Արխիւ

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի խմբա­վար Ա­լէն Ալ­թը­նօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Հա­յաս­տան։ Ծա­նօթ է, որ ան նախ­կին պոլ­սա­հայ ըն­տա­նի­քի մը որ­դին է։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Հան­դի­սա­դիր Հայր Սուր­բը այս առ­թիւ տուաւ նաեւ քա­րոզ մը։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հոն ուր կայ ի­րա­ւունք, ի­րա­ւունք վա­յե­լում եւ ա­զա­տու­թիւն, հոն կայ նաեւ պա­տաս­խա­նա­տուու­թի՛ւն։

Ար­դա­րեւ, աշ­խար­հի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը եւ մարդ ա­րա­րա­ծին ա­րար­չու­թիւնն ալ հիմ­նուած է այս մշտնջե­նա­ւոր սկզբուն­քին վրայ։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ե­րէկ հա­մախմ­բեց երկ­րի շարք մը նախ­կին վար­չա­պետ­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, «Վար­չա­պետ­նե­րու ա­կումբ» կո­չուած այս հա­ւա­քոյ­թը ա­ռա­ջի­նը ե­ղաւ իր նման­նե­րու շար­քին։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան ե­րէ­կուան հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին շեշ­տեց, որ Հա­յաս­տան Չի­նաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը դի­տար­կէ որ­պէս իր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան կա­րե­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րէն մին։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ըն­տա­նի­քին կող­մէ ե­րեք ար­ժէ­քա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ Ա­նի Սա­րա­ճան, Սա­րօ Սի­րա­կա­նեան եւ Նու­պար Կիւ­զէլ­տէվ­լէ­թեան։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Մեսուտ Թուֆանի եւ Զաւէն Խաչիկեանի գործերը կը ցուցադրուին Ֆրանսական մշակոյթի կեդրոնին մէջ։
Կարսի, Կիւմրիի եւ պատմական Անիի նկարահանումներուն փայլուն արդիւնքը կը գործէ խոր տպաւորութիւն ցուցահանդէսի բոլոր այցելուներուն վրայ - Ձեռնարկը բացուեցաւ Աւագ հիւպատոս Միւրիէլ Տոմենաքի խօսքով։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

«Թե­րաք­քի» հիմ­նար­կի վար­ժա­րան­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ճատ­րա­կի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մրցա­շարք մը։ 24-րդ ան­գամ կազ­մա­կերպուած այս ա­ւան­դա­կան մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ նաեւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Եւ­րո­պա­յի մաս­նա­ճիւ­ղին հա­մար պաշ­տօ­նի կո­չուե­ցաւ նոր վար­չու­թիւն մը։ ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ նշա­նա­կուած վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նի կո­չուած է Մար­տի 1-ի դրու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Տա­ղան­դա­շատ ա­րուես­տա­գէտ Մե­րի Մուն (Հա­յաս­տան) այս օրերուն կը մաս­նակ­ցի «Մա­մութ արթ փրո­ճեքթ 2015» հե­ղի­նա­կա­ւոր ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ կը կա­յա­նայ «Աք­քէօք հոլ­տինկ»ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ճեմիլ Չի­չէք այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ ան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Մի­ջազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նի (CSIS) եր­դի­քին տակ։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Ե­նի­գիւ­ղի Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ սահ­մա­նի վրայ լա­րուա­ծու­թիւն ստեղ­ծե­լու մի­ջո­ցաւ Ատր­պէյ­ճան կը փոր­ձէ լու­ծել քա­նի մը խնդիր։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս զրու­ցեց զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Երեւանի եւ Փեքինի ղեկավարութիւններուն միջեւ երէկ տեղի ունեցան ամենաբարձր մակարդակի վրայ բանակցութիւններ։
Սերժ Սարգսեան պետական արարողակարգով հիւրընկալուեցաւ Սի Ծինփինի կողմէ։
Չինաստան հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ կառուցումը նախատեսուած երկաթուղիի ծրագրին նկատմամբ։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սոֆի Սարեան կը մեկնաբանէ մեծանուն եւ անմոռանալի արուեստագէտ Մարտիրոս Սարեանի կեանքն ու գործունէութիւնը՝ ծննդեան 135-ամեակի յոբելենական շրջանին:
Տուն-թանգարանի վերանորոգութեան աւարտին, յաջորդ տարի հազարաւոր այցելուներու առջեւ պիտի վերաբացուի Վարպետին հարուստ աշխարհը:

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Նախագահ Ֆրանսուա Օլանտի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ 2015-ի վերաբերեալ ձեռնարկ մը:
Սորպոնի համալսարանի երդիքին տակ հաւաքոյթը բացուեցաւ Ֆրանսայի Կրթութեան նախարարին ելոյթով:

 

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնաւ խոր­հե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցա՞ծ էք սի­րե­լի­նե՜ր. աչ­քով տե­սած ո­րե­ւէ «իր», չի մնար որ­պէս պատ­կեր, այլ մեր մտքին մէջ կը փո­խա­կեր­պուի «խոր­հո՛ւրդ»ի մը՝ որ ոչ մէկ նմա­նու­թիւն կ՚ու­նե­նայ աչ­քին տե­սա­ծին հետ։

 

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015

Գա­րա­կէօ­զեան Տան եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ճար­տա­րա­պետ Զա­քա­րիա Միլ­տա­նօղ­լու, որ անդ­րա­դար­ձաւ եր­բեմ­նի հա­յաբ­նակ գա­ւառ­նե­րու այժ­մու մշա­կու­թա­յին հետ­քե­րուն։

Էջեր