Արխիւ

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան՝ տօ­նախմ­բե­լու հա­մար Շիշ­լի մար­զա­կում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քին ըն­թաց­քին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի ձե­ռամբ յու­շա­նուէր մը յանձ­նուե­ցաւ հա­մայն­քա­յին յայտ­նի բա­րե­րա­րու­հի Մո­նիք Եր­կա­նեա­նին։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ ե­կե­ղե­ցին Ապ­րիլ 24-ին կը յի­շա­տա­կէ Սուրբ Խա­չի ե­րեւ­ման տօ­նը՝ ան­գամ մը եւս յի­շե­լով Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի չար­չա­րանք­նե­րը, ա­նոր խա­չե­լու­թիւ­նը, եւ խա­չի վրայ ա­նոր թա­փած ան­մեղ ա­րեան շնոր­հիւ մարդ­կա­յին ցե­ղի փրկու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Քամփ Ար­մէն»ի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին Կէ­տիկ­փա­շա­յի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­դար­ձուի­լը հիմ­նա­կան շօ­շա­փե­լի ար­դիւնքն է շուրջ մէկ տա­րուան այս աղմ­կա­լի գոր­ծըն­թա­ցին մէջ։ Սա ե­ղաւ կա­ռա­վա­րու­թեան մի­ջամ­տու­թեամբ։ Ա­նոնք, ո­րոնք քիչ թէ շատ ծա­նօթ են ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, կը գի­տակ­ցին՝ թէ ե­րես­փո­խան Մար­գար Է­սաեան ու­նե­ցած է կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն մը։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած վե­րա­կանգ­նու­մի ու վե­րա­միա­ւոր­ման շարժ­ման ե­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղո­վը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Այս առ­թիւ կու­սակ­ցու­թեան յա­ռա­ջա­տար ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը սար­քե­ցին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րով ամ­փո­փե­ցին հա­մա­ժո­ղո­վին շրջագ­ծով կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քը։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Կա­զիան­թէ­պի մէջ այս շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիա-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ կա­րե­ւոր հա­ւա­քոյթ մը։

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

«Tert.am» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.- 
1915։ Ան­ցեալ տա­րի 100-րդ տա­րե­լիցն էր։ Մէկ դա­րը քիչ չէ՝ ե­ղա­ծը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար։ Ու այդ ի­մաս­տով, այս տա­րին ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է, քան ան­ցեալ տա­րին, այս տա­րուան Ապ­րի­լի 24-ին պի­տի ե­րե­ւայ՝ մենք Ե­ղեռ­նը յաղ­թա­հա­րած ենք, թէ չէ։ 

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

Մոսկուա կը փորձէ դարձեալ սառեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը:
Սէրկէյ Լաւրով երէկ բազմակողմանի քննարկումներ ծաւալեց Երեւանի ղեկավարութեան հետ:

Շաբաթ, Ապրիլ 23, 2016

23 Ապրիլը խանդավառութեամբ կը տօնուի բովանդակ Թուրքիոյ մէջ՝ միասնականութեան գիտակցութեամբ:
Ազգային գերիշխանութեան տօնին զուգահեռ կը նշուի խորհրդարանի հիմնադրութեան 96-րդ տարեդարձը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն ո­րո­շեց յե­տաձ­գել իր տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Հա­րա­ւա­յին Կով­կաս։ Ծա­նօթ է, որ ան պի­տի այ­ցե­լէր Հա­յաս­տան, Վրաս­տան եւ Ատր­պէյ­ճան եւ յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շա­բ­թի նա­խա­տե­սուած էին իր միօ­րեայ շփում­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Ֆրանսուա Օլանտ երէկ Էլիզէի պալատին մէջ հիւրընկալեց Կէորկի Մարկվելաշվիլին:
Ֆրանսա կը պաշտպանէ Վրաստանի տարածքային ամբողջականութիւնն ու գերիշխանութիւնը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ ա­ւար­տեց Ան­գա­րա­յի իր շփում­նե­րը, ո­րոնց շրջագ­ծով տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի, Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուի հետ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը հար­ցազ­րոյց մը տուաւ «Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թին, մինչ այ­սօր ալ կ՚այ­ցե­լէ Չեշ­մէ՝ Եգէա­կա­նի մէջ գաղ­թա­կա­նաց անց­քին դէմ սկսած ՆԱԹՕ-ի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­կա­նա­տես ըլ­լա­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ե­րե­ւան ժա­մա­նած Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նին հետ Սէր­կէյ Լաւ­րով այս ա­ռա­ւօտ այ­ցե­լեց Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այս սիւ­նա­կին մէջ ե­րէկ անդ­րա­դար­ձած էինք Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան կազ­մա­կեր­պուած «Քամփ Ար­մէն»ի վե­րա­բե­րեալ քննարկ­ման։ Շուրջ մէկ տա­րուան ո­դի­սա­կա­նի մը շրջա­դար­ձա­յին կէ­տե­րէն մին էր այդ հա­ւա­քոյ­թը։ Ար­դա­րեւ, «Քամփ Ար­մէն»ի հար­ցը ա­ռա­ջին ան­գամ հա­մայն­քա­յին եր­դի­քի մը տակ ար­ծար­ծուե­ցաւ, բնա­կա­նա­բար, վեր­ջա­պէս...

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը, ու­ղեկ­ցու­թեամբ ի­րենց հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հիին՝ Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուի։ Ծա­նօթ է, որ Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը բա­ցօ­թեայ թան­գա­րա­նի մը մթնո­լոր­տը ու­նի, թէ՛ այն­տեղ ամ­փո­փուած տի­րա­կան դէմ­քե­րու մեծ վաս­տա­կին եւ թէ ընդ­հա­նուր մթնո­լոր­տի խնամ­քին տե­սան­կիւ­նէն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Կէտիկփաշայի «Հրանդ Տինք» վրժ.ի աւարտական դասարանի սաները ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան մէջ:
Տնօրէնուհի Հերիքնազ Աւագեանի մականին ներքեւ դպրոցը կ՚արձանագրէ նորանոր նուաճումներ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան յիսնամեակը:
«Հօրս տունը» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւն:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ կազմակերպուեցաւ մեկնարկային ձեռնարկը: 

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գար­եգին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը վեր­ջերս ե­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղով մը կազ­մա­կեր­պեց Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ։ Այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան ի­րենց օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը բե­րած էին Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի «Հա­յաս­տա­նեան կլոր սե­ղան» հիմ­նադ­րամն ու ՄԱԿ-ի Բնակ­չու­թեան հիմ­նադ­րա­մը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Ա­ԼԵՔՍ ԱՇ­ՃԵԱՆ

​Մի քա­նի օ­րեր ա­ռաջ, Դի­մա­տետ­րի (Facebook) է­ջե­րէն մէ­կուն վրայ կար­դա­ցի, Հայաստանի յու­շար­ձա­նա­գէտ Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նի մէկ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը, ուր ան ըստ իր սո­վո­րու­թեան, հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն մը ու­նե­ցած էր: Կա­րա­պե­տեա­նի յայ­տա­րա­րու­թեան տակ, ա­նոր հաս­ցէին վա­տա­խօ­սու­թիւն­ներ գրա­ռուած էին, ո­րոնք յու­շար­ձա­նա­գէ­տը ան­վա­յել ա­նուն­նե­րով կը կո­չէին:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նշա­նադ­րու­թեան կը յա­ջոր­դէ բնա­կա­նա­բար պսա­կադ­րու­թիւ­նը։ Ար­դէն նշա­նադ­րու­թեան նպա­տակն է պսա­կադ­րու­թիւ­նը՝ որ­պէս նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն եւ ա­ռա­ջին հանգ­րուան։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Լի­բա­նա­նի Աթ­լե­թիզ­մի դաշ­նակ­ցու­թեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Լի­բա­նա­նի դպրոց­նե­րու մարմ­նա­մար­զու­թեան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ բազ­մա­թիւ վար­ժա­րան­նե­րէ ե­կած երկ­սեռ ա­շա­կերտ­նե­րու:

Էջեր