Արխիւ

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լիի հետ, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պեր­լին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, քննար­կուե­ցան երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թացքն ու ա­նոնց խո­րաց­ման հե­ռան­կար­նե­րը։

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

«Իրանի գործարարները հակուած են դէպի Սեւ ծով բացուիլ Հայաստանի ճանապահներուն միջոցաւ»:
Նախարար Գագիկ Բեգլարեանի խօսքերով, տարածքաշրջանէն ներս կ՚առաջարկուին լաւագոյն տարբերակները:

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

Ֆրան­սա­յի մէջ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ պատ­րաս­տուած նոր բա­նա­ձե­ւը ե­րէկ գտաւ իր սկզբնա­կան վա­ւե­րա­ցու­մը։ Այս նոր նա­խա­գի­ծը, որ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուած է կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ, կը նա­խա­տե­սէ քրէա­կա­նաց­նել «հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րա­ցու­մը»։

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող 26 Յու­նի­սի ա­ռա­ւօ­տուն լի­բա­նա­նեան Պե­քաա շրջա­նի Ալ Քահ քրիս­տո­նէա­կան ա­ւա­նը կ­­՚արթն­նար  ա­հա­զան­գա­յին վի­ճա­կի մը մէջ: Չորս անձ­նաս­պան­ներ գիւղ մտնե­լով ի­րենք զի­րենք կը պայ­թեց­նէին պատ­ճառ դառ­նա­լով հինգ զո­հե­րու: Նոյն օ­րը ե­րե­կո­յեան դէպ­քը կը կրկնուէր ու այս ան­գամ եր­կու ա­հա­բե­կիչ­ներ անձ­նաս­պա­նա­կան ա­րարք կա­տա­րե­լով կը պատ­ճա­ռէին տաս­նեակ վի­րա­ւոր­ներ:

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

ՍԾՏՀԿ-ի երէկուան ժողովը առիթ հանդիսացաւ Մեւլիւտ Չավուշօղլուի եւ Սէրկէյ Լաւրովի տեսակցութեան:
Թուրքիա-Ռուսաստան ձիւնահալին շրջագծով յառաջիկայ ամիս կրնան տեսակցիլ նաեւ երկու երկիրներու նախագահները:

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

Հայաստանի Ազգային ֆիլհարմոնիք նուագախուբմի հիմնադրութեան 90-ամեակին ձօնուած երեկոյթ:
Նախագահ Սարգսեան պատուեց ձեռնարկը, որու ընթացքին հանդէս եկան աշխարհահռչակ արուեստագէտներ:

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

Սա­մա­թիոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սա­հա­կեան-Նու­նեան լի­սէի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն վկա­յա­կա­նի բաշխ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Քա­ռա­սուն շրջա­նա­ւարտ­նե­րը շքեղ տո­ղանց­քով մը ներ­կա­յա­ցան բա­ցօ­թեայ ձեռ­նար­կի մաս­նա­կից­նե­րուն, ո­րոնք ջերմ զգա­ցում­նե­րով ող­ջու­նե­ցին զա­նոնք։

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

Կեդ­րո­նա­կա­նի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժեշտ տուաւ վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան հունձ­քին։ Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցով, դպրո­ցի ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը Գում­գա­բուի մէջ հա­մախմ­բուե­ցան՝ ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը ստա­նա­լու հա­մար։

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

Սու­րիա­կան տագ­նա­պի ա­ռա­ջին օ­րե­րէն Հա­լէ­պի նուի­րեալ հայ տղա­քը հայ­կա­կան մեր թա­ղե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը ստանձ­նե­ցին: Ա­նոնք նա­խընտ­րե­ցին մա­քա­ռում­նե­րով առլ­ցուն հե­րո­սա­պա­տում կեր­տող­նե­րու դժուար ճամ­բան եւ մեծ դեր ու­նե­ցան ու կը շա­րու­նա­կեն ու­նե­նալ ոչ միայն մեր  ըն­տա­նիք­նե­րու, մեր ա­շա­կերտ­նե­րու, բա­րե­սի­րա­կան գոր­ծի նուի­րուած մեր քոյ­րե­րու եւ եղ­բայր­նե­րու, մեր ե­կե­ղե­ցա­կան­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան մէջ, այ­լեւ ի­րենց յան­դուգն յանձ­նա­ռու­թեամբ պա­տե­րազ­մա­կան վայ­րագ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ու ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րարք­նե­րուն դի­մաց հայ հա­մայն­քին գո­յեր­թը ե­րաշ­խա­ւո­րող վա­հան­ներ դար­ձան:

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ Ա­ՒԱ­ԳԵԱՆ

Ճա­նի Հատ­տատ… Սու­րիա­հայ բժիշկ, գի­տա­կան բազ­մա­թիւ աշ­խա­տու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նակ, բարեգործ…. ա­սոնք,  ան­շու՛շտ, մար­դու ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը ընդգ­ծող յատ­կա­նիշ­ներ են, սա­կայն բա­րե­գոր­ծու­թիւ՛նն է ի վե­րուստ դրուած Աս­տու­ծոյ ստեղ­ծած ա­րա­րած­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րի հո­գիի կեր­տուած­քին մէջ…

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Վեց օր ետք, Յի­սուս իր հետ ա­ռաւ Պետ­րո­սը, Յա­կո­բո­սը եւ Յով­հան­նէ­սը՝ եր­կու եղ­բայր­նե­րը եւ զա­նոնք բարձր լեռ մը հա­նեց, ուր ա­ռան­ձին էին։ Հոն այ­լա­կեր­պե­ցաւ ա­նոնց դի­մաց. իր դէմ­քը ա­րե­ւու նման լու­սա­ւոր դար­ձաւ եւ հա­գուստ­նե­րը լոյ­սի նման ճեր­մակ ե­ղան» (ՄԱՏԹ. ԺԷ 1-2)։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի խմբագ­րու­թիւնն ու վար­չու­թիւ­նը այ­սու գրիւ կու գան մեր սի­րե­ցեալ ըն­թեր­ցող­նե­րուն, մե­րազն հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն, հա­յաշ­խար­հի մեր պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն ու հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն եւ ամ­բողջ հան­րու­թեան տե­ղե­կաց­նել, թէ այ­սօ­րուան դրու­թեամբ թեր­թիս անձ­նա­կազ­մէն պաշ­տօ­նա­պէս դուրս ե­կած է Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեան, որ կ­­՚աշ­խա­տէր որ­պէս խմբա­գիր։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը խօ­սինք «կեանք»ի մա­սին այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ։ Կը խօ­սինք քա­նի որ կեան­քը միշտ մե­զի հետ է, եւ մենք ա­նոր հետ։ Ար­դա­րեւ, ե­թէ կեանք չըլ­լայ, մարդն ալ չ՚ըլ­լար։ Մարդ կա՛յ, քա­նի որ կեան­քը կա՛յ…։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

Ֆրան­սա­յի մէջ հեր­թա­կան ան­գամ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը դրուի հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ նա­խա­գիծ մը։ Վեր­ջին օ­րե­րուն Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուց օ­րէն­քի բա­նա­ձեւ մը, որ կը վե­րա­բե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ժխտման քրէա­կա­նաց­ման։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ֆրան­սա­հայ ան­մո­ռա­նա­լի շար­ժան­կա­րի բե­մադ­րիչ հան­գու­ցեալ Ան­րի Վեր­նէօ­յի որդ­ւոյն՝ Փաթ­րիք Մա­լա­քեա­նի եւ «Նա­րեկ» պա­րա­յին դպրո­ցի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ար­ման Չուլ­հա­կեա­նի կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած «Յա­ւեր­ժու­թիւն» պա­րի ներ­կա­յա­ցու­մը։ Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ Օ­փե­րա­յի հա­մա­լի­րէն ներս։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց­ներ ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

Սո­չիի մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՍԾՏՀԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Սա իր տե­սա­կին մէջ 34-րդ նիստն է, որ կազ­մա­կեր­պուած է Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի տան­տի­րու­թեամբ։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ ԳՀԽ-ի ընդլայնուած կազմով ժողովը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ:
Երուսաղէմի Պատրիարքութեան օժանդակութիւն պիտի ցուցաբերուի՝ Ս. Յարութեան տաճարէն ներս Տիրոջ լոյս գերեզմանի նորոգութեան ծրագրին Հայ Եկեղեցւոյ մասնակցութեան շրջագծով: Կազմակերպչական աշխատանքներ յառաջ կը տարուին՝ Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովին ընդառաջ:

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

Դա­սա­կան կի­թա­ռի աշ­խար­հահռ­չակ վար­պետ Հիւ­պերթ Քեփ­փէլ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Գեր­մա­նա­ցի հե­ղի­նա­կա­ւոր ա­րուես­տա­գէ­տը Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կազ­մա­կեր­պու­թեամբ կը գտնուի Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Յուլիս 1, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷ­ԼԵԱՆ

Կեանքի մէջ ա­մենավատ բանը այն է, երբ  տագնապի մէջ, վտանգի դիմաց, կամ մահուկենաց օր­հասի պահե­րուն կը զգաս, որ մինակ ես, ան­տէր ես ու անտի­րա­կան, երբ կեանքիդ բո­լոր օ­րե­րը ե­ղած ես ըն­կե­րա­յին շրջա­նա­կի մէջ, սի­րած ես, օգ­նած ես, քա­ջա­լե­րած ես, պայ­քա­րած ես, փրկած ես, հա­սած ես բո­լո­րին, զո­հած ես ա­ռող­ջու­թիւն ու հան­գիստ, մո­մի պէս լու­սա­ւո­րած ես շրջա­պատդ ու հա­լած… ու այս բո­լո­րէն ետք, երբ «լի­նել-չլի­նե­լ»ու դա­մոկլ­եան սու­րը կախ­ուած է գլխա­վե­րեւդ, շուրջդ կը նա­յիս ու մարդ չես գտներ ձեռ­քէդ բռնող, վէրքդ կա­պող, յե­նակ ե­ղող, որ ոտ­քի կանգ­նիս. մի­նակ ես, ա­ռան­ձին, լքուած քու ճա­կա­տագ­րիդ…

Էջեր