Արխիւ

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օ­դա­նաւ­ներ, գնացք­ներ, կառ­քեր… Ձ­­մե­ռնա­յին տասն օ­րուան ճա­նա­պարհ: Ե­րե­ւա­նէն դուրս ե­կանք այն օ­րե­րուն, երբ Հա­յաս­տա­նի մէջ կրի­փի ա­ռա­ջին տե­սա­կի H1N1 են­թա­տե­սա­կի բռնկում կար, դպրոց­նե­րը գոց էին, հի­ւան­դա­նոց­նե­րը լե­ցուն՝ հի­ւանդ­նե­րով, կը յայ­տա­րարուէր, որ կրի­փի վի­րիւ­սը Հա­յաս­տան հա­սած է դուր­սի եր­կիր­նե­րէն, եւ օ­դա­նա­ւե­րու, գնացք­նե­րու, կա­յա­նա­տե­ղի­նե­րու, օ­դա­կա­յան­նե­րու եւ բո­լոր մար­դա­շատ վայ­րե­րու մէջ, ուր­կէ ան­ցանք տա­սը օ­րը, ա­մէն մէկ փռշտա­ցող, հա­զա­ցող կամ պա­ղա­ռու­թեան նշան ու­նե­ցող անձ մե­զի հա­մար «զինուած» վա­րա­կա­կիր էր, որ­մէ քիչ մը ար­դէն զա­ւեշ­տի հաս­նող զգու­շու­թեամբ կը փոր­ձէինք հե­ռու մնալ:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ժո­ղո­վուր­դէն մէ­կը Յի­սու­սի ը­սաւ.- Վար­դա­պե՛տ, ը­սէ՛ եղ­բօրս որ մեր հօր ձգած ժա­ռան­գու­թե­նէն իմ բա­ժինս տայ ին­ծի։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Հայազգի ար­հես­տա­վարժ կռփա­մար­տիկ, երկ­րորդ մի­ջին կար­գի աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­համ դար­ձեալ ճանչ­ցուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ տա­րուան լա­ւա­գոյն կռփա­մար­տի­կը, յայտ­նեց Աբ­րա­հա­մի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րը՝ Սի­րան Գրի­գո­րեան:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ բա­ցուե­ցաւ «Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի գե­ղա­րուեստ» խո­րագ­րեալ մեծ ցու­ցա­հան­դէս մը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին եւ Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ ե­րէկ ու­նե­ցան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Սեր­պիոյ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մա­յա Կոյ­քո­վիչ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան՝ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Ան Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հրեայ հա­մայն­քի ա­մե­նաազ­դու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն կող­մէ խումբ մը ղե­կա­վար­ներ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նան մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լը ու­շագ­րաւ կը հա­մա­րէ այս պա­տուի­րա­կու­թեան շփում­նե­րը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Հայաստան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւններու ընթացքին շուրջ բազմակողմանի քննարկումներ:
Նոր շրջանակային համաձայնագրին գծով ձեռնարկուած բանակցութիւնները անմիջական ուշադրութեան առարկայ:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Թուրքիա եւ Գերմանիա կը ձգտին լիակատար փոխըմբռնումով պայքարիլ գաղթականներու տագնապին համար։
Էրտողան եւ Տավուտօղլու երէկ հիւրընկալեցին Անկելա Մերքէլը։
Անգարայի եւ Պերլինի միջեւ համաձայնութիւն գոյացաւ տասը կէտերու շուրջ։ Եգէականի մէջ ազդու նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնելու համար պիտի օգտագործուին նաեւ ՆԱԹՕ-ի դիտարկման հնարաւորութիւնները։ Թրքական կողմը ահազանգ կը հնչեցնէ Ռուսաստանի կողմէ կատարուած ռմբակոծումներուն դէմ։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Հնդկաս­տա­նի դես­պան Սու­րէշ Պա­պու Թա­տի­փա­նե­նին։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ հնդիկ դես­պա­նի ա­ռա­քե­լու­թեան ժամ­կէ­տը կը լրա­նայ, ան հրա­ժեշ­տի այ­ցե­լու­թեան փու­թաց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ՝ Շուէ­տի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մար­կոթ Վալշթ­րէօմ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի մէջ ան կը տե­սակ­ցի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ կու գան գաղ­թա­կան­նե­րու վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Տեմիրճիներու Էլմատաղի բնակարանին վրայ սահմռկեցուցիչ յարձակում եւ կողոպուտ:
87-ամեայ ոսկերիչ Յակոբ Տեմիրճի տմարդի ձեւով սպաննուեցաւ իր տան մէջ, նոյն դէպքին հետեւանքով վիրաւորուած կողակիցը՝ 79-ամեայ Սեդա Այտա Տեմիրճի դարմանման տակ:

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Թուրք-հայ մշակութային համագործակցութեան հետամուտ ծրագրի մը շրջագծով կը նախատեսուի համերգներու շարք մը ներկայ տարուան համար:
Շաբաթավերջին Կալաթասարայի «Ճեզայիր» համալիրին մէջ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսով մը ծանօթացուեցաւ նախագիծը: Նախաձեռնարկները այցելեցին նաեւ Պատրիարքարան, ուր բացատրութիւններ տուին Տ. Արամ Արք. Աթէշեանին:

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Գահիրէի մէջ 31 Յունուար-8 Փետրուար թուականներուն տեղի ունեցաւ Կաթոլիկ եւ Արեւելեան Ուղղափառ միջեկեղեցական աստուածաբանական յանձնախումբին հերթական ժողովը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Հայ ե­կե­ղե­ցին այսօր թե­ւա­կո­խած է Մեծ պա­հոց շրջա­նը։ Շրջան մը, որ կը կո­չուի Քա­ռաս­նոր­դա­կան պա­հե­ցո­ղու­թեան շրջան կամ ժո­ղովր­դա­յին բա­ցատ­րու­թեամբ աղ ու հա­ցի շրջան։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճանք­ներ։ Թէ՛ Ե­րե­ւա­նի մէջ եւ թէ ա­րուար­ձա­նա­յին շրջան­նե­րէն ներս, նաեւ երկ­րի մար­զե­րուն մէջ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կրօ­նա­կան եւ բա­րո­յա­կան կեան­քին հետ սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն մը կայ շրջա­նը այն շա­բաթ­նե­րուն՝ որ կը կո­չուի «Մեծ Պահք»։ Ե­թէ ո՛չ ժա­մա­նա­կա­կից ըն­կե­րա­կան եւ ըն­տա­նե­կան, բայց ան­ցեա­լի սո­վո­րու­թիւն­նե­րու մէջ կա­րե­ւոր տեղ մը ու­նէր այս շրջա­նը։ Խան­դա­վա­ռու­թիւն, ե­ռու­զեռ, պատ­րաս­տու­թիւն­ներ տու­նե­րու եւ ըն­տա­նիք­նե­րու մէջ՝ ո­րոնք տպա­ւո­րուած կը մնան յի­շա­տակ­նե­րու մէջ միայն։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Ե­րէկ, Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րուե­ցաւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի ձե­ռամբ մա­տու­ցուած կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գէն վերջ Կո­մի­տաս Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ խրախ­ճանք մը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու Հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պեց Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Նար­լը­գա­բուի ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Սե­բաս­տա­ցի­նե­րու սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Տ. Ե­ղի­շէ Վրդ. Ուչ­քու­նեան։ Ե­րե­կոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան­նե­րէն Նա­տիա Թա­շէլ եւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն բա­զում դէմ­քեր։

Էջեր