Արխիւ

Երկուշաբթի, Յունիս 20, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս յատկանշական հանդիսաւոր արարողութիւն մը:
Երուսաղէմի միաբաններէն Տ. Բագրատ Ծ. Վրդ. Պուրճէքեան նշանակուեցաւ առաջնորդական ընդհանուր փոխանորդ՝ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի կողմէ:

Երկուշաբթի, Յունիս 20, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն գոր­ծադ­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուե­ցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նին եւ Ս. Վլա­տի­միր ուղ­ղա­փառ ճե­մա­րա­նին (Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ) մի­ջեւ։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին օրհ­նու­թեամբ, ստո­րագր­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճին մէջ։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ե­լմտա­կան նա­խա­րա­րի ա­ւագ օգ­նա­կան Տա­նիէլ Կլէյ­զըր, ան­ցեալ Մա­յի­սին, ա­նակն­կալ այց մը կը կա­տա­րէր դէ­պի Պէյ­րութ: Ա­մե­րի­կա­ցի գոր­ծի­չը շփում­ներ կ­­՚ու­նե­նար Լի­բա­նա­նի դրա­մա­կան ո­լոր­տի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ:

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

​Պինալի Եըլտըրըմ Անգարայի արտաքին քաղաքականութեան հարցերուն կը մօտենայ դրական ոգիով:
Վարչապետին համոզմամբ, մշտական թշնամանք չի կրնար ըլլալ Ռուսաստանի, Եգիպտոսի, Իսրայէլի եւ Սուրիոյ միջեւ:

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան վեր­ջերս Վա­տի­կա­նի կող­մէ Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան հա­մար նշա­նա­կուե­ցաւ պա­պա­կան պա­տուի­րակ։ Այս ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը լայն ար­ձա­գանգ գտած է հա­յաշ­խար­հէն ներս։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նի մէջ ե­րէց­նե­րը կը պատ­մեն, թէ հան­րա­պե­տու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րէն Սլէյ­ման Ֆրեն­ժիէ (1970, ե­րես­փո­խան Ս. Ֆրեն­ժիէի մեծ հայ­րը) նա­խա­գահ ընտ­րուե­լով՝ յայ­տա­րա­րած է, որ օր պի­տի գայ, երբ լի­բա­նան­ցի­նե­րը այ­լեւս դռնե­րը պի­տի չկղպեն (այն­քան ա­պա­հով պի­տի ըլ­լայ): Ե­կած են քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րը, եւ մար­դիկ իս­կա­պէս պէտք չեն ու­նե­ցած կղպե­լու դռնե­րը, ո­րով­հե­տեւ ո՛չ դուռ մնա­ցած է, ո՛չ ալ պա­տու­հան: Այս­պէս կ՚ը­սեն: Կա­տա­կը՝ կա­տակ, կար­դա­ցէ՛ք…

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Յետ­մի­ջօ­րէի քա­նի մը ժա­մե­րուն եղ­բօրս կա­ռա­տու­նը շատ ա­ւե­լի մեծ թի­ւով մարդ կը հա­ւա­քուէր, քան՝ հայ­կա­կան ա­կումբ­նե­րը:  Ա­նի­կա դար­ձած էր ան­պաշ­տօն «ա­կումբ» մը:

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պատ­մու­թեան ա­մէն շրջա­նին ե­ղած են ան­ձեր՝ ո­րոնք դրա­կան կամ բա­ցա­սա­կան, ըն­թացք տուած են ընդ­հա­նուր ըն­կե­րա­յին կեան­քին եւ նաեւ ե­կե­ղե­ցիին։ Ա­նոնք եր­բեմն օգ­տա­կար, եր­բեմն վնա­սա­կար, եր­բեմն շա­հա­դի­տու­թեամբ, եր­բեմն նուի­րա­կան ո­գիով՝ ծա­ռա­յա­սի­րու­թեամբ դրոշմ եւ հետք թո­ղած են ժո­ղո­վուր­դի մը ճա­կա­տագ­րին վրայ։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Գում­գա­բուի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան փայ­լուն հան­դի­սու­թիւ­նով մը հրա­ժեշտ տուաւ Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն։ Ա­ւան­դա­կան հրա­ժեշ­տի ե­րե­կոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ, ուր ըն­թա­ցա­ւարտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան ընթ­րի­քի սե­ղան­նե­րու շուրջ։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Գա­րա­կէօ­զեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դպրո­ցի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հրա­ժեշ­տի հան­դի­սու­թիւ­նը։ Ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ ան­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րու հան­դի­սա­վար­ներն էին Ա­լեք­սան Զա­րու­քի եւ Լու­սին Չաղ­լը։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժեշտ տուաւ թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի այս տարուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­նա­կար­գի բաժ­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հրա­ժեշ­տի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ներ­կայ էին Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի զոյգ տնօ­րէ­նու­հի­նե­րը՝ Սա­թե­նիկ Նշան եւ Առ­լին Ե­շիլ­թէ­փէ, Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ըն­թա­ցա­ւարտ դա­սա­րան­նե­րէ ա­շա­կերտ­ներ, ո­րոնք կրօն­քի դա­սե­րուն մէջ լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րը ձեռք ձգած էին, 16 Յու­նիս 2016, Հինգ­շաբ­թի, ժա­մը 18.00-ին, հա­մախմ­բուե­ցան Պատ­րիար­քա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ։ Հան­դի­սու­թեան նա­խա­գա­հեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Սուրբ Մես­րոպ-Ա­րա­պեան դպրո­ցա­կան հա­մա­լի­րի խնա­մա­կալ մար­մի­նը (AAG) հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս տա­րուան դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տին՝ Սեպ­տեմ­բե­րին բա­ցու­մը պի­տի կա­տա­րուի Գէորգ Ա­րա­պեան միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նին, Ալ­ֆոր­վի­լի Սուրբ Մես­րոպ-Ա­րա­պեան դպրո­ցա­կան հա­մա­լի­րի շրջա­նա­կին մէջ:

Շաբաթ, Յունիս 18, 2016

Ե­րե­ւա­նի մօտ Հնդկաս­տա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Եո­կեշ­վար Սանկ­վա­ն ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նին յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­ի­րը։

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թա­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թի մը ըն­թաց­քին մէկ­տե­ղուե­ցաւ անվ­տան­գու­թեան հա­մա­կար­գէն պաշ­տօ­նեա­նե­րու հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան իր ե­լոյ­թին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցի՝ զայն ո­րա­կե­լով դա­ւա­ճա­նու­թեան հրո­սա­խումբ։

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016

Արդարադատութեան նախարարութիւնը յստակեցուց իր դիրքորոշումը Անթիլիասի կողմէ բացուած դատին կապակցութեամբ:
Սահմանադրական ատեանին յանձնարարուած է ընթացք չտալ՝ Սիսի երբեմնի կաթողիկոսարանի սեփականութեան իրաւունքի վերադարձման նպատակով կատարուած դիմումին: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իրաւական նախաձեռնութեան ճակատագիրը կրնայ վճռուիլ տեսանելի ապագային:

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն՝ Սուրբ Վլա­տի­միր Ուղ­ղա­փառ ճե­մա­րա­նի տե­սուչ Տքթ. Ճոն Քհնյ. Պե­ռին, ո­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէր Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մեր­ի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ս. Ներ­սէս ըն­ծա­յա­րա­նի տե­սուչ Տ. Մար­տի­րոս Ա. Քհնյ. Չե­ւեան։

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ ներ­կա­յիս տե­ղի կ՚ու­նե­նան Չի­նա­կան մշա­կոյ­թի օ­րեր։ Բազ­մա­կող­մա­նի յայ­տա­գիր մը կը գոր­ծադ­րուի այս շրջագ­ծով։ Հա­յաս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի մշա­կոյ­թի նա­խա­րար­ու­թիւն­նե­րուն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած է այս ձեռ­նար­կը։

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ռաջ­նորդ» պա­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­մը։ Հա­մակ­րե­լի ա­րուես­տա­գի­տու­հի Նա­թա­լին Պոզ Եըլ­մա­զի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ան­ցեալ ե­ղա­նա­կին յա­ռաջ տա­րուած պա­րի դա­սըն­թացք­նե­րուն տար­ե­վեր­ջի ներ­կա­յա­ցումն էր այս մէ­կը։

Էջեր