Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, ան Չան­քա­յա­յի ա­պա­րան­քին մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցած էր Փոխ-վար­չա­պետ Նու­ման Քուր­թուլ­մու­շի հետ։

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

«Գրաւեալ տարածքները պիտի վերադարձուին՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման պահուն»:
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարար Սէրկէյ Լաւրով երէկ անդրադարձաւ հայ-ազէրի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացի հեռանկարներուն:

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Այս տարի պիտի հրատարակուի «Հայ Եկեղեցւոյ կալուածները Օսմանեան կայսրութեան մէջ» գիրքը:
Հայաստանի Ազգային արխիւի տնօրէն Ամատունի Վիրաբեան անդրադարձաւ թուրք մասնագէտներու ուսումնասիրութիւններուն:

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը խո­րա­խոր­հուրդ օ­րեր կ՚ապ­րին դէ­պի Սուրբ Եր­կիր ուխ­տագ­նա­ցու­թեան շրջագ­ծով։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ա­նոնք ուխ­տագ­նա­ցու­թեան մեկ­նած են դէ­պի Ե­րու­սա­ղէմ, ուր Հայ Ե­կե­ղե­ցին Ա­մա­նորն ու Ս. Ծնուն­դը կը նշէ ըստ հին տո­մա­րի։

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

ՊՕ­ՂՈՍ ՇԱՀ­ՄԵ­ԼԻ­ՔԵԱՆ

Հիւ­րա­սէր էր մայրս: Շա՜տ հիւ­րա­սէր:
Տան մէջ իր մաս­նա­ւոր ան­կիւ­նը ու­նէր: 

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Հին ու նոր տո­մար­ներ» ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը յա­ճախ կը լսուի, յատ­կա­պէ՛ս Ա­մա­նո­րի օ­րե­րուն, երբ կը խօ­սուի Նոր տա­րին, նաեւ՝ հին տա­րին՝ «տո­մա­րով դի­մա­ւո­րե­լու եւ տօ­նե­լու» մա­սին։

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս տա­րի կը լրա­նայ հռչա­կա­ւոր հայ ծո­վան­կա­րիչ, հա­մաշ­խար­հա­յին համ­բաւ վա­յե­լող ա­րուես­տա­գէտ՝ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի ծննդեան 200-ա­մեա­կը:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

ՊԵ­ՏԻԿ

Ին­ծի հա­մար այ­սօր մեծ մտա­հո­գու­թիւն դար­ձած է այն ի­րա­վի­ճա­կը, որ այ­լեւս հա­յե­րէ­նը սրըն­թաց նա­հան­ջի մէջ է: Այ­լեւս շատ սո­վո­րա­կան է «բա­րեւ»ի տեղ լսել «պոն­ժուր» կամ «հայ», նոյ­նիսկ սո­վո­րա­կան դար­ձած «ցատ­քե­ցայ»՝ փո­խան «ցատ­քե­ցի», իսկ ա­ւե­լի ա­նըն­դու­նե­լին, երբ մեր հայ­կա­կան ռա­տիօ-հա­ղոր­դում­նե­րը ըլ­լան շատ սա­հուն ըն­թեր­ցում­ներ, բայց եր­բեք հայ­կա­կան հա­րա­զատ ա­ռո­գա­նու­թեամբ:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Լոյ­սը աշ­խարհ ե­կաւ, բայց մար­դիկ խա­ւա­րը լոյ­սէն ա­ւե­լի սի­րե­ցին, ո­րով­հե­տեւ չա­րու­թիւն կը գոր­ծէին։ Ով որ չար գործ կը կա­տա­րէ՝ կ՚ա­տէ լոյ­սը…» (ՅՈՎՀ. Գ 19-20)։

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Բե­մադ­րիչ, դե­րա­սան Յով­հան­նէս Հել­վա­ճեան իր թա­տե­րա­խումբը հիմ­նեց 13 Ապ­րիլ 1977-ին եւ նոյն ամ­սուան 24-ին մկրտեց զայն «Կո­մի­տաս» ա­նու­նով:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Փա­րի­զի մէջ պա­տա­հա­բար գտնուած է Լէո­նար­տօ տա Վին­չիի 15 մի­լիոն եւ­րօ ար­ժող գծան­կա­րը: «Թե­լեկ­րաֆ» պար­բե­րա­կա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ֆրան­սա­ցի հանգս­տեան կո­չուած բժիշկ մը, որ փա­փաք յայտ­նած է իր ա­նու­նը ան­յայտ պա­հել, «Թա­ժան» ա­ճուր­դա­յին տուն բե­րած է իր հօր պատ­կա­նող գծան­կար­նե­րու տուփ մը:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

ՄԱԿ-ի Բնակ­չու­թեան ֆոն­տը հրա­պա­րա­կած է նոր զե­կու­ցում մը, ո­րուն մէջ ներ­կա­յա­ցուած տուեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, Հա­յաս­տա­նի մէջ 3 մի­լիոն մարդ կ՚ապ­րի: Զե­կու­ցու­մին մէջ կը նշուի, որ 2010-2016 թուա­կան­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թեան թի­ւը ա­ճած է 0.3 առ հա­րիւ­րով:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

«Տա­շիր» բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մը 2016 թուա­կա­նին Ար­ցա­խի ըն­տա­նիք­նե­րուն մէջ ծնած չոր­րորդ ե­րա­խա­նե­րուն պի­տի յատ­կաց­նէ 4000-ա­կան տո­լար: Ըստ «Ար­ցախփ­րէս»ին, Հադ­րու­թի շրջա­նի Ակ­նաղ­բիւր գիւ­ղին մէջ այս մասին յայ­տա­րա­րած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Վար­չա­պետ Ա­րա­յիկ Յա­րու­թիւ­նեան:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի ա­ռըն­թեր «Հա­յաս­տա­նի ի­րա­ւա­զօ­րու­թիւն» ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ըն­թաց­քին եւ յա­ռա­ջի­կայ գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ ե­րէկ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան խորհր­դակ­ցու­թեան սկիզ­բին անդ­րա­դար­ձաւ այս խոր­հուր­դի առ­ջեւ դրուած խնդիր­նե­րուն եւ գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Տիար­պա­քը­րի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան ցա­ւա­լի դէպք մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով չորս ոս­տի­կան նա­հա­տա­կուե­ցաւ։ Քա­ղա­քի Սուր գա­ւա­ռա­կէն ներս ՓՔՔ­-ա­կան ա­հա­բե­կիչ­նե­րու թի­րա­խը դար­ձաւ ոս­տի­կա­նա­կան ինք­նա­շարժ մը։

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Ա­մա­նո­րի գի­շե­րը Օր­թա­գիւ­ղի «Ռէյ­նա» գի­շե­րա­յին ա­կում­բի վրայ յար­ձա­կում ի­րա­գոր­ծած եւ 39 հո­գիի մա­հուան պատ­ճառ դար­ձած ա­հա­բե­կի­չը ե­րէկ ձեր­բա­կա­լ­ւե­ցաւ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րը, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի եւ լրա­քա­ղու­թեան մաս­նա­գէտ­նե­րը օ­րե­րէ ի վեր կը հե­տապնդէին այդ ոճ­րա­գոր­ծը, որ ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ Է­սէ­նեուր­տի մէջ, ուր կը թաք­նուէր բնա­կա­րա­նէ մը ներս։

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Տոց. Թորոս Ալճան գրասենեակէն ներս ջերմօրէն հիւրընկալեց Արսէն Աւագեանը:
Սիրալիր տեսակցութեան ընթացքին շօշափուեցան փոքրամասնութիւններու ընդհանուր խնդիրները:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Չաղլաեանի Արդարադատութեան պալատին մէջ հերթական դատավարութիւն՝ մահափորձի 10-րդ տարելիցին ընդառաջ:
Հրանդ Տինքի սպանութեան ծիրէն ներս երէկ առաջին անգամ դատակազմին ցուցմունքներ տուաւ առանցքային մեղադրեալներէն Ալի Ֆուատ Եըլմազէր:

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը այս ա­ռա­ւօտ մեկ­նե­ցաւ Սուրբ Ե­րու­սա­ղէմ։ Դպրաց դա­սու նա­խա­գահ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեա­նի կող­մէ կը գլխա­ւո­րուի խում­բը, որ կը բաղ­կա­նայ շուրջ վաթ­սուն հո­գիէ։

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

Կաթողիկէ հայոց վիճակաւորը Անգարա այցելելով տեսակցեցաւ փոխ-վարչապետին հետ:
Զէքիեան Գերապայծառ եւ Նուման Քուրթուլմուշ զրուցեցին Թուրքիոյ հայերու առկայ հարցերուն շուրջ:

Էջեր