­ժակն ու մե­տայլ&

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու հան­դէ­սին առ­թիւ։ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

«Ա­մէն ինչ գի­տու­թեան հա­մար» կար­գա­խօ­սով Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ սկսաւ «Լոյ­սի տա­րուան» ձօ­նուած գի­տա­կան ե­ռօ­րեայ խրախ­ճան­քը, որ այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի հին­գե­րորդ ան­գամ։ Է­սաեա­նի լի­սէի բաժ­նի ա­շա­կերտ­նե­րը այս շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի զա­նա­զան դա­սա­րան­նե­րուն մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցին շատ հե­տաքրք­րա­կան ծրագ­րեր։

Էջեր