Արխիւ

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Անգ­լիա­կան «The Guardian» հե­ղի­նա­կա­ւոր օ­րա­թեր­թը գրեց, թէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ պէտք է քննա­դա­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ջու­ղա­յի խաչ­քա­րե­րու կազ­մա­կերպուած ա­ւե­րու­մը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, 2005 թուա­կա­նին Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ձե­ւով ոչն­չա­ցուած էին հա­մա­մարդ­կա­յին ժա­ռան­գու­թեան այդ կա­րե­ւոր ու անկրկ­նե­լի ար­ժէք­նե­րը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հա­յանս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Մու­րա­տեան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Սթոք­հոլմ՝ Շուէ­տի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան, հան­րա­յին ա­ռող­ջու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րար Կապ­րիէլ Վիքշթ­րէօ­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մի­ջազ­գա­յին գոր­ծա­րար կա­պե­րու ա­ջակց­ման կո­մի­տէին կող­մէ հա­ղոր­դուե­ցաւ, թէ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րի 20-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Եր­կիր­նե­րը մէկ յար­կի տակ» տա­րե­կան ցու­ցա­հան­դէս-հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րուն շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած է նաեւ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան նո­րան­շա­նակ ղե­կա­վար դես­պան Փիո­թըր Սվի­թալս­քին, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­հո­գե­բա­նա­կան եւ դա­տա­հո­գե­բու­ժա­կան հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թիւ­նը ե­րէկ սկսաւ՝ քա­ղա­քին մէջ խարս­խուած Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մա­կա­յա­նէն ներս։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նախա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այս օ­րե­րուն ի­րե­րա­յա­ջորդ շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ եւ­րո­պա­կան յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն հետ։ Այս­պէս, ան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հետ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

​Անգարա եւ Մոսկուա կը ջանան Մերձաւոր Արեւելքի վերաբերեալ գտնել հասարակաց կէտեր:
Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու եւ Սէրկէյ Լաւրով երէկ տեսակցեցան Սեւ ծովու առափնեայ քաղաքին մէջ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ բո­ղո­քի մեծ ցոյց մը։ «Ո՛չ ա­հա­բեկ­չու­թեան, ա­յո՛ եղ­բայ­րու­թեան» կար­գա­խօ­սով կազ­մա­կեր­պուած ցոյ­ցին շրջագ­ծով տաս­նեակ հա­զա­րա­ւոր քա­ղա­քա­ցի­ներ Սը­հիէի հրա­պա­րա­կէն երթ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ու­լուս՝ Թուր­քիոյ ա­ռա­ջին խորհր­դա­րա­նի շէն­քը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

​Արցախի ղեկավարութիւնը արձագանգեց ռուս խաղաղապահներու տեղակայման հարցին՝ Stratfor-ի վերջին պնդումներուն լոյսին տակ։
Մարիա Զախարովա. «Մոսկուա ամէն ինչ կ՚ընէ՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերջնական լուծումը մօտեցնելու համար»։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Մոս­կուա­յի հո­գե­ւոր ա­կա­դե­միոյ տե­սու­չին՝ Վե­րէյս­քիի Եւ­կե­նի Ար­քե­պիս­կո­պո­սին կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նին կող­մէ կը հիւ­րըն­կա­լուին ռուս հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը՝ Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ այ­ցե­լեց Հրէից րա­բու­նա­պե­տա­րան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց հրեայ հա­մայն­քին Ա­մա­նո­րը՝ «Ռոշ հա­շա­նա»ի տօ­նը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

12 ­Սեպ­տեմ­բե­րին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ ժո­ղո­վուր­դի տա­ղան­դա­ւոր ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէն Ե­ղի­շէ Թա­դէո­սեա­նի (1870-1936), որ խո­րա­պէս ար­տա­յայտ­չա­կան իր տպա­ւո­րա­պաշտ կտաւ­նե­րով՝ ինք­նու­րոյն դէմք մը կը հան­դի­սա­նայ հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան մէջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երբ հար­ցը եր­ջան­կու­թեան մա­սին է՝ կ՚ար­ժէ մտա­ծել, թէ՝ եր­ջան­կու­թեան բուն ա­կը դրա՞­մն է։ Շա­տեր կ՚ը­սեն, թէ ա­ռանց դրա­մի եր­ջան­կու­թիւն չ՚ըլ­լար, եւ այն­քա՜ն հա­մո­զուած են այն գա­ղա­փա­րին, որ դրա­մը հա­մա­զօր կը նկա­տեն եր­ջան­կու­թեան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ յա­ճախ խօ­սե­ցանք, խորհր­դակ­ցե­ցանք ծխե­լու մա­սին, որ ի­րա­պէս ընդ­հան­րա­ցած մո­լու­թիւն մըն է, եւ կը վնա­սէ թէ՛ ծխո­ղին եւ թէ իր շուր­ջին­նե­րուն։ Ծխա­խոտ գոր­ծա­ծե­լու մո­լու­թեան պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րը ակ­նե­րեւ ու ա­նու­րա­նա­լի են, բայց կա­րե­լի չ՚ըլ­լար հրա­ժա­րիլ, քա­նի որ ան մո­լու­թիւն մըն է՝ ու­նա­կու­թիւն մը, որ գե­րի դար­ձու­ցած է են­թա­կան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Ըստ Travel.ru զբօ­սաշր­ջա­յին ծա­ռա­յու­թեան հե­տա­զօ­տու­թեան, թէ 2015 թո­ւա­կա­նին ԱՊՀ-ա­կան եր­կիր­նե­րուն մէջ ո՞ր ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­պա­տուու­թիւն տո­ւած են ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րը: Վար­կա­նի­շը կազ­մո­ւած է ԱՊՀ-ա­կան հիւ­րա­նոց­նե­րուն մէջ այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ը­րած նախ­նա­կան պա­տո­ւէր­նե­րու տուեալ­նե­րով: Խօս­քը այն զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու մա­սին է, ո­րոնք ճամ­բոր­դած են որ­պէս ան­հատ­ներ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բը նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դէս ե­կաւ շքեղ հա­մեր­գով մը։ Գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ե­դուարդ Թոփ­ճեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ե­լոյ­թը, օ­տար հե­ղի­նա­կա­ւոր արուես­տա­գէտ­նե­րու ալ մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Քրիս­տոֆ Ֆրե­տե­րիք Օթ­թօ Պիէր­վիր­տի հետ։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էին նաեւ նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ֆիր­տուս Զա­քա­րեան եւ «Սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան տնօ­րէն Լե­նա Հա­լա­ճեան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Կիւմ­րիի մէջ, ան­ցեալ Յու­նուա­րի 12-ին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի եօթ ան­դա­մը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­հո­գե­բա­նա­կան եւ դա­տա­հո­գե­բու­ժա­կան հա­մա­լիր փոր­ձա­գի­տու­թիւ­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այ­սօր։ Կիւմ­րիի մէջ տե­ղա­կա­յուած Ռու­սաս­տա­նի զի­նուո­րա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս տե­ղի կ՚ու­նե­նայ փոր­ձաքն­նու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ կը գտնուին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու փաս­տա­բան­նե­րը։ 

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ զրու­ցե­ցին սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րու կա­ցու­թեան շուրջ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Արտաքին գործոց նախարարը Պաքուի պաշտօնական շփումներուն աւարտին ուղեւորուեցաւ դէպի Սոչի:
Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու վերահաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերեալ Անգարայի մօտեցումները:

Էջեր